Šifra predmeta:
249A2
Naziv predmeta:
Odabrane oblasti organske hemije

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

201A2 + 202A2

ESPB:

10

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 4. godina, letnji semestar, izborni (E15H2), stručno-aplikativni predmet

Hemija životne sredine: 4. godina, letnji semestar, izborni (E15S2), stručno-aplikativni predmet

Nastava hemije: 4. godina, letnji semestar, izborni (E16P2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Zorana B. Ferjančić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Igor M. Opsenica
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

dr Andrea M. Nikolić
asistent sa doktoratom, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + četiri časa laboratorijskih vežbi (4+0+4)

Ciljevi:

I. Upoznati studente sa osnovama retrosintetičke analize organskih molekula; razviti sposobnost planiranja sinteze i primene poznatih reakcija u sintezama relativno jednostavnih ciljnih molekula.

II. Upoznati studente sa tradicionalnim i savremenim pristupima u oblasti hemije heterocikličnih jedinjenja.

III. Uvod u medicinsku hemiju i biološka aktivnost nekih klasa heterocikličnih jedinjenja.

Ishod:

I. Osposobljenost za samostalnu retrosintetičku analizu jednostavnijih/umereno složenih organskih molekula.

II. Razumevanje strukture, osobina i reaktivnosti nekih klasa heterocikličnih jedinjenja.

III. Steći znanje o karakteristikama kojima se razlikuju interesantni molekul od leka.

Oblici nastave:

I. Predavanja.

II. Predavanja i eksperimentalne vežbe.

III. Predavanja.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

  1. Stuart Warren, Paul Wyatt: Organic Synthesis - The Disconnection Approach, 2nd edition, John Wiley& Sons, 2008. ISBN 978-0470712368
  2. I. Opsenica: Hemija heterocikličnih jedinjenja II, Univerzitet u Beogradu-Hemijski fakultet, 2021. ISBN: 978-86-7220-076-8
  3. G. L. Patrick: An Introduction to Medicinal Chemistry, 5th, Oxford University Press, 2013.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

I. Elementi složenosti organskih molekula. Osnovni pojmovi retrosintetičke analize: sinton, retron, transform. Sintonski pristup. Sistematična retrosintetička analiza; različite strategije analize. Strategije orijentisane na transform; tipovi transforma. Uticaj funkcionalnih grupa, stereohemijskih elemenata, topologije, simetrije molekula i drugih strukturnih elemenata na tok retrosintetičke analize. Izabrani primeri totalnih sinteza.

II. Azoli: 1,2-azoli i 1,3-azoli. Benzo-1,2-azoli i benzo-1,3-azoli. Diazini: piridazin, pirimidin i pirazin. Purini. Heterociklična jedinjenja sa više od dva heteroatoma. Metodološki pristup u sintezi biološki aktivnih heterocikličnih jedinjenja.

III. Biološka aktivnost. Važnost i osobina nekog leka. Željene osobine kandidata za lek. Najvažnije faze otkrivanja leka. ADMET, izražavanje i značaj određene aktivnosti.

Laboratorijske vežbe:

30 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

II. Sinteza različitih heterocikličnih jedinjenja. Mikrotalasna sinteza odabranih heterocikličnih jedinjenja. Tumačenje rezultata in vitro biološkog testiranja. Definicije osnovnih vrednosti biološke aktivnosti.

Usmeni ispit:

60 poena