Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
102A2

Naziv predmeta:
Neorganska hemija 1

Školska godina:

2021/2022.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

6

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 1. godina, letnji semestar, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastava hemije: 1. godina, letnji semestar, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastavnici:

dr Maja T. Šumar Ristović
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Tamara R. Todorović
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi (4+2+0)

Ciljevi:

Proučavanje osnova neorganske hemije, razumevanje pravilnosti u fizičkim i hemijskim svojstvima elemenata i njihovih jedinjenja s obzirom na strukturu, odnosno položaj elemenata u Periodnom sistemu. Na teorijskim vežbama cilj je osposobiti studente kako da teorijske zakonitosti primene u rešavanju problemskih i numeričkih zadataka.

Ishod:

Nakon položenog ispita studenti će biti osposobljeni da:

 • predvide svojstva elemenata na osnovu elektronske strukture, odnosno položaja u Periodnom sistemu
 • nabroje osnovne vrste jedinjenja koja grade elementi određene grupe Periodnog sistema i objasne njihovu strukturu i svojstva
 • objasne osnovne razlike u fizičkim i hemijskim svojstvima prvog elementa u odnosu na preostale elemente grupe
 • navedu i objasne metode dobijanja elemenata s-, p- i d- bloka, kao i njihovih jedinjenja
 • navedu i objasne tipove veza i međumolekulskih interakcija kod osnovnih klasa neorganskih jedinjenja
 • objasne građu kompleksnih jedinjenja na temelju teorije ligandnog polja
 • koriste nazive jedinjenja u skladu s neorganskom nomenklaturom
 • reše numeričke i problemske zadatke iz oblasti koje su teorijski obrađene.

  Oblici nastave:

  Predavanja, demonstracioni ogledi na predavanjima i teorijske vežbe.

  Vannastavne aktivnosti:

  Od studenata se očekuje da se prema nastavnom planu i programu, a koristeći navedenu literaturu, unaped pripreme za predavanja i teorijske vežbe.

  Literatura:

  Osnovna literatura:

  • Dejan Poleti: Opšta hemija, II deo, Hemija elemenata, TMF, Beograd, 2000.
  • Ivan Filipović i Stjepan Lipanović: Opća i anorganska kemija, II deo, Kemija elemenata, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
  • Nenad Juranić: Zbirka zadataka iz opšte hemije, Studentski trg, Beograd, 2004.
  • Materijal sa predavanja dostupan preko studentskog portala.

  Pomoćna literatura:

  • C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry, Second edition, Pearson Education Limited, Edinburgh, 2005.

  Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

  Predavanja:

  6 poena (4 časa nedeljno)

  Program rada:

  • Periodni sistem elemenata.
  • Nomenklatura neorganskih supstanci.
  • Vodonik.
  • Halogeni elementi.
  • Halkogeni elementi.
  • Elementi azotove grupe.
  • Elementi ugljenikove grupe.
  • Elementi grupe bora.
  • Zemnoalkalni i alkalni elementi. Plemeniti gasovi. Opšte karakteristike d- i f-elemenata. Prelazni elementi. Elektronske konfiguracije i hemijske osobine. Koordinaciona jedinjenja. Elementi grupe skandijuma. Lantanidi i aktinidi. Elementi grupe titana. Elementi grupe vanadijuma. Elementi grupe hroma. Elementi grupe mangana. Trijada gvožđa. Platinski metali. Elementi grupe bakra. Elementi grupe cinka..

  Teorijske vežbe:

  2 poena (2 časa nedeljno)

  Kolokvijumi:

  32 poena

  Pismeni ispit:

  60 poena

  Tue Nov 23 18:31:52 2021

  © Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet