[Grb HF]

UNIVERZITET U BEOGRADU

Hemijski fakultet

Srpski - cirilica ЋИР

English ENG

Pocetna POČETNA STRANA       Mapa MAPA SAJTA       Linkovi LINKOVI       PORTALI:       Zaposleni ZA ZAPOSLENE       Studenti ZA STUDENTE       WebMail WEBMAIL

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Naučnoistraživački rad
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemija Biohemija Hemija životne sredine

Studijski program "Hemija životne sredine"

Studijski program master akademskih studija "Hemija životne sredine" traje jednu godinu (dva semestra) i omogućava studentu da osvoji 60 ESPB. Za upis master akademskih studija potrebno je najmanje 240 ESPB sa studija prvog stepena – osnovnih akademskih studija. Minimalni uslov za konkurisanje za master akademske studije jeste da je kandidat u prethodnom obrazovanju stekao najmanje 60 ESPB u predmetima iz oblasti hemijskih ili biohemijskih nauka. Kandidati koji konkurišu za upis na master akademske studije Hemije životne sredine na Hemijskom fakultetu polažu prijemni ispit iz hemije (40 bodova nosi prijemni ispit a 60 bodova uspeh sa osnovnih studija koji se boduje u skladu sa Pravilnikom o master studijama. Lice koje završi master akademske studije stiče akademski naziv Master hemije a u dodatku diplome, koji se obavezno izdaje uz diplomu, bliže se definiše koje je master akademske studije kandidat završio.

Studijski program obuhvata jedan obavezni predmet (9 ESPB) i dva izborna (18 ESPB) predmeta, studijski istraživački rad (3 ESPB) i stručnu praksu (3 ESPB), kao i izradu i odbranu završnog rada (ukupno 27 ESPB). U okviru izbornih predmeta studenti biraju predmete koje nisu slušali na osnovnim studijama i/ili više kurseve osnovnih predmeta. Studenti se kroz individualni rad sa mentorom, u okviru studijskog istraživačkog rada i kroz izradu završnog rada, usmeravaju ka samostalnom istraživačkom radu.

Predviđene metode izvođenja nastave su predavanja, laboratorijske (eksperimentalne) vežbe, teorijske vežbe i seminarski radovi. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog studijskog programa, u okviru laboratorijskih vežbi predviđen je samostalan rad, koji uključuje i upotrebu najsavremenijih aparata i uređaja. Hemijski fakultet raspolaže najmodernijim instrumentima koji će studentima master akademskih studija hemije životne sredine biti na raspolaganju za obuku.

Nastava se izvodi kroz rad sa malim grupama studenata i kroz individualni (mentorski) rad, dok su metode rada prilagođene broju studenata (konsultacije, seminari, itd). Poseban akcenat je na eksperimentalnom radu sa elementima istraživačkog rada koji se po pravilu obavlja u timskom radu u istraživačkim (nastavničkim) laboratorijama. U svim oblicima nastave je predviđena primena računara.

▹   Dodatni podaci o programu

Uslovi za upis, cilj, ishod, profesionalni status, pristup daljim studijama.

Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-00470/6/2019-03 od 23. 10. 2020.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Procena rizika po ljudsko zdravlje i životnu sredinu 553S2 9 4+2+3  
Izborni predmet 1 E51S2 9  
Izborni predmet 2 E52S2 9  
Studijski istraživački rad R51S2 3 (0+3)  
Stručna praksa P51S2 3   (0+6)
Izrada završnog rada R52S2 20   (0+20)
Završni rad Z50S2 7   (0+4)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet