Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
103H2

Naziv predmeta:
Neorganska hemija 2

Školska godina:

2020/2021.

Uslovi pohađanja:

102A2 + 102E2 + 201A2 + 202A2

ESPB:

10

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Hemija: 3. godina, letnji semestar, obavezni, naučno-stručni predmet

Nastavnici:

dr Snežana D. Zarić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Miloš K. Milčić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

dr Dušan Ž. Veljković
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Dušan P. Malenov
asistent sa doktoratom, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + šest časova laboratorijskih vežbi (4+0+6)

Ciljevi:

Neorganska hemija je osnova za razumevanje hemije svih elemenata periodnog sistema. Zbog toga je neorganska hemija važna za razumevanje svih drugih oblasti hemije.U okviru ovog kursa studenti uče prvenstveno o kompleksima metala, uključujući i organometalna jedinjenja i klastere metala.

Ishod:

Ovaj predmet treba studentima da omogući poznavanje i razumevanje osobina i ponašanja kompleksa metala, čime je omogućeno i razumevanje različitih procesa u koje su uključeni joni metala, od katalize do živih organizama.

Oblici nastave:

Predavanja, eskperimentalne vežbe, teorijske/računske vežbe, seminarski rad.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 • Snežana D. Zarić: Hemija prelaznih metala

Pomoćna literatura:

 • D. F. Shriver, P. W. Atkins: Inorganic Chemistry
 • C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry
 • M. Gerloch, E. C. Constable: Transition Metal Chemistry
 • D. Wohrle, A. D. Pomogailo: Metal Complexes and Metals in Macromolecules

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Geometrija kompleksnih jedinjenja, različiti koordinacioni brojevi, izomerija.
 2. Teorija kristalnog polja, cepanje skupa d-orbitala u kompleksima.
 3. Jačina ligandnog polja, energija stabilizacije ligandnog polja.
 4. Magnetne osobine kompleksa, visokospinski i niskospinski kompleksi.
 5. Molekusko orbitalna teorija kompleksa, veza sa teorijom kristalnog polja.
 6. Jan-Telerov efekat.
 7. Elektronski spektri kompleksa, Tanabe-Šuganovi dijagrami.
 8. Ravnoteže i stabilnost kompleksnih jedinjenja.
 9. Reakcije kompleksnih jedinjenja, mehanizmi supstitucionih reakcija.
 10. Mehanizmi oksidoredukcionih reakcija, fotohemijske reakcije.
 11. Organometalna jedninjenja.
 12. Sinteze i reakcije organometalnih jedinjenja.
 13. Klasteri bora.
 14. Klasteri metala.
 15. Bioneorganska hemija, metali u živim organizmima.

Laboratorijske vežbe:

15 poena (6 časova nedeljno)

Program rada:

Upoznavanje sa predmetom. Sinteza preparata za koje će se snimati i analizirati infra-crveni spektri. Snimanje i analiza infra-crvenih spektara sintetisanih preparata. Određivanje i analiza molarne provodljivosti rastvora sintetisanih preparata. Sinteza preparata za koje će se snimati i analizirati elektronski (UV-vidljivi) spektri. Snimanje i analiza elektronskih (UV-vidljivih) spektara. Sinteza preparata za koje će se snimati i analizirati NMR spektri. Snimanje i analiza NMR spektara sintetisanih preparata. Sinteza optički aktivnih kompleksnih jedinjenja i razdvajanje na enantiomere. Određivanje ugla skretanja ravni linearno polarizovane svetlosti za svaki od sintetisanih enantiomera, snimanje ORD spektara. Sinteza preparata za koje će se određivati magnetni momenti. Određivanje i analiza magnetnog momenta sintetisanih supstanci.

Kolokvijumi:

0 poena

Pismeni ispit:

80 poena

Wed Apr 21 12:20:51 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet