Šifra predmeta:
134A2
Naziv predmeta:
Metode sinteze i karakterizacije neorganskih jedinjenja

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

103H2 / 103P2 / 102S2

ESPB:

10

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 4. godina, letnji semestar, izborni (E15H2), stručno-aplikativni predmet

Hemija životne sredine: 4. godina, letnji semestar, izborni (E15S2), stručno-aplikativni predmet

Nastava hemije: 4. godina, letnji semestar, izborni (E16P2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Tamara R. Todorović
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Jelena M. Poljarević
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Milica R. Milenković
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Tamara A. Petrović, master hemičar
istraživač-saradnik, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + četiri časa laboratorijskih vežbi (4+0+4)

Ciljevi:

U okviru ovog kursa studenti se upoznaju sa metodama sinteze i karakterizacije različitih klasa neorganskih jedinjenja, sa akcentom na koordinaciona jedinjenja. Imaće priliku da nauče i primene standardne i napredne metode sinteze i karakterizacije.

Ishod:

Nakon položenog ispita studenti će biti osposobljeni da:

 • samostalno primene i po potrebi modifikuju postojeće sintetičke procedure za različite klase neorganskih jedinjenja, pre svega kompleksa prelaznih metala;
 • koriste većinu poznatih instrumentalnih tehnika karakterizacije sa ciljem kompletne strukturne karakterizacije.

Oblici nastave:

Predavanja, laboratorijske vežbe, tri nastavna kolokvijuma.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 1. Ruren Xu, Wenqin Pang, Qisheng Huo: Modern Inorganic Synthetic Chemistry, Elsevier B.V., 2011.
 2. Alan K. Birdson: Inorganic Spectroscopic Methods, Oxford University Press, 1998.
 3. Materijal sa predavanja dostupan preko studentskog portala.

Pomoćna literatura:

 1. Aktuelni radovi, revijalni radovi i monografije.
 2. Russell S. Drago: Physical Methods for Chemists, Surfside Scientific Publishers, 1992.
 3. Ankica Antić-Jovanović: Molekulska spektroskopija: spektrohemijski aspekt, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2016.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

Metode sinteze:

 • Direktna i templatna sinteza, metoda izmene, redoks reakcije.
 • Sinteze pod ekstremnim uslovima.
 • Fotohemijske sinteze.
 • Mikrotalasne sinteze.
 • Metode sinteze u čvrstom agregatnom stanju.
 • Biomimetičke metode.

Metode karakterizacije:

 • Spektroskopske metode (UV-Vis, vibraciona i rotaciona spektroskopija, NMR, EPR i Mössbauer spektroskopija).
 • Magnetna merenja.
 • Masena spektrometrija.
 • Kristalografija i difrakcione tehnike.
 • Optička i elektronska mikroskopija.
 • Metode određivanja apsolutne konfiguracije hiralnih kompleksa prelaznih metala.

Laboratorijske vežbe:

10 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

Tokom laboratorijskih vežbi studenti će preći kompletan put od sinteze do potpune karakterizacije odabranih neorganskih supstanci. U okviru sinteze probali bi se različiti sintetički putevi. U zavisnosti od prirode neorganske supstance primenile bi se odgovarajuće metode karakterizacije.

Kolokvijumi:

30 poena

Pismeni ispit:

60 poena