O Katedri

Istraživački rad na Katedri za organsku hemiju realizuje se u nekoliko oblasti koje se međusobno prepliću i nadovezuju.

Razvoj katalitičkih sintetičkih metodologija, kao što su organokatalizovane reakcije i reakcije katalizovane organometalnim kompleksima prelaznih metala predstavljaju značajan deo istraživanja u oblasti organske hemije.

Pored toga, totalne sinteze prirodnih biološki aktivnih molekula i sinteze njihovih strukturnih analoga u cilju razvoja aktivnijih derivata su, takođe, važan deo istraživanja koja se realizuju u okviru Katedre.

Naročita pažnja posvećena je razvoju metodologije za sintezu i derivatizaciju heterocikličnih jedinjenja u cilju efikasnog dobijanja visokofunkcionalizovanih molekula kao i razumevanju mehanističkih puteva za njihovo nastajanje.

Posebnu oblast istraživanja na Katedri obuhvata dizajn, sinteza i proučavanje supramolekulske organizacije voluminoznih i planarnih struktura u cilju dobijanja molekulskih mašina i funkcionalnih nanomaterijala.

Izolovanje, karakterizacija i ispitivanje biološke aktivnosti sekundarnih metabolita iz biljaka, gljiva, stonoga, insekata, kao i proučavanje hemotaksonomije ispitivanih vrsta, predstavlja još jednu oblast na koju su fokusirani članovi Katedre.

Deo istraživanja u oblasti medicinske hemije obuhvata dizajn i sintezu biblioteka jedinjenja aktivnih na eukariotske patogene, viruse, bakterije i ćelije raka. Osim sinteze, istraživanje je fokusirano i na razumevanje mehanizama dejstva jedinjenja u biološkim sistemima.