NA HEMIJSKOM FAKULTETU PREOSTALO JE 47 BUDžETSKIH MESTA!

[Info]

Opšti uslovi konkursa za upis studenata na osnovne i integrisane akademske studije
konkurs Univerziteta u Beogradu za školsku 2022/23. godinu
(PDF, 2.6 MB)

Uslovi konkursa za upis studenata na osnovne i integrisane akademske studije na Hemijskom fakultetu
(PDF, 621 KB)

[Prijava]

Elektronska prijava za upis na studije
funkcioniše tokom 29. septembra 2022.

Izjava za kandidate koji su srednju školu završili pre školske 2021/22. godine
(PDF, 44 KB)


Broj slobodnih mesta:
(28. septembar 2022, 20:00)

Vrsta studija Studijski program Budžet Samofinan-
siranje
Osnovne
akademske studije
Hemija 8 2
Biohemija 0 0
Hemija životne sredine 19 3
Integrisane
(osnovne i master)
akademske studije
Nastava hemije 20
UKUPNO 47 5

Kandidati koji su ove godine (u bilo kom roku) polagali prijemni ispit iz hemije ili iz hemije i biologije na Medicinskom, Farmaceutskom, Stomatološkom, Tehnološko-metalurškom, Rudarsko-geološkom ili Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu mogu se upisati na Hemijski fakultet u naknadnom upisnom roku, bez ponovnog polaganja prijemnog ispita, na osnovu potvrde o broju ostvarenih poena iz hemije, odnosno hemije i biologije, na nekom od navedenih Fakulteta.

Termin za naknadni upis je 29. 9. 2022. godine od 10:00 do 15:00 časova. Hemijski fakultet zadržava pravo da po popunjavanju preostalih mesta i pre 15:00 časova obustavi naknadni upis kandidata.

Informacija o broju preostalih mesta po studijskim programima će biti ažurirana na Internet stranici Hemijskog fakulteta (www.chem.bg.ac.rs) na svaka dva sata tokom naknadnog upisa. Naknadni upis će se obavljati u Studentskoj službi Fakulteta (soba broj 327, prizemlje, kod A ulaza u zgradu).

[Upis na HF]

Za naknadni upis potrebna su sledeća dokumenta:

 • popunjena elektronska prijava za konkurs   www.chem.bg.ac.rs/sp/enr_appl0.py
  prijavljivanje je moguće tokom četvrtka, 29. septembra 2022;
 • potvrda sa Fakulteta Univerziteta u Beogradu na kojem je polagan prijemni ispit iz hemije, odnosno iz hemije i biologije o broju ostvarenih poena (isključivo iz ove godine);
 • uplata naknade za prijavu na naknadni konkurs - uplatnicu treba popuniti na sledeći način:
  Svrha uplate:   Prijava na konkurs za upis na studije
  Primalac:   Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd
  Iznos:   2500,00 din.
  Račun primaoca:   840-1817666-82
  Poziv na broj:   750
  Uplata se može obaviti u bilo kojoj banci ili pošti;
 • overene fotokopije dokumenata iz četvorogodišnje srednje škole (svedočanstva od prvog do četvrtog razreda srednje škole i diploma o završenoj školi);
 • izvod iz matične knjige rođenih (preporučuje se za državljane Republike Srbije);
 • važeća lična karta za državljane Republike Srbije, odnosno pasoš za strane državljane;
 • dve iste fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm (ne starije od godinu dana);
 • troškovi upisa (indeks, obavezno osiguranje, taksa za Univerzitet);
 • dokaz o uplati ZPU (po želji);
 • dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente).

Troškovi upisa (indeks, taksa za Univerzitet, osiguranje) iznose ukupno 1150 dinara. Ovaj iznos se uplaćuje na žiro-račun Fakulteta 840-1817666-82 sa pozivom na broj 111 i svrhom uplate "Troškovi upisa". Dokaz o uplati priložiti uz ostala dokumenta.

Uplata za Zdravstveno-potporno udruženje (ZPU) - opciono:
400 dinara   uplatiti na žiro-račun 205-42492-70;
svrha uplate:   Upis u akademsku 2022/23;
primalac:   Zdravstveno-potporno udruženje studenata, Balkanska 4/I, Beograd.


Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu da studiraju u Srbiji pod istim uslovima kao i njeni državljani, uključujući i pravo na budžetsko finansiranje. Prilikom prijave predaje se rešenje Ministarstva o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je započet proces nostrifikacije.

Za kandidate koji su srednju završili u Republici Srpskoj, nostrifikacija diplome nije potrebna, osim ukoliko se ne radi o završenom programu međunarodne (IB) mature ili nekoj drugoj stranoj srednjoj školi.

Pored propisane dokumentacije predaje se i izjava u pisanoj formi da je kandidat pripadnik/-ca srpske nacionalne manjine.

Susedne zemlje su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.


Za sve dodatne informacije na raspolaganju je Studentska služba Fakulteta,
na telefon   011 / 333 66 78   (radnim danima, od 9 do 15 časova) ili na e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs.