Šifra predmeta:
051S2
Naziv predmeta:
Ekologija

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

5

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 1. godina, letnji semestar, izborni (E11H2), akademsko-opšteobrazovni predmet

Biohemija: 1. godina, letnji semestar, izborni (E11B2), akademsko-opšteobrazovni predmet

Hemija životne sredine: 1. godina, letnji semestar, obavezni, naučno-stručni predmet

Nastava hemije: 1. godina, letnji semestar, izborni (E11P2), akademsko-opšteobrazovni predmet

Nastavnik:

Jasmina B. Šinžar Sekulić
vanredni profesor, Biološki fakultet, Studentski trg 3, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja (3+0+0)

Ciljevi:

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima organizacije i funkcionisanja ekosistema i biosfere u celini, mogućnostima prilagođavanja i opstanka živih bića u promenjenim uslovima životne sredine, kao i očuvanja i zaštite biodiverziteta.

Ishod:

Uspešnim savladavanjem ovog predmeta studenti su stekli osnovna znanja iz ekologije, bioloških aspekata zaštite životne sredine i zaštite biodiverziteta.

Oblici nastave:

Predavanja i seminari.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 1. C. R. Townsend, M. Begon, J. L. Harper: Essentials of Ecology, 3rd edition, Blackwell Publishing, 2008.
 2. R. E. Ricklefs: The Economy of Nature, 6th edition. W. H. Freeman and Company, New York, 2010.
 3. E. Odum, G. W. Barrett: Fundamentals of Ecology, 5th edition, Brooks Cole, 2005.
 4. B. M. Stevanović, M. M. Janković: Ekologija biljaka sa osnovama fiziološke ekologije biljaka, NNK Internacional, Beograd, 2001.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Definicija ekologije, predmet proučavanja, osnovni pojmovi, podela i odnos prema drugim naukama.
 2. Nivoi organizacije živih bića, hijerarhijska organizovanost ekoloških sistema.
 3. Ekološki faktori. Uslovi i resursi.
 4. Odnos organizma i životne sredine. Adaptacije.
 5. Osnovni pojmovi populacione ekologije.
 6. Populaciona dinamika. Ekološka niša.
 7. Međusobni odnosi organizama.
 8. Biocenoza, prostorna i vremenska organizacija.
 9. Odnosi ishrane.
 10. Koncept ekosistema, komponente i procesi.
 11. Proticanje energije. Primarna produkcija.
 12. Kruženje supstanci. Biogeohemijski ciklusi.
 13. Klasifikacija i zakonitosti rasprostiranja kopnenih ekosistema na Zemlji.
 14. Klasifikacija i osnovne karakteristike akvatičnih ekosistema.
 15. Ekologija i zaštita životne sredine. Zaštita prirode.

Seminarski radovi:

20 poena

Kolokvijumi:

20 poena

Usmeni ispit:

50 poena