Šifra predmeta:
408A2
Naziv predmeta:
Uvod u biohemiju

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

5

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 2. godina, letnji semestar, izborni (E12H2), naučno-stručni predmet

Biohemija: 1. godina, letnji semestar, izborni (E11B2), akademsko-opšteobrazovni predmet

Hemija životne sredine: 1. godina, letnji semestar, izborni (E11S2), akademsko-opšteobrazovni predmet

Nastava hemije: 3. godina, letnji semestar, izborni (E13P2), naučno-stručni predmet

Nastavnici:

dr Tanja D. Ćirković Veličković
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Marija M. Stojadinović
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Tamara N. Lujić, master biohemičar
istraživač-pripravnik, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Nikolina G. Sibinčić
istraživač-pripravnik, Inovacioni centar, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: dva časa predavanja + jedan čas laboratorijskih vežbi (2+0+1)

Ciljevi:

Upoznavanje studenata sa osnovama biohemijskih procesa, predmetom proučavanje biohemije i specifičnostima rada sa biološkim materijalima.

Ishod:

Student stiče osnovna predznanja o predmetu proučavanja biohemije i praktičnim aspektima rada sa biološkim materijalom.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske vežbe, laboratorijske vežbe, radionice.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 • R. Karlson: Biokemija (odabrana poglavlja)
 • Nada Šerban: Ćelija - strukture i oblici (odabrana poglavlja)
 • David L. Nelson, Michael M. Cox: Lehninger principles of biochemistry (odabrana poglavlja)
 • L. A. Seidman: Basic Laboratory Calculations for Biotechnology (odabrana poglavlja)

Pomoćna literatura:

Materijal sa predavanja i vežbi.

Dodatni materijal:

http://www.chem.bg.ac.rs/~mnikolic

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

20 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 • Definicija, predmet proučavanja i multidisciplinarni karakter biohemije kao dela nauka o živim sistemima (Life Sciences).
 • Specifičnosti rada sa biološkim uzorcima i materijalima.
 • Građa ćelije. Prokariotske i eukariotske ćelije. Organele. Uloga ćelijske membrane i ćelijskog zida. Biljne i životinjske ćelije: sličnosti i razlike.
 • Od makromolekula do organizma: hijararhijska organizacija živih sistema.
 • Uloga vode i minerala za funkcionisanje živih sistema.
 • Značaj nekovalentnih interakcija,hemijske ravnoteže i slabih kiselina i baza za biohemijske procese.
 • Termodinamički aspekti živih sistema. Razmena materije i energije u ćeliji. Prenos informacija u živim sistemima.

Laboratorijske vežbe:

30 poena (1 čas nedeljno)

Program rada:

 • Osnove rada sa biološkim uzorcima i materijalima. Priprema uzoraka i odlaganje biološkog otpada.
 • Osnovni instrumenti u biohemijskoj laboratoriji. Svrha i principi rada.
 • Mikroskopski preparati ćelija i tkiva. Određivanje koncentracije ćelija i rad sa ćelijama u suspenziji.
 • Određivanje nepoznate koncentracije jedinjenja spektrometrijom pomoću standardne serije rastvora.
 • Upoznavanje sa osnovnim svojstvima odabranih bio(makro)molekula.
 • Pravljenje rastvora i razblaženja: eksperimentalni aspekti.

Kolokvijumi:

20 poena

Pismeni ispit:

30 poena