Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
011A2

Naziv predmeta:
Fizika

Školska godina:

2020/2021.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

9

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 1. godina, zimski semestar, obavezni, akademsko-opšteobrazovni predmet

Hemija životne sredine: 1. godina, zimski semestar, obavezni, akademsko-opšteobrazovni predmet

Nastava hemije: 1. godina, zimski semestar, obavezni, akademsko-opšteobrazovni predmet

Nastavnici:

dr Dušan M. Popović
vanredni profesor, Fizički fakultet, Studentski trg 12, Beograd

dr Sava M. Galijaš
docent, Fizički fakultet, Studentski trg 12, Beograd

Saradnici:

Slavica B. Maletić
docent, Fizički fakultet, Studentski trg 12, Beograd

Vladimir Lj. Miljković
docent, Fizički fakultet, Studentski trg 12, Beograd

dr Zorica M. Popović
docent, Fizički fakultet, Studentski trg 12, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi + tri časa laboratorijskih vežbi (4+2+3)

Ciljevi:

Cilj nastave fizike je da upozna studente sa znanjima iz izabranih delova fizike te da im na primerima približi način razmišljanja kojim se to znanje primenjuje u hemiji. Sticanje osnovnih znanja i veština iz fizike potrebnih za razumevanje stručnih predmeta na višim godinama studija. Razvijanje sposobnosti samostalnog formulisanja i rešavanja fizičkih problema i ispravne interpretacije dobijenih rezultata. Praktične vežbe imaju cilj da upute studente u osnovne veštine rukovanja jednostavnim mernim uređajima, koje će kasnije sretati u svom profesionalnom radu.

Ishod:

Stečena osnovna znanja i veštine iz fizike potrebne za razumevanje stručnih predmeta na višim godinama studija.

Oblici nastave:

Predavanja, eksperimentalne vežbe, teorijske/računske vežbe, seminari, projekti.

Vannastavne aktivnosti:

Domaći zadaci, sređivanje eksperimentalnih vežbi, informisanje u vezi seminara, projekata i gradiva (knjige, internet i dr).

Literatura:

Osnovna literatura:

 1. M. Kurepa, J. Purić: Osnovi fizike, Mehanika i molekularna fizika sa termodinamikom, Naučna knjiga, Beograd 1991.
 2. M. Kurepa, J. Purić: Osnovi fizike, Elektromagnetizam, optika, fizika atoma i fizika atomskog jezgra, Naučna knjiga, Beograd 1994.
 3. S. Drndarević, S. Kalezić, V. Damjanović: Eksperimentalne vežbe iz fizike (za studente hemije i biologije), Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005.

Pomoćna literatura:

 1. J. Dojčilović: Kurs fizike sa primerima, u pripremi
 2. I. Savić, A. Srećković: Fizika za biologe, skripta
 3. Internet

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

11 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Uvod
 2. Kinematika
 3. Dinamika
 4. Gravitacija
 5. Energija
 6. Sistemi više čestica
 7. Oscilacije
 8. Talasno kretanje
 9. Statika fluida
 10. Dinamika fluida
 11. Osnovi toplotne fizike
 12. Elektrostatička interakcija
 13. Električni potencijal i napon
 14. Jednosmerna električna struja
 15. Magnetna interakcija u vakuumu
 16. Magnetne osobine materijala
 17. Elektromagnetna indukcija
 18. Naizmenična struja
 19. Veza između električnog i magnetnog polja
 20. Geometrijska optika
 21. Osnovi atomske fizike

Studenti u okviru ove kategorije mogu dobiti maksimalno 4 poena na aktivnosti i angažovanju na času i maksimalno dodatnih 7 poena za urađeni seminarski rad ili projekat. Studenti po svom izboru rade jedan Seminarski rad ili Projekat u toku školske godine. Student treba da izabere temu koja pripada opštem kursu fizike. Seminarski rad studenti rade samostalno, dok projekte mogu raditi u grupi (2 do 3 studenta maksimalno). Maksimalno 8 strana treba da bude dužina seminarskog rada ili projekta i mora da sadrži: uvod, teorijski/eksperimentalni deo i zaključak.

Teorijske vežbe:

4 poena (2 časa nedeljno)

Laboratorijske vežbe:

21 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Fizička merenja i merni istrumenti.
 2. Određivanje gustine čvrstih i tečnih tela.
 3. Određivanje ubrzanja zemljine teže.
 4. Proverevanje Bernulijeve jednačine za vodu.
 5. Određivanje koeficijenta viskoznosti.
 6. Proveravanje Šarlovog zakona za vazduh.
 7. Omov zakon za jednosmernu struju.
 8. Merenje otpora Vitstonovim mostom.
 9. Elektroliza.
 10. Omov zakon za naizmeničnu struju.
 11. Spektralna analiza.
 12. Određivanje energije alfa čestica.
 13. Određivanje linearnog koeficijenta slabljenja gama zračenja za olovo

Na kraju urađenih eksperimentalnih vežbi (druga-treća nedelja januara) biće održan eksperimentalni kolokvijum koji je nosi 7 poena.

Kolokvijumi:

22 poena

Napomene:

Organizuju se dva testa tokom semestra koji nose po 11 poena. Testovi su teorijskog karaktera, u kratkoj formi i najveći broj pitanja su sa ponuđenim odgovorima. Prvi test pokriva gradivo mehanike i termodinamike i održava se sredinom novembra, drugi test se održava sredinom januara i pokriva gradivo elektro-magnetizma, optike i atomske fizike.

Pismeni ispit:

21 poena

Usmeni ispit:

21 poena

Thu Mar 4 13:52:56 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet