Šifra predmeta:
201A2
Naziv predmeta:
Organska hemija 1

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

(101A2 + 101E2) / (101K2 + 101M2)

ESPB:

10

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 2. godina, zimski semestar, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Hemija životne sredine: 2. godina, zimski semestar, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastava hemije: 2. godina, zimski semestar, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastavnici:

dr Dragana R. Milić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Igor M. Opsenica
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

dr Andrea M. Nikolić
asistent sa doktoratom, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Pavle A. Stojković, master hemičar
asistent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Željko V. Trifković, diplomirani hemičar

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + jedan čas teorijskih vežbi + četiri časa laboratorijskih vežbi (4+1+4)

Ciljevi:

Cilj kursa je da studentima pruži osnovna teorijska i praktična znanja o strukturi i reaktivnosti organskih jedinjenja.

Ishod:

Posle završenog kursa student bi trebalo da bude osposobljen da:

 • razume fizičke, strukturne i stereohemijske osobine organskih jedinjenja,
 • imenuje organska jedinjenja prema IUPAC-ovoj nomenklaturi,
 • razume karakteristične transformacije funkcionalnih grupa i mehanizme organskih reakcija,
 • samostalno izvodi izolovanje, prečišćavanje i sintezu jednostavnijih organskih jedinjenja sa ograničenim brojem funkcionalnih grupa.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske vežbe, laboratorijske vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 1. 1. K. P. C. Volhart, N. Šor: Organska hemija - struktura i funkcija, Data status, Nauka, Beograd 2004. ISBN 86-7478-007-5
 2. N. Šor: Uputstvo za rešavanje zadataka sa rešenjima. Organska hemija: struktura i funkcija, 4. izdanje, Data status, Beograd, 2006. ISBN 867478021-0
 3. D. Opsenica: Praktikum iz organske hemije, Data status, Beograd, 2007. ISBN 978-86-7478-057-2

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Struktura i vezivanje u organskim molekulima.
 2. Alkani i cikloalkani.
 3. Stereoizomeri.
 4. Halogenalkani.
 5. Alkoholi i etri.
 6. Alkeni i alkini.
 7. Delokalizovani π-sistemi.
 8. Aromatična jedinjenja.
 9. Hemija supstituisanih benzena.

Teorijske vežbe:

0 poena (1 čas nedeljno)

Program rada:

 1. Struktura i vezivanje u organskim molekulima.
 2. Alkani i cikloalkani.
 3. Stereoizomeri.
 4. Halogenalkani.
 5. Alkoholi i etri.
 6. Alkeni i alkini.
 7. Delokalizovani π-sistemi.
 8. Aromatična jedinjenja.
 9. Hemija supstituisanih benzena.

Laboratorijske vežbe:

30 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Fizičke i hemijske osobine organskih jedinjenja.
 2. Ekstrakcija.
 3. Destilacija i kristalizacija.
 4. Hromatografija.
 5. Alkani.
 6. Halogenalkani.
 7. Alkoholi.
 8. Alkeni.
 9. Aromatična jedinjenja.
 10. Supstituisana aromatična jedinjenja.
 11. Pismena overa laboratorijskih vežbi.

Pismeni ispit:

70 poena