UNIVERZITET U BEOGRADU - HEMIJSKI FAKULTET

raspisuje

KONKURS

za upis studenata na doktorske akademske studije školske 2023/24. godine
po programima akreditovanim u ciklusu 2019-2020, saglasno Bolonjskoj deklaraciji

- - -   Treći upisni rok   - - -

[Vazno]

Konačna rang-lista   (po prvoj želji)

[Info]

Opšti uslovi konkursa   –   Univerzitet u Beogradu (PDF, 2.1 MB)

Konkurs za upis na doktorske studije na HF   (PDF, 826 KB)

Plan aktivnosti   (PDF, 45 KB)

Izjava za kandidate koji su prethodni stepen studija završili pre 2022/23. godine   (PDF, 45 KB)


Posle prvog konkursnog roka, na Hemijskom fakultetu su ostala ukupno 27 raspoloživa mesta:

 1. Hemija - 18 studenta (5 na teret budžeta i 13 samofinansirajućih)
 2. Biohemija - 9 studenata (svi za samofinansiranje)

Studije na Hemijskom fakultetu su akreditovane od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Doktorske akademske studije traju tri godine, a njihovim završetkom stiče se 180 ESPB.

Cena godišnje školarine za samofinansirajuće studente, državljane Republike Srbije, iznosi 204.000,00 RSD. Cena godišnje školarine za strane državljane (sa izuzetkom Republike Srpske) je 9.000,00 EUR.

Kandidat strani državljanin (sa izuzetkom Republike Srpske) prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave. Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da podnese dokaze: da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje i da vlada srpskim ili engleskim jezikom.

Uslovi za upis

Doktorske akademske studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu mogu da upišu kandidati koji ispunjavaju sve uslove iz jedne od sledećih tačaka:

 1. završene osnovne (bachelor with honours / bachelor) i master (master of science), odnosno integrisane akademske studije u ukupnom obimu od 300 ESPB, najmanje 90 ESPB u predmetima iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka i ukupna prosečna ocena najmanje 8,00;
 2. završene osnovne (bachelor with honours / bachelor) i master (master of science), odnosno integrisane akademske studije u ukupnom obimu od 300 ESPB, najmanje 90 ESPB u predmetima iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka, ukupna prosečna ocena manja od 8,00 i najmanje jedan naučni rad iz oblasti hemijskih ili biohemijskih nauka objavljen u međunarodnom časopisu sa SCI liste;
 3. završene osnovne studije po zakonima koji su važili do 2005. godine - sa diplomom bez upisanih ESPB (stečeno zvanje ekvivalentno zvanju master), najmanje jedna četvrtina od ukupno položenih predmeta iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka, prosečna ocena najmanje 8,00;
 4. završene osnovne studije po zakonima koji su važili do 2005. godine - sa diplomom bez upisanih ESPB (stečeno zvanje ekvivalentno zvanju master), najmanje jedna četvrtina od ukupno položenih predmeta iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka, prosečna ocena na osnovnim studijama manja od 8,00, i najmanje jedan naučni rad iz oblasti hemijskih ili biohemijskih nauka objavljen u međunarodnom časopisu sa SCI liste.

Bliži uslovi upisa su definisani Pravilnikom o doktorskim akademskim studijama Hemijskog fakulteta.

Važno

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja su prethodne studije završila najkasnije 14. oktobra 2023. godine.

Plan aktivnosti

 • Prijavljivanje kandidata:
  17. novembra 2023. godine od 10 do 14 časova
  u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta.
 • Objavljivanje preliminarne rang liste:
  20. novembra 2023. godine do 15 časova.
 • Žalbe Komisiji za DAS na preliminarnu rang listu:
  21. novembra 2023. godine od 11 do 14 časova.
 • Donošenje rešenja Komisije za DAS po žalbama:
  22. novembra 2023. godine do 14 časova.
 • Žalbe Dekanu Fakulteta na preliminarnu rang listu:
  23. novembra 2023. godine od 10 do 13 časova.
 • Donošenje rešenja Dekana po žalbama:
 • 24. novembra 2023. godine do 13 časova.
 • Objavljivanje konačne rang liste:
  24. novembra 2023. godine u 15 časova.
 • Upis kandidata:
  27. novembra 2023. godine od 10 do 14 časova
  u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta.

Rangiranje

 • Uspeh na prethodnim studijama nosi do 60 poena. Izračunava se iz prosečnih ocena na prethodno završenim studijama ponderisanih brojem ESPB koje te studije nose.
 • Efikasnost (dužina) studiranja nosi do 15 poena. Kandidat koji je završio prethodne studije u predviđenom roku dobija maksimalan broj poena; za svaku godinu studiranja preko predviđenog roka dobija se linearno manji broj poena. Kandidat koji je prethodne studije završio za dvosturko duže vreme nego što je predviđeno, dobija 0 (nula) poena.
 • Usklađenost prethodno završenih studija nosi do 25 poena. Računa se kao odnos broja ESPB koje je kandidat stekao tokom prethodno završenih studija na predmetima iz oblasti hemijskih, odnosno biohemijskih nauka spram broja ESPB koji iz ovih predmeta stiču svršeni studenti osnovnih i master akademskih studija na Hemijskom fakultetu.

Bodovanje i rangiranje bliže je opisano u Pravilniku o doktorskim akademskim studijama.

Dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs:

 1. popunjena prijava (može se preuzeti ovde ili se uzima u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta) koja obavezno treba da sadrži potpis mentora;
 2. overen prepis diplome prethodno završenih studija (za kandidate koji nisu završili Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu);
 3. uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim studijama, sa brojem ESPB kod svakog ispita;
 4. za kandidate koji su prethodne studije završili van Republike Srbije (sa izuzetkom Republike Srpske) - rešenje Univerziteta u Beogradu o izvršenom priznavanju visokoškolske isprave radi nastavka školovanja (dodatne informacije su dostupne ovde);
  Napomena: Kandidati koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu (sa izuzetkom Republike Srpske), moraju postupak priznavanja visokoškolske isprave za potrebe nastavka obrazovanja započeti najkasnije sedam dana pre isteka roka koji Fakultet odredi za prijavu na konkurs. Prilikom upisa ovi kandidati podnose rešenje rektora o priznavanju inostrane visokoškolske isprave. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.
 5. potvrda o uplati za konkurs 5.000,00 dinara na žiro-račun Hemijskog fakulteta (primalac: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 12-16, Beograd; žiro račun broj: 840-1817666-82, poziv na broj 750);
 6. isključivo kandidati koji su prethodni stepen studija završili pre školske 2022/23. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu ranije bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Dokumenta potrebna za upis:

 1. originali diploma i dodataka diploma na uvid;
 2. dve iste fotografije (4,5 x 3,5 cm, jedna se lepi na indeks, a druga na prijavni list koji se dobija prilikom upisa);
 3. za državljane Republike Srbije: VAŽEĆA LIČNA KARTA;
  za inostrane državljane: VAŽEĆI PASOŠ;
 4. izvod iz matične knjige rođenih (preporučuje se za državljane Republike Srbije);
 5. lista predmeta koje će student pohađati, potpisana od strane mentora
  formulari po studijskim programima:   hemija,   biohemija   (PDF, po cca. 40 KB);
 6. indeks, pravilno popunjen (kupuje se na Fakultetu);
 7. troškovi upisa (indeks, taksa za Univerzitet u Beogradu, obavezno osiguranje) iznose ukupno 1150,00 dinara. Ovaj iznos se uplaćuje na žiro-račun Fakulteta 840-1817666-82 sa pozivom na broj 111 i svrhom uplate "Troškovi upisa". Dokaz o uplati priložiti uz ostala dokumenta;
 8. za samofinansirajuće studente: dokaz o uplati školarine.

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Kandidati, državaljani Republike Srpske, u saglasnosti sa Sporazumom o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja ("Sl. Glasnik RS" br. 79/2005), mogu da studiraju na doktorskim akademskim studijama pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije u statusu budžetskih studenata, pod uslovom da na konačnoj rang listi to pravo ostvare.

Prema odluci Saveta Hemijskog fakulteta od 22. juna 2023. godine, studenti pripadnici srpske nacionalne manjine, državljani susednih zemalja, plaćaju umanjenu školarinu u iznosu od 204.000,00 dinara. Susedne zemlje su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora. Ovi kandidati pored propisane dokumentacije predaju i Izjavu u pisanoj formi da su pripadnici srpske nacionalne manjine.