Studijski program doktorskih studija iz biohemije traje 3 godine i ima 180 ESPB. Program sadrži 2 obavezna (20 ESPB) i 4 izborna predmeta (ukupno 40 ESPB), kao i seminarski rad (5 ESPB). U skladu sa praksom na evropskim univerzitetima, doktorske studije se baziraju na istraživačkom radu na sve 3 godine studija. Na prvoj godini je predviđeno "Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad" (25 ESPB), a na drugoj i trećoj godini je predviđeno "Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova" (ukupno 80 ESPB). Najzad, u poslednjem semestru je predviđena priprema i odbrana doktorske disertacije (10 ESPB).

U okviru izbornih predmeta studenti će izučavati sadržaje koje nisu slušali u okviru osnovnog i master programa (Trendovi u ekološkoj biohemiji, Trendovi u biohemiji hrane i ishrane, Slobodnoradikalski procesi u biohemiji, Dizajn i razvoj novih lekova), kao i odabrana poglavlja iz oblasti koje su izučavali na osnovnim i master studijama, a koja su u vezi sa temom doktorske disertacije.

Nastava se izvodi kroz individualni (mentorski) rad sa studentima ili se radi sa malim grupama studenata. Metode rada su adekvatno prilagođene koncepciji doktorskih studija (konsultacije, seminari, obrada radova iz originalne naučne literature). Program obuhvata kompleksan, samostalni istraživački rad studenta na rešavanju naučnog problema koji rezultuje u naučnim publikacijama u renomiranim međunarodnim časopisima iz oblasti biohemije. Eksperimentalni rad je kompleksan i po pravilu obuhvata primenu većeg broja komplementarnih pristupa, tehnika i metoda i obavlja se u saradnji sa laboratorijama / naučno-istraživačkim grupama u zemlji i inostranstvu.

Uslovi za upis
 • Završene akademske studije drugog stepena, sakupljeno najmanje 300 ESPB bodova i opšta prosečna ocena od najmanje 8; ili
 • završene akademske studije drugog stepena, sakupljeno najmanje 300 ESPB bodova i objavljen bar jedan naučni rad u međunarodnom časopisu sa SCI liste; ili
 • akademski stepen magistra nauka.
Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje diplome koja će biti prepoznata / priznata od strane svih evropskih i svetskih institucija i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje u akademskoj sredini, u industriji, ili da nastave post-doktorske studije iz biohemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od svetskih univerziteta. Očekivano je da po završetku DAS Biohemija studenti budu osposobljeni da stečeno znanje i iskustvo uspešno primenjuju u cilju unapređenja različitih fundamentalnih i primenjenih biohemijskih disciplina. Znanje i iskustvo stečeno na ovom studijskom programu omogućiće im aktivno učešće u rešavanju brojnih problema savremene nauke i privrede ukljujući dizajn i razvoj analitičkih testova primenjivih u medicini, farmaciji, prehrambenoj i drugim granama industrije, kao i terapeutskih i drugih komercijalnih proizvoda širokog spektra primena.

Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Biohemija kandidat stiče zvanje "doktor nauka - biohemijske nauke".

Studenti će biti u stanju da samostalno i kompetentno izvedu u okviru timskog rada kompleksna istraživanja u cilju rešavanja značajnih naučnih problema iz biohemije i srodnih disciplina. Postaće kompetentni za primenu i rad na najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim biohemijskim laboratorijama. Pokazaće sposobnost da primene svoja znanja u praksi, posebno u rešavanju naučnih i stručnih problema pri dolaženju do novih saznanja. Biće u stanju da formulišu hipoteze i dizajniraju eksperimente za njihovo testiranje.. Moći će da se prilagode na nove situacije tokom razvoja biohemijskih disciplina i da donose odluke za usmeravanje istraživanja. Biće u stanju da uspostave razne vidove naučne saradnje i ostvare naučnu komunikaciju na srpskom i engleskom jeziku.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome može da nastavi postdoktorsko usavršavanje na domaćim ili svetskim univerzitetima i naučnoistraživačkim ustanovama.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili doktorske akademske studije biohemije:

 • u stanju su da samostalno i kompetentno izvedu u okviru timskog rada kompleksna istraživanja u cilju rešavanja značajnih naučnih problema iz biohemije i srodnih disciplina;
 • osposobljeni su da rade na najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim biohemijskim laboratorijama;
 • sposobni su da primene svoja znanja u praksi, posebno u rešavanju problema i dolaženju do novih saznanja;
 • u stanju su da formulišu hipoteze i dizajniraju eksperimente za njihovo testiranje;
 • u stanju su da analiziraju materijal i formulišu koncepte;
 • mogu da se adaptiraju na nove situacije i da donose odluke;
 • u stanju su da ostvare razne vidove naučne saradnje i ostvare naučnu komunikaciju na srpskom i engleskom jeziku;
 • sposobni su da unaprede istraživanja i nastavu iz biohemije, kao i da budu kompetentni mentori studentima na osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama.
Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-468/6/2019-03 od 23. 10. 2020.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + studijski istraživački rad.

Predmet Šifra ESPB Semestar
I   godina 1 2
Izborni predmet 1 E71B2 10
 
Izborni predmet 2 E72B2 10
 
Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad R71B2 10
0+8
 
Pisanje i objavljivanje naučnih radova 1 773A2 10  
8+1
Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad R72B2 15  
0+12
Seminarski rad S71B2 5  
0+4
  60  
II   godina 1 2
Izborni predmet 3 E73B2 10
 
Izborni predmet 4 E74B2 10
 
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R73B2 10
0+8
 
Pisanje i objavljivanje naučnih radova 2 774A2 10  
8+1
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R74B2 20  
0+16
  60  
III   godina 1 2
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R75B2 25
0+20
 
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R76B2 25  
0+20
Doktorska disertacija Z70B2 10  
0+8
  60  
Izborni predmeti