O Centru

[Clanovi IC HF, 3. 11. 2022.]

Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu d.o.o. (ICHF) je osnovan 29. 6. 2009. godine. ICHF je organizacija koja razvija i primenjuje naučna i stručna znanja u cilju stvaranja novih i unapređenja postojećih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga. Aktivnosti ICHF odnose se na istraživanje i razvoj u oblasti prirodnih i tehnoloških nauka, realizaciju projekata i organizaciju obrazovanja. Trenutno, ICHF zapošljava 43 istraživača, 1 naučnog savetnika, 8 viših naučnih saradnika, 21 naučnog saradnika, 5 istraživača-saradnika i 8 istraživača-pripravnika. Veliki broj publikacija objavljen je u međunarodnim časopisima sa SCI liste i značajan broj projekata je realizovan zahvaljujući stručnosti istraživača zaposlenih u ICHF. Saradnja sa privredom kroz primenjena tehnička rešenja, inovacije i naučni i stručni rezultati koji imaju neposrednu primenu, je važan deo aktivnosti.

Osnovni pravci istraživačkog razvoja na ICHF su:

  • dizajn, sinteza, karakterizacija i ispitivanje fiziološkog dejstva novih organskih i neorganskih jedinjenja upotrebom adekvatnih savremenih eksperimentalnih i teorijskih metoda, uključujući: nove sintetičke metode, savremene spektroskopske i spektrometrijske tehnike za strukturnu karakterizaciju i analizu, in vitro i in vivo eseje za ispitivanje biološkog dejstva;
  • molekulsko modelovanje i primena kvantno-mehaničkih metoda;
  • razvoj novih analitičkih metoda za procenu autentičnosti hrane biljnog porekla i prirodnih materijala;
  • tretman otpadnih voda;
  • molekulska alergologija i proteinska imunohemija, kao i ostala istraživanja koja obuhvataju sve oblasti hemije kao i interdisciplinarna istraživanja koja se ostvaruju u saradnji sa drugim naučnim ustanovama.

Osnovna dokumenta Inovacionog centra HF


InovaLab

InovaLab - Laboratorija za ispitivanje autentičnosti hrane Inovacionog centra je 23. 10. 2018. akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006:

sertifikat o akreditaciji   i   odluka Komisije   (PDF).

Laboratorija je od 26. 5. 2021. prešla na novi standard SRPS ISO/IEC 17025:2017:

sertfikat o akreditaciji   i   odluka Komisije   (PDF)

Pozivamo vas da posetite   Internet prezentaciju InovaLab-a!


MikroProt laboratorija

MikroProt je laboratorija za izučavanje mikro i nano plastike, proizvodnju rekombinantnih proteina, izolovanje proteina iz prirodnih izvora i karakterizaciju proteomikom zasnovanom na masenoj spektrometriji.

MikroProt laboratorija razvija i primenjuje napredne metode karakterizacije proteina i mikroplastike, i funkcioniše kao zasebna celina u okviru Inovacionog centra Hemijskog fakulteta u Beogradu d.o.o. Proistekla je iz naučnoistraživačkih i inovacionih projekata u oblasti razvoja biotehnologije i analitike proteina hrane i proteina značajnih za biomedicinu (projekat CAPSIDO, projekat ShellPCR), kao i nekoliko evropskih istraživačkih projekata koji prate uticaj zagađenja životne sredine na ljudsko zdravlje (IMPTOX, FoodenTwin i FCUB-ERA).

Pozivamo vas da posetite   Internet prezentaciju MikroProt laboratorije!