Studijski program master akademskih studija „Biohemija” ima 60 ESPB i sadrži obavezne (12 ESPB) i izborne (8 ESPB) predmete, studijski istraživački rad (20 ESPB) i diplomski rad (20 ESPB). Obavezni predmeti su Bioinformatika i Molekularna biotehnologija, a u okviru izbornih predmeta studenti biraju predmete koje nisu slušali na osnovnim studijama i/ili više kurseve osnovnih biohemijskih i hemijskih predmeta. Studenti se usmeravaju ka istraživačkom radu posebno kroz individualni rad sa mentorom u okviru studijskog istraživačkog rada i kroz izradu diplomskog rada.

Nastava se izvodi kroz individualni (mentorski) rad sa studentima ili se radi sa malim grupama studenata. Metode rada su prilagođene predznanju studentata (konsultacije, seminari, analiza radova iz originalne naučne literature). Akcenat je na eksperimentalnom radu sa elementima istraživačkog rada koji se po pravilu obavlja u okviru naučno-istraživačke grupe u istraživačkim (nastavničkim) laboratorijama. Predviđena je široka primena računara u svim vidovima nastave.

Uslovi za upis

Završene osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje master diplome koja će (zajedno sa diplomom osnovnih studija) biti prepoznata / priznata od strane svih evropskih institucija i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje ili da nastave doktorske studije iz biohemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od evropskih/svetskih univerziteta.

Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Biohemija kandidat stiče zvanje "master biohemičar".

Studenti će biti u stanju da izvedu u okviru timskog rada (ili samostalno) sve faze dela istraživanja u okviru istraživačkog (naučnog) projekta.

Steći će iskustvo u radu sa najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim biohemijskim laboratorijama.

Studenti će biti u stanju da samostalno primene kompleksne biohemijske protokole i biće osposobljeni za rad sa bioinformatičkim bazama podataka i premenom računara u svim fazama istraživačkog rada. Biće u stanju da usmeno i pismeno prezentuju rezultate svog rada na naučnim skupovima.

Studenti će da dopune i prodube svoje poznavanje biohemijskih i hemijskih disciplina, razviće sposobnosti za rešavanje naučnih i stručnih problema iz oblasti biohemije primenom analitičkih i računarskih metoda, produbiće znanja i veštine potrebne za rad sa biološkim materijalom i, razviće sposobnosti proučavanja literature i kritičkog prikazivanja literaturnih podataka, steći će specifične eksperimentalne veštine, iskustvo u samostalnom radu na savremenim instrumentima, dopuniće i produbiti svoju laboratorijsku praksu (zaštita na radu, rad sa patološkim materijalom), usavršiće vođenje laboratorijskog dnevnika, kao i svoje numeričke veštine (biohemijska izračunavanja), biće u stanju da u okviru timskog rada obrade istraživački problem, prezentuju ga u okviru diplomskog rada i usmeno odbrane svoj rad.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome ima pravo da upiše doktorske akademske studije u obimu od 180 ESPB.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili master akademske studije biohemije:

  • osposobljeni su da, u okviru timskog rada, izvedu sve faze dela istraživanja u okviru istraživačkog projekta;
  • imaju iskustvo u radu sa najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim biohemijskim laboratorijama, kao i odgovarajuću laboratorijsku praksu (zaštita na radu, rad sa patološkim materijalom), osposobljeni su da samostalno vode laboratorijski dnevnik i poseduju numeričke veštine potrebne za sva biohemijska izračunavanja;
  • imaju znanja i veštine potrebne za rad sa biološkim materijalom i eksperimentalnim životinjama;
  • osposobljeni su da samostalno primene kompleksne biohemijske protokole i familijarni su sa bioinformatikom i premenom računara u svim fazama istraživačkog rada;
  • osposobljeni su da rešavaju naučne i stručne probleme primenom analitičkih i računarskih metoda;
  • imaju sposobnosti proučavanja literature i kritičkog prikazivanja literaturnih podataka;
  • osposobljeni su da usmeno i pismeno prezentuju rezultate svog rada na naučnim skupovima.
Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-00471/6/2019-03 od 23. 10. 2020.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I   godina 1 2
Bioinformatika 451B2 4
1+3+0
 
Molekularna biotehnologija 452B2 8
3+0+5
 
Izborni predmet 1 E51B2 6
 
Izborni predmet 2 E52B2 4
 
Izborni predmet 3 E53B2 4
 
Studijski istraživački rad R51B2 4
(0+4)
 
Stručna praksa P51B2 3  
(0+6)
Izrada završnog rada R52B2 20  
(0+20)
Završni rad Z50B2 7  
(0+4)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.