Šifra predmeta:
349A2
Naziv predmeta:
Odabrane oblasti analitičke hemije

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

303A2 / 303H2

ESPB:

10

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 4. godina, letnji semestar, izborni (E15H2), stručno-aplikativni predmet

Hemija životne sredine: 4. godina, letnji semestar, izborni (E15S2), stručno-aplikativni predmet

Nastava hemije: 4. godina, letnji semestar, izborni (E16P2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Filip Lj. Andrić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Jelena J. Mutić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Tatjana Ž. Verbić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Darko D. Kostić, diplomirani hemičar
saradnik u nastavi, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Petar M. Ristivojević
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Olivera S. Marković
naučni saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + četiri časa laboratorijskih vežbi (4+0+4)

Ciljevi:

Cilj kursa je da omogući studentima da nadograde stečena znanja iz različitih oblasti analitičke hemije, pre svega tečne hromatografije, savremenih optičkih metoda hemijske analize i metoda za određivanje fizičko-hemijskih parametara apsorpcije, distribucije i ekskrecije biološki važnih jedinjenja. Takođe, kroz praktične vežbe kurs ima za cilj da osposobi studenta da koristi različite instrumentalne metode hemijske analize: potenciometriju, spektrofotometriju, spektrofluorimetriju, visoko-efikasnu tečnu hromatografiju u koloni i na tankom sloju (HPLC, HPTLC), jonsku hromatografiju (IC), indukovano-spregnutu plazmu kuplovanom sa masenom spektrometrijom i optičkom emisionom spektrofotometrijom (ICP-MS, ICP-OES), protočno-injekcionu analizu (FIA) kao i statističke metode obrade i tumačenja rezultata merenja.

Ishod:

Nakon kursa student bi trebalo da prepoznaje različite aspekte analitičke hemije i razvije veštine u rešavanju kompleksnih analitičkih problema, da bude osposobljen da pravilno odabira i primenjuje odgovarajuće analitičke metode u analizi složenih uzoraka, da obrađuje i interpretira rezultate merenja, da usvoji i primenjuje principe dobre laboratorijske prakse.

Oblici nastave:

Predavanja, laboratorijske vežbe i seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 1. R. Kellner, J. M. Mermet, M. Oto, M. Valcarcel. H. M. Widmer: Analytical Chemistry, Wiley-VCH, 2004.
 2. J. N. Miller, J. C. Miller: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Pearson Education, Harlow, 2010.
 3. L. Pfendt, D. Milojković-Opsenica: Jonske ravnoteže, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd, 2014.
 4. S. J. Hill: Inductively coupled plasma spectrometry and its applications, Blackwell Publishing, 2007.
 5. V. R. Meyer: Practical High Performance Liquid Chromatography, 4th Ed., Wiley, 2004.

Pomoćna literatura:

 1. Materijal sa predavanja.
 2. Uputstva za izvođenje laboratorijskih vežbi.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Analitička hemija, istorijat, razvoj i savremeni pristupi.
 2. Elementi statistike i problematika analitičkih merenja
  (uzorkovanje, populacija, statistički uzorak, deskriptivna i inferecijalna statistika, mere lokacije i rasipanja, tačnost, preciznost, greške merenja prikazivanje rezultata merenja, statistički testovi značajnosti).
 3. Elementi statistike u kalibraciji i kontroli kvaliteta
  (korelacija, linearna i nelinearna regresija, parametri validacije analitičkih metoda, kontrolne karte i druge mere interne i eksterne kontrole i osiguranja kvaliteta).
 4. ADMET svojstva supstanci i značaj njihovog određivanja. Kiselinske i konstante stabilnosti, rastvorljivost, lipofilnost i permeabilnost, značaj i metode određivanja.
 5. Metode za proučavanje interakcija malih molekula sa proteinima.
 6. Uvod u hromatografske metode analize
  (istorijat i razvoj, podela hromatografskih tehnika, osnovni hromatografski pojmovi).
 7. Visko-efikasna hromatografija u koloni - HPLC
  (osnovni principi, pumpe, mobilne faze, sistemi za injektovanje, hromatografske kolone, stacionarne faze, detektori).
 8. Visoko-efikasna hromatografija na tankom sloju - HPTLC
  (sorbenti i stacionarne faze, osnovni koraci hromatografskog procesa u planarnoj hromatografiji).
 9. Mehanizmi odvajanja u uslovima tečne hromatografije
  (hromatografski modaliteti, adsorpciona, reverzno-fazna hromatografija, jonoizmeđivačka hromatografija, afinitetna, gel-ekskluziona hromatografija, hromatografija hiralnih jedinjenja).
 10. Indukovano spregnuta plazma sa optičko emisionom spektrometrijom (ICP-OES).
 11. Indukovano spregnuta plazma sa masenom spektrometrijom (ICP-MS).
 12. Protočno injekcione metode (FIA).
 13. Metode kvantifikacije i interpretacija rezultata.
 14. Esencijalni i neesencijalni elementi; Odabir analitičke metode.

Laboratorijske vežbe:

0 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Deskriptivna statistika i osnovni statistički testovi.
 2. Linearna i nelinerna regresija i parametri kontrole kvaliteta.
 3. Određivanje konstanti stabilnosti UV/Vis spektrofotometrijski i/ili metodom potenciometrijske titracije.
 4. Određivanje rastvorljivosti/lipofilnosti shake-flask metodom.
 5. Procena efikasnosti hromatografskog razdvajanja u koloni.
 6. Kvantitativna analiza primenom visoko-efikasne hromatografije u kolini i na tankom sloju (poređenje metoda).
 7. Selektivnost hromatografskog sistema i optimizacija razdvajanja u normalno-faznim i reverzno-faznim uslovima.
 8. Jonska hromatografija mineralnih komponenata i malih organskih molekula.
 9. Razdvajanje polarnih, jonogenih analita u uslovima reverzno-fazne hromatografije.
 10. Hromatografsko određivanje fizičko-hemijskih parametara jedinjenja od biološkog značaja i značaja za životnu sredinu.
 11. Primena tankoslojne hromatografije u analizi i profilisanju ekstrakata biljnog porekla.
 12. Priprema uzoraka: mikrotalasna digestija, sekvencijalna ekstrakcija, mokro razaranje.
 13. Analiza različitih uzoraka na ICP-OES, direktnom i hidridnom tehnikom.
 14. Analiza uzoraka na ICP-MS u standardnom i reakcionom modu.

Seminarski radovi:

20 poena

Kolokvijumi:

20 poena

Usmeni ispit:

50 poena