Fakultetski organi

  1. Organ upravljanja
  2. Organ poslovođenja
  3. Stručni organi
  4. Nastavno-naučne jedinice
  5. Stručne službe
  6. Studentski parlament

Organizaciona i upravljačka shema Fakulteta

1. Organ upravljanja

1.1. Savet Fakulteta
(predsedava Predsednik Saveta)


2. Organ poslovođenja

2.1. Dekan Fakulteta
(odgovara Predsedniku saveta)

2.2. Prodekani Fakulteta
(odgovoraju Dekanu i Predsedniku saveta):

2.2.1. Prodekan za nastavu

2.2.2. Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju

2.2.3. Prodekan za finansije

2.2.4. Student prodekan

2.3. Dekanski kolegijum
(predsedava Dekan Fakulteta)
Dekanski kolegijum čine Dekan i prodekani, a njihovom radu po potrebi prisustvuje i sekretar Fakulteta.
Student prodekan učestvuje u radu dekanskog kolegijuma kada se razmatraju studentska pitanja, uključujući i pitanja režima studija i studijskih programa.
Radi razmatranja pitanja i zauzimanja stavova značajnih za rad Fakulteta, Dekan može sazvati prošireni dekanski kolegijum, koji pored članova dekanskog kolegijuma čine i šefovi katedri.


3. Stručni organi Fakulteta

3.1. Nastavno-naučno veće
(predsedava Dekan Fakulteta)

3.2. Stalne komisije Nastavno-naučnog veća
(komisije odgovaraju Nastavno-naučnom veću):

3.2.1. Komisija za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta nastave

3.2.2. Komisija za praćenje i unaprešenje kvaliteta nastave

3.2.3. Komisija za samovrednovanje

3.2.4. Komisija za master i doktorske studije

3.2.5. Komisija za priznavanje stranih visokoškolskih isprava

3.2.6. Komisija za disciplinsku odgovornost studenata

3.2.7. Komisija za priznavanje ispita

3.2.8. Komisija za upis na osnovne i integrisane akademske studije

3.2.9. Etička komisija

3.2.10. Etička komisija za upotrebu humanog biološkog materijala i istraživanje

3.2.11. Komisija za pravljenje rasporeda nastave i ispita

3.3. Izborno veće
(predsedava Dekan Fakulteta)


4. Nastavno-naučne jedinice

4.1. Katedre
(Šef katedre odgovara Nastavno-naučnom veću)

4.1.1. Katedra za analitičku hemiju

4.1.2. Katedra za biohemiju

4.1.3. Katedra za nastavu hemije

4.1.4. Katedra za opštu i neorgansku hemiju

4.1.5. Katedra za organsku hemiju

4.1.6. Katedra za primenjenu hemiju

4.2. Biblioteka
(rukovodilac Biblioteke je Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju - odgovara Dekanu Fakulteta)

4.3. Zbirka velikana srpske hemije

4.4. Centar za izdavačku delatnost
(rukovodilac je predsednik Komisije za izdavačku delatnost - odgovara Dekanu Fakulteta)


5. Stručne službe Fakulteta

5.1. Sekretarijat Fakulteta sa stručnim službama:

5.1.1. Sekretar Fakulteta
(odgovara Dekanu)

5.1.2. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
(rukovodilac je Šef Službe - odgovara Dekanu i Sekretaru Fakulteta)

5.1.3. Služba za studentske poslove
(rukovodilac je Šef Studentske službe - odgovara Dekanu, Prodekanu za nastavu i Sekretaru Fakulteta)

5.1.4. Služba za finansijsko-materijalne poslove sa magacinom stakla i hemikalija
(rukovodilac je Šef računovodstva - odgovara Dekanu i Prodekanu za finansije)

5.1.5. Tehnička služba
(rukovodilac je Šef tehničke službe - odgovara Dekanu i Sekretaru Fakulteta)

5.2. Računarska mreža HemNet
(rukovodilac je Supervizor Hemnet-a - odgovara Dekanu Fakulteta)

5.3. Stručnotehnički saradnici za rad u laboratorijama
(odgovaraju šefovima katedri)


6. Studentski parlament
    (odgovara studentima - predsedava predsednik Parlamenta)


Svi dodatne informacije se mogu naći u Statutu Hemijskog fakulteta na stranici:
Zakon o visokom obrazovanju i propisi Fakulteta.