Međunarodni projekti čija je realizacija trenutno u toku

[Logotip]

IMPTOX / 965173

Inovativna analitička platforma za istraživanje efekta i toksičnosti mikro i nano plastika u kombinaciji sa zagađivačima životne sredine na rizik od alergijske bolesti u pretkliničkoj i kliničkoj studiji

Projekat iz okvira Horizont 2020

 
[Logotip]

PFAStwin / 101059534

Tvining za rešavanje izazova PFAS -a u Srbiji

Projekat iz okvira Horizont Evropa

 
[Logotip]

ALLPreT / 101072377

Alati za predviđanje alergenosti za novu hranu

Projekat iz okvira Horizont Evropa

 
[Logotip]

Hf-977

Unapređenje životne sredine u Pančevu, Srbiji, kroz saradnju između akademije, gradske uprave, industrije i građana

Saradnja sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju

 
[Logotip]

CIA p-LABs / HF-151

Primena metabolomike za mapiranje biljnih biomarkera izloženosti opasnim supstancama, kao pomoć razvoju hemijskih analiza u zonama direktnog dejstva koristeći prenosni spektrometar za analizu listova

Projekat finansira OPCW

 
[Logotip]

PRESSION / ANSO-CR-PP-2021-01

Osnaživanje potencijala proteina iz algi za bojenje i fortifikaciju hrane korišćenjem tehnologije visokog pritiska

Projekat finansira ANSO

 
 

Microprot / 101063185

Uticaj mikroplastike koja potiče od pripreme formule na varenje proteina u modelima varenja beba

Projekat iz okvira Horizont Evropa

 
[Logotip]

GraspOS / HF-220 / 101095129

GraspOS: procena istraživanja sledeće generacije za promociju otvorene nauke

Projekat iz okvira Horizont Evropa

 
[Logotip]

MET-EFFECT / 101086373

Kompleksi metala prirodno inspirisanog sklopa funkcionalizovani za citotoksičnu i katalitičku aktivnost

Projekat iz okvira Horizont Evropa

 
[Logotip]

SB Fingerprint / L/ICA/ICB-108/21

Metabolomski "otisci prstiju" šizofrenije i bipolarnog poremećaja

vrsta projekta:   Ostali međunarodni istraživački

 
[Logotip]

ALG2MEAT / HF-169

Sveobuhvatna platforma za selekciju i proizvodnju ekstrakata algi kao komponenti medijuma za uzgajanje mesa

vrsta projekta:   Ostali međunarodni istraživački

 
 

NanoMOF / HF-275

Nanohibridni materijali na bazi MOF kao veštački enzimi za proteomiks aplikacije

vrsta projekta:   Ostali međunarodni istraživački

 
 

451-03-01039/2015-09/05

Unapređenje racionalne primene lignita - petrografski i geohemijski pristup

vrsta projekta:   međunarodni

Domaći projekti čija je realizacija trenutno u toku

[Logotip]

New SMART Synthesis / 7750119

Nove sintetičke metode i njihove primene za brze totalne sinteze složenih prirodnih proizvoda i bioaktivnih molekula

Fond za nauku RS - Program IDEJE

 
[Logotip]

TMMagCat / 7750288

Kreiranje molekulskih magneta i katalizatora zasnovanih na kompleksima prelaznih metala

Fond za nauku RS - Program IDEJE

 
[Logotip]

PhytoPFAS / HF-209

Fitoremedijacija za in situ tretman poljoprivrednog zemljišta i površinskih voda zagađenih per- i polifluoroalkil jedinjenjima - istraživanje na PFOS i PFOA kao model jedinjenjima

Fond za nauku RS - Zeleni program saradnje nauke i privrede

 
[Logotip]

ELIPS / HF-167

Ekološki identitet učenika osnovne škole u Srbiji

Fond za nauku RS: Program IDENTITETI

 
[Logotip]

PhotoSCLART / HF-195

Razvoj fotoreaktivnih agenasa protiv raka zasnovanih na prirodnim proizvodima - derivati sklareola i artemizinina u modelima raka rezistentnih na više lekova: Osnova za teranostički pristup

Fond za nauku RS - Program PRIZMA

 
[Logotip]

XPACT / HF-182

Istraživanje PETazne bočne aktivnosti digestivnih enzima ljudskog gastrointestinalnog trakta koja deluje na mikro- i nanoplastiku: način delovanja i karakterizacija proizvoda

Fond za nauku RS - Program PRIZMA

 
[Logotip]

RESCALE-EV / HF-185

Unapređenje reverzibilne imuno-kaptacije za skalabilno prešišćavanje EV

Fond za nauku RS - Program PRIZMA

 
[Logotip]

WasteBridge / HF-208

Od otpada do hrane i obogaćenog zemljišta - minimiziranje otpada primenom cirkularne ekonomije u industriji prerade voća i povrća

Fond za nauku RS - Program PRIZMA

 
[Logotip]

UniCorn / HF-188

Jedinstvena enzimska rešenja za dobijanje proizvoda dodatne vrednosti iz kukuruza

Fond za nauku RS - Program PRIZMA

 
[Logotip]

GlucoAdjust / HF-190

Novi koncept za tretman bolesti skladištenja glikogena i šećerne bolesti tip 2: mali molekuli sposobni da podese nivo glukoze preko vezivanja za glukoza-6-fosfatnu translokazu

Fond za nauku RS - Program PRIZMA

 
[Logotip]

Pep4Meat / HF-234

Istraživanje potencijala hromopeptida iz algi kao zamena za komponente seruma u uzgajanju mesa

Fond za nauku RS - Program PROMIS23

 
[Logotip]

BioSynthClust / HF-178

Mikroalge za biosintezu klaster jedinjenja metala

Fond za nauku RS - Program PRIZMA

 
[Logotip]

MiMoSenSa / HF-243

Razvoj MIP@MOF funkcionalizovanog elektrohemijskog senzora za kontrolu bezbednosti hrane

Fond za nauku RS - Program PROMIS23

 
[Logotip]

PELAS / HF-246

Peloids in Serbia: geochemical characterisation, quality assessment and ecosystem services of pelod rich areas

Fond za nauku RS - Program PROMIS23

 
[Logotip]

HF-281

Podrška formiranju Inovacionog inkubatora na Univerzitetu u Beogradu - Hemijskom fakultetu za podizanje preduzetničkih kompetencija studenata i istraživača

vrsta projekta:   Programske aktivnosti MPNTR

Završeni međunarodni projekti

[Logotip]

FoodEnTwin / No. 810752

Tvining istraživačkih aktivnosti u graničnim 'omiks istraživanjima u oblastima hrane, ishrane i životne sredine

Projekat iz okvira Horizont 2020

 
 

LVP-BPA UNDP 00121484/2020-02

Prevencija i odgovor na COVID-19 u ugroženim područjima - održiva proizvodnja serološkog IgG testa za SARS CoV-2 u Srbiji

Projekat finansiran od strane UNDP

Završeni domaći projekti

[Logotip]

SYMBIOSIS / 6066997

Kontrolisan dizajn efikasnih enzim@MOF kompozita za primenu u biokatalizi

Fond za nauku RS - Program za izvrsne projekte mladih istraživača - PROMIS

 
[Logotip]

CD-HEM / 6066886

Računarsko dizajniranje visokoenergetskih materijala: slučaj helatnih kompleksa

Fond za nauku RS - Program za izvrsne projekte mladih istraživača - PROMIS

 
[Logotip]

LEAPSyn-SCI / 6039663

Proteini zastupljeni u kasnoj embriogenezi: strukturna karakterizacija i interakcija sa α-sinukleinom

Fond za nauku RS - Program za izvrsne projekte mladih istraživača

 
 

PoC-5894

Proizvodnja proteina, potencijalnog markera alergije na lipu

Fond za inovacionu delatnost RS - Dokaz koncepta

 
 

PoC-5699

Prirodni, bezalkoholni ekstrakti propolisa za prevenciju infekcija gornjih disajnih puteva i jačanje imunološkog sistema kod dece

Fond za inovacionu delatnost RS - Dokaz koncepta

 
 

PoC-5395

PIVO+HyZn: Cinkom i hijaluronom obogaćeno pivo sa imunostimulišućim dejstvom i efektom protiv starenja

Fond za inovacionu delatnost RS - Dokaz koncepta

 
[Logotip]

COVIDTARGET / 7551100

Prenamena lekova za prevenciju i lečenje Covid-19

Fond za nauku RS: Specijalni program istraživanja COVID-19

 
[Logotip]

SMART Repurposing / 7547552

Terapija RNK-viroza malim molekulima. Prenamenovanje iminošećera i hlorokinskih analoga protiv kovida 19

Fond za nauku RS: Specijalni program istraživanja COVID-19

 
[Logotip]

CAPSIDO / 7542203

Razvoj testova za detekciju kapsidnih proteina virusa SARS-CoV-2 u biološkim tečnostima pacijenata sa COVID-19

Fond za nauku RS: Specijalni program istraživanja COVID-19