Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
102E2

Naziv predmeta:
Praktikum iz neorganske hemije 1

Školska godina:

2021/2022.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

4

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 1. godina, letnji semestar, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastava hemije: 1. godina, letnji semestar, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastavnici:

dr Maja T. Šumar Ristović
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Tamara R. Todorović
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Sanja B. Kokanov, master hemičar
istraživač-saradnik, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Nevena N. Stevanović, master hemičar
asistent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa laboratorijskih vežbi (0+0+4)

Ciljevi:

Ovladavanje eksperimentalnim tehnikama koje se primenjuju u neorganskoj hemiji. Upoznavanje sa fizičkim i hemijskim svojstvima elemenata (pojedinih grupa Periodnog sistema elemenata) i njihovih jedinjenja kroz odabrane eksperimente. Program eksperimentalnih vežbi prati program predavanja na predmetu Neorganska hemija 1. Završni termini vežbi su posvećeni samostalnoj sintezi pet neorganskih preparata u cilju obuke studenata za samostalni laboratorijski rad.

Ishod:

    Nakon uspešno položenog ispita studenti će moći da:
  • izvedu karakteristične reakcije elemenata po grupama Periodnog sistema koristeći poznate postupke i standardnu laboratorijsku opremu i pribor
  • pokažu sigurnost i samostalnost u laboratorijskom radu, uključujući ispravno rukovanje supstancama
  • analiziraju i interpretiraju podatke dobijene u izvedenim eksperimentima
  • primene poznavanje klasifikacije elemenata i njihovih neorganskih jedinjenja za procenu pojedinih svojstva uključujući stabilnost, rastvorljivost, redoks svojstva i reaktivnost.

Oblici nastave:

Eksperimentalne vežbe sa teorijskim postavkama.

Vannastavne aktivnosti:

Priprema vežbi, priprema zadataka.

Literatura:

Osnovna literatura:

  • T. Todorović, V. Medaković: Praktikum iz neorganske hemije, Hemijski fakultet, Beograd, 2013. ISBN 978-86-7220-051-5
  • Nenad Juranić: Zbirka zadataka iz opšte hemije, Studentski trg, Beograd, 2004.

Pomoćna literatura:

  • Zbirke zadataka iz opšte i neorganske hemije.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Laboratorijske vežbe:

10 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

1. Halogeni elementi.

2. Kiseonik.

3. Sumpor.

4. Azot i fosfor.

5. Silicijum, kalaj i olovo.

6. Mangan i hrom.

7. Bakar i srebro.

8. Kompleksna jedinjenja.

9-13. Izrada pet neorganskih preparata.

14. Nadoknadni termin.

Napomena: Prisustvo na laboratorijskim vežbama je obavezno. Svaka vežba mora biti urađena i odbranjena. Predispitne poene dodeljuje asistent na osnovu znanja prikazanog prilikom odbrane vežbe (maksimalno 8 x 1 = 8 poena za prvih osam vežbi i 2 poena za neorganske preparate).

Kolokvijumi:

30 poena

Napomene:

Studenti polažu dva kolokvijuma, kojima je obuhvaćeno rešavanje zadataka iz oblasti koje su asistenti radili sa njima tokom eksperimentalnih vežbi.

Pismeni ispit:

60 poena

Tue Nov 23 18:31:53 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet