O Katedri

[Katedra za primenjenu hemiju, april 2021.]

Na Katedri za primenjenu hemiju odvija se veliki broj veoma raznorodnih istraživanja, od kojih mnoga imaju izražen praktični značaj. Članovi Katedre bave se geohemijskim ispitivanjima organskih i neorganskih supstanci u zemljinoj kori koja su ključna za pronalaženje ležišta nafte, gasa i ostalih fosilnih goriva, kao i za određivanje njihovog sastava i kvaliteta. Zastupljena su i fundamentalna istraživanja koja se bave rekonstrukcijom paleoklime, uslova pod kojim su fosilna goriva nastajala i geološkom evolucijom.

Katedra za primenjenu hemiju je ključna za izvođenje nastave na studijskom programu Hemija životne sredine i veliki broj naših istraživanja je vezan baš za ovu oblast. Bavimo se ispitivanjem najrazličitijih zagađujućih supstanci: nafte i njenih derivata, pesticida, tekstilnih boja, lekova, surfaktanata, teških metala, arsena i mnogih drugih toksičnih supstanci. Pratimo njihovo ponašanje u svim sferama životne sredine: hidrosferi, atmosferi, litosferi i biosferi, kao i kompleksne procese transformacija i prelaske iz jedne sredine u drugu. Važan deo naših istraživanja odnosi se i na razvijanje novih metoda za prikupljanje, analizu, ispitivanje toksičnih efekata, prečišćavanje i degradaciju zagađujućih supstanci.

[U laboratoriji #1]   [U laboratoriji #2]

Istraživački rad u ovim oblastima i saradnja koju imamo sa velikim brojem instituta i drugih uglednih fakulteta u zemlji i inostranstvu omogućava nam da uključimo i naše studente u istraživanja koja će im pružiti sticanje znanja, iskustva i veština koje su presudne za lakše pronalaženje posla nakon završenih studija. U okviru osnovnih studija, ali i izrade svojih završnih i master radova, naši studenti imaju priliku ne samo da se upoznaju sa principom rada velikog broja savremenih analitičkih instrumenata, već i da lično koriste dostupne instrumente i steknu dragoceno iskustvo tokom njihove upotrebe. U kombinaciji sa predmetima koji se bave internacionalnim i nacionalnim standardima (ISO 9000, ISO 14000 ili ISO 17000), dobrom laboratorijskom praksom i obezbeđivanjem kontrole kvaliteta (QA/QC), naši studenti su osposobljeni i za naučno-istraživački rad i za veliki broj poslova u državnim i privatnim akreditovanim laboratorijama.

[Na konferenciji]   [U laboratoriji #4]

Katedra za primenjenu hemiju kontinuirano radi na daljem podizanju visokog kvaliteta nastave na Hemijskom fakultetu. Putem učešća njenih članova u različitim međunarodnim projektima koji su se bavili unapređenjem nastave, Katedra je uspela da obezbedi niz novih instrumenata, opreme i računarsku učionicu za potrebe naših studenata.

Zahvaljujući zalaganjima članova Katedre, Hemijski fakultet je dobio još jedan studijski program, master akademske studije Hemija životne sredine, sa velikim brojem novih predmeta koji su osmišljeni za potrebe ovog smera. Predmeti kao što su Procena rizika po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, Monitoring u životnoj sredini, Upravljanje kvalitetom i zakonska regulativa našim studentima otvaraju mogućnosti ne samo da se bave većim brojem multidisciplinarnih oblasti istraživanja, već i da konkurišu za niz perspektivnih konsultantskih pozicija vezanih za zaštitu životne sredine, čiji se broj svake godine sve više uvećava. Master studijski program Hemija životne sredine pruža odlične mogućnosti i studentima drugih fakulteta da se usavrše u ovoj oblasti.