NA HEMIJSKOM FAKULTETU PREOSTALA SU 63 BUDžETSKA MESTA!

[Info]

Opšti uslovi konkursa za upis studenata na osnovne i integrisane akademske studije
konkurs Univerziteta u Beogradu za školsku 2023/24. godinu
(PDF, 2.9 MB)

Uslovi konkursa za upis studenata na osnovne i integrisane akademske studije na Hemijskom fakultetu
(PDF, 696 KB)

[Prijava]

Elektronska prijava za upis na studije
funkcioniše 28. septembra 2023.

Izjava za kandidate koji su srednju školu završili pre školske 2022/23. godine
(PDF, 44 KB)


Broj slobodnih mesta:
(27. septembar 2023, 15:00)

Vrsta studija Studijski program Budžet Samofinan-
siranje
Osnovne
akademske studije
Hemija 20 0
Biohemija 0 0
Hemija životne sredine 21 2
Integrisane
(osnovne i master)
akademske studije
Nastava hemije 22
UKUPNO 63 2

Kandidati koji su ove godine (u junskom, septembarskom ili trećem roku) polagali prijemni ispit iz hemije ili iz hemije i biologije na Medicinskom, Farmaceutskom, Stomatološkom, Tehnološko-metalurškom, Rudarsko-geološkom ili Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu mogu se upisati na Hemijski fakultet u naknadnom upisnom roku, bez ponovnog polaganja prijemnog ispita, na osnovu potvrde o broju ostvarenih poena iz hemije, odnosno hemije i biologije, na nekom od navedenih Fakulteta.

Termin za naknadni upis je 28. 9. 2023. godine od 10:00 do 14:00 časova.

Informacija o broju preostalih mesta po studijskim programima će biti ažurirana na Internet stranici Hemijskog fakulteta (www.chem.bg.ac.rs) na svaka dva sata tokom naknadnog upisa. Naknadni upis će se obavljati u Studentskoj službi Fakulteta (soba broj 327, prizemlje, kod A ulaza u zgradu).

[Upis na HF]

Za naknadni upis potrebna su sledeća dokumenta:

 • popunjena elektronska prijava za konkurs   www.chem.bg.ac.rs/sp/enr_appl0.py
  prijavljivanje je moguće od srede, 13. septembra, do četvrtka, 14. septembra 2023;
 • potvrda sa Fakulteta Univerziteta u Beogradu na kojem je polagan prijemni ispit iz hemije, odnosno iz hemije i biologije o broju ostvarenih poena (isključivo iz ove godine);
 • uplata naknade za prijavu na naknadni konkurs - uplatnicu treba popuniti na sledeći način:
  Svrha uplate:   Prijava na konkurs za upis na studije
  Primalac:   Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd
  Iznos:   2500,00 din.
  Račun primaoca:   840-1817666-82
  Poziv na broj:   750
  Uplata se može obaviti u bilo kojoj banci ili pošti;
 • overene fotokopije dokumenata iz četvorogodišnje srednje škole (svedočanstva od prvog do četvrtog razreda srednje škole i diploma o završenoj školi);
 • izvod iz matične knjige rođenih (preporučuje se za državljane Republike Srbije);
 • važeća lična karta za državljane Republike Srbije, odnosno pasoš za strane državljane;
 • dve iste fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm (ne starije od godinu dana);
 • troškovi upisa (indeks, obavezno osiguranje, taksa za Univerzitet);
 • dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente).

Troškovi upisa (indeks, taksa za Univerzitet, osiguranje) iznose ukupno 1150 dinara. Ovaj iznos se uplaćuje na žiro-račun Fakulteta 840-1817666-82 sa pozivom na broj 111 i svrhom uplate "Troškovi upisa". Dokaz o uplati priložiti uz ostala dokumenta.


Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu da studiraju u Srbiji pod istim uslovima kao i njeni državljani, uključujući i pravo na budžetsko finansiranje. Prilikom prijave predaje se rešenje Ministarstva o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je započet proces nostrifikacije.

Za kandidate koji su srednju završili u Republici Srpskoj, nostrifikacija diplome nije potrebna, osim ukoliko se ne radi o završenom programu međunarodne (IB) mature ili nekoj drugoj stranoj srednjoj školi.

Pored propisane dokumentacije predaje se i izjava u pisanoj formi da je kandidat pripadnik/-ca srpske nacionalne manjine.

Susedne zemlje su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.


Za sve dodatne informacije na raspolaganju je Studentska služba Fakulteta,
na telefon   011 / 333 66 78   (radnim danima, od 9 do 15 časova) ili na e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs.