[Grb HF]

UNIVERZITET U BEOGRADU

Hemijski fakultet

Srpski - cirilica ЋИР

English ENG

Pocetna PO菶TNA STRANA       Mapa MAPA SAJTA       Linkovi LINKOVI       PORTALI:       Zaposleni ZA ZAPOSLENE       Studenti ZA STUDENTE       WebMail WEBMAIL

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemija Biohemija Hemija 緄votne sredine

Studijski program "Hemija"

Nastavni predmeti studijskog programa osnovnih akademskih studija "Hemija" koji karakteri箄 njegovu strukturu, odnosno sadr綼j, mogu se svrstati u nekoliko grupa. U jednu grupu mogli bi se ubrojati kursevi koji studentima pru綼ju osnovna znanja iz najva緉ijih prirodnih nauka (pre svega fizike i fizi鑛e hemije) i matematike. U posebnu grupu mogli bi se svrstati osnovni hemijski kursevi iz oblasti op箃e, neorganske, organske, analiti鑛e hemije, biohemije, hemije prirodnih proizvoda, primenjene (industrijske) hemije i hemije 緄votne sredine. Na temeljima ove dve grupe predmeta, studenti prate kurseve na kojima sti鑥 vi筰 nivo znanja iz najva緉ijih oblasti hemije (organske sinteze, stereohemija, strukturne instrumentalne metode, savremene instrumentalne metode, mehanizmi neorganskih reakcija, koordinaciona hemija, teorijska i ra鑥narska hemija itd). Specijalizovani kurs engleskog jezika omogu鎍va studentima pra鎒nje najsavremenije nau鑞e i stru鑞e literature. Potom student pristupa izradi zavr筺og rada, tokom koga se osposobljava za samostalno re筧vanje zadatog problema.

Predvi餰ne metode izvo餰nja nastave su predavanja, laboratorijske (eksperimentalne) i teorijske ve綽e. Imaju鎖 u vidu sve specifi鑞osti ovog studijskog programa, u okviru laboratorijskih ve綽i predvi餰n je samostalan rad, koji uklju鑥je i upotrebu najsavremenijih aparata i ure餫ja. Hemijski fakultet raspola緀 najmodernijim instrumentima koji 鎒 studentima studijskog programa "Hemija" biti na raspolaganju za obuku. U okviru ve鎖ne predmeta na vi筰m godinama predvi餰no je kori规enje ra鑥nara za obradu eksperimentalnih podataka i pretra緄vanje raznih baza podataka (uklju鑥ju鎖 i dola緀nje do podataka iz literature).

Visok pedago筴i i nau鑞i nivo nastavnika i asistenata Hemijskog fakulteta i njihov neposredni kontakt sa studentima, uz permanentno utvr餴vanje gradiva i proveru znanja, dove规e do definisanja visoko kvalitetnog edukativnog procesa sa visokom prolazno规u studenata.

▹   Dodatni podaci o programu

Uslovi za upis, cilj, ishod, profesionalni status, pristup daljim studijama.

[12]
Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00467/6/2019-03 od 23. 10. 2020.

Nastavni plan

Nedeljni broj 鑑sova po predmetima je ozna鑕n kao: predavanja + teorijske ve綽e + laboratorijske ve綽e ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet ﹊fra ESPB Semestar
I godina 1 2
Matematika 001A2 8 4+4+0  
Fizika 011A2 9 4+2+3  
Op箃a hemija 101A2 8 5+2+0  
Praktikum iz op箃e hemije 101E2 4 0+0+4  
Engleski jezik 031A2 3   3+0+0
Neorganska hemija 1 102A2 6   4+2+0
Praktikum iz neorganske hemije 1 102E2 4   0+0+4
Osnovi primene ra鑥nara u hemiji 111H2 2   0+2+0
Analiti鑛a hemija 1 301H2 5   2+2+0
Praktikum iz analiti鑛e hemije 1 301L2 6   0+0+8
Izborni predmet 1 E11H2 5  
  60  
II godina 1 2
Fizi鑛a hemija 1 021H2 7 4+0+3  
Organska hemija 1 201A2 10 4+1+4  
Analiti鑛a hemija 2 302H2 10 3+2+6  
Hemija 緄votne sredine 519H2 3 3+0+0  
Fizi鑛a hemija 2 022H2 6   3+0+3
Organska hemija 2 202A2 10   4+1+4
Analiti鑛a hemija 3 303H2 9   3+0+6
Izborni predmet 2 E12H2 5  
  60  
III godina 1 2
Strukturne instrumentalne metode 221A2 9 4+5+0  
Teorija hemijske veze 231H2 5 2+2+0  
Stereohemija 232H2 4 2+1+0  
Hemija heterocikli鑞ih jedinjenja 237H2 4 2+0+2  
Hemija prirodnih proizvoda 411A2 7 3+0+3  
Neorganska hemija 2 103H2 10   4+0+6
Organske sinteze 1 211H2 7   2+0+4
Industrijska hemija 501A2 6   3+0+3
Izborni predmet 3 E13H2 8  
  60  
IV godina 1 2
Ra鑥narska hemija 112H2 7 4+3+0  
Organske sinteze 2 212H2 9 2+0+7  
Izborni predmet 4 E14H2 10  
Stru鑞a praksa P11H2 3 (0+6)  
Biohemija 409H2 6   3+0+3
Izborni predmet 5 E15H2 10  
Izborni predmet 6 E16H2 5  
Izrada zavr筺og rada R11H2 9   (0+12)
Zavr筺i rad Z10H2 1   (0+1)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5
Izborni predmet 6

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet