Studijski program doktorskih studija iz hemije traje 3 godine i ima 180 ESPB. Program obuhvata 2 obavezna (20 ESPB) i 4 izborna predmeta (ukupno 40 ESPB), kao i seminarski rad (5 ESPB). U skladu sa praksom na evropskim univerzitetima, doktorske studije se baziraju na istraživačkom radu na sve 3 godine studija. Na prvoj godini je predviđeno "Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad" (25 ESPB), a na drugoj i trećoj godini "Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova" (ukupno 80 ESPB). Najzad, u poslednjem semestru je predviđena priprema i odbrana doktorske disertacije (10 ESPB).

U okviru izbornih predmeta studenti će izučavati sadržaje koje nisu slušali u okviru osnovnih i master akademskih studija, kao i odabrana poglavlja iz oblasti koje su izučavali na osnovnim i master studijama, a koja su u vezi sa temom doktorske disertacije, ali na nivou koji odgovara doktorskim studijama.

Nastava se izvodi kroz individualni (mentorski) rad sa studentima, ili u malim grupama studenata. Metode rada su adekvatno prilagođene koncepciji doktorskih studija (konsultacije, seminari, diskusija radova iz originalne naučne literature). Program obuhvata ekstenzivan, samostalni istraživački rad studenta na naučnom problemu koji rezultuje u naučnim publikacijama u renomiranim međunarodnim časopisima iz hemije. Eksperimentalni rad je kompleksan i po pravilu obuhvata primenu većeg broja komplementarnih pristupa, tehnika i metoda, i obavlja se u saradnji sa laboratorijama/istraživačkim grupama u zemlji i inostranstvu, koje se bave ne samo naučnim istraživanjima već i rešavanjem problema u privredi (hemijska industrija, hemija životne sredine).

Uslovi za upis
 • Završene akademske studije drugog stepena, sakupljeno najmanje 300 ESPB bodova i opšta prosečna ocena od najmanje 8; ili
 • završene akademske studije drugog stepena, sakupljeno najmanje 300 ESPB bodova i objavljen bar jedan naučni rad u međunarodnom časopisu sa SCI liste; ili
 • akademski stepen magistra nauka.
Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje diplome koja će biti prepoznata/priznata od strane svih evropskih institucija, i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje u akademskoj sredini ili u industriji, ili da nastave post-doktorske studije hemije ili srodnih disciplina na nekom od evropskih univerziteta, ili na nekom od domaćih uniiverziteta, kada taj obrazovni stepen bude definisan našim sistemom obrazovanja.Cilj je i obrazovanje stručnjaka sposobnih za rukovođenje istaživačkim timovima i preduzećima vezanih za hemijsku industriju.

Nakon završenih studija, studenti će biti u mogućnosti da primenjuju stečena znanja iz hemije i srodnih prirodnih nauka, da organizuju istraživanja iz aktuelnih tema, povezuju se sa kolegama koji se bave sličnim istraživanjima i rešavanjem problema u hemijskoj industriji i hemiji životne sredine kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Hemija kandidat stiče zvanje "doktor nauka - hemijske nauke".

Studenti će biti u stanju da samostalno i kompetentno izvedu u okviru timskog rada kompleksna istraživanja u cilju rešavanja značajnih naučnih problema iz hemije i srodnih disciplina. Postaće familijarni sa primenom i radom na najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim hemijskim laboratorijama. Demonstriraće kapacitet da primene svoja znanja u praksi, posebno u rešavanju problema i dolaženju do novih saznanja. Biće u stanju da formulišu hipoteze i dizajniraju eksperimente za njihovo testiranje. Biće u stanju da analiziraju materijal i formulišu koncepte. Moći će da se adaptiraju na nove situacije i da donose odluke. Biće u stanju da uspostave razne vidove naučne saradnje i ostvare naučnu komunikaciju na srpskom i engleskom jeziku.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome može da nastavi postdoktorsko usavršavanje na domaćim ili svetskim univerzitetima i naučnoistraživačkim ustanovama.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili doktorske akademske studije hemije:

 • u stanju su da samostalno i kompetentno izvedu u okviru timskog rada kompleksna istraživanja u cilju rešavanja značajnih naučnih problema iz hemije i srodnih disciplina;
 • osposobljeni su da rade na najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim hemijskim laboratorijama;
 • sposobni su da primene svoja znanja u praksi, posebno u rešavanju problema i dolaženju do novih saznanja;
 • u stanju su da formulišu hipoteze i dizajniraju eksperimente za njihovo testiranje;
 • u stanju su da analiziraju materijal i formulišu koncepte;
 • mogu da se adaptiraju na nove situacije i da donose odluke;
 • u stanju su da ostvare razne vidove naučne saradnje i ostvare naučnu komunikaciju na srpskom i engleskom jeziku;
 • sposobni su da unaprede istraživanja i nastavu iz hemije, kao i da budu kompetentni mentori studentima na osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama.
Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-00469/6/2019-03 od 23. 10. 2020.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + studijski istraživački rad.

Predmet Šifra ESPB Semestar
I   godina 1 2
Izborni predmet 1 E71H2 10
 
Izborni predmet 2 E72H2 10
 
Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad R71H2 10
0+8
 
Pisanje i objavljivanje naučnih radova 1 773A2 10  
8+1
Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad R72H2 15  
0+12
Seminarski rad S71H2 5  
0+4
  60  
II   godina 1 2
Izborni predmet 3 E73H2 10
 
Izborni predmet 4 E74H2 10
 
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R73H2 10
0+8
 
Pisanje i objavljivanje naučnih radova 2 774A2 10  
8+1
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R74H2 20  
0+16
  60  
III   godina 1 2
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R75H2 25
0+20
 
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R76H2 25  
0+20
Doktorska disertacija Z70H2 10  
0+8
  60  
Izborni predmeti