[Grb HF]

UNIVERZITET U BEOGRADU

Hemijski fakultet

Srpski - cirilica ЋИР

English ENG

Pocetna POČETNA STRANA       Mapa MAPA SAJTA       Linkovi LINKOVI       PORTALI:       Zaposleni ZA ZAPOSLENE       Studenti ZA STUDENTE       WebMail WEBMAIL

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemija Biohemija Hemija životne sredine

Studijski program "Biohemija"

Studijski program osnovnih akademskih studija "Biohemija" ima 240 ESPB bodova i sadrži obavezne i izborne (45 ESPB) predmete iz oblasti matematike, fizike, hemije, biologije, biohemije, molekularne biologije, molekulske genetike i biotehnologije, kao i završni rad. Na studijskom programu se izučavaju osnovne hemijske i biološke discipline potrebne za razumevanje biohemijskih procesa u prirodi. Od hemijskih disciplina zastupljeni su kursevi Neorganske, Analitičke, Fizičke i Organske hemije, a od bioloških Biologija ćelije, Fiziologija, Osnovi molekularne biologije i Molekulska genetika. Obavezni biohemijski predmeti obuhvataju osnovne biohemijske discipline, kao i upoznavanje i rad sa osnovnim biohemijskim eksperimentalnim metodama. Ovi sadržaji se izučavaju u okviru sledećih predmeta: Biohemija proteina i nukleinskih kiselina, Enzimologija, Hemija prirodnih proizvoda (lipidi, ugljeni hidrati, alkaloidi, antibiotici i drugo), Biohemija metabolizma, Regulacija biohemijskih procesa, Molekulske osnove patoloških stanja, Imunologija i Eksperimentalna biohemija. U okviru predmeta Osnovi molekularne biologije i Molekulska genetika obrađuju se savremena znanja o organizaciji, ekspresiji, regulaciji i evoluciji gena. U okviru predmeta Mikrobiološka hemija sa mikrobiologijom i Osnovi biotehnologije studenti se upoznaju sa primenom biohemije u tehnologiji. U okviru izbornih predmeta tokom sve četiri godine studija studenti mogu da izaberu širok spektar predmeta iz oblasti fundamentalnih i primenjenih disciplina iz biohemije, hemije, biologije, ali i iz drugih oblasti (npr. matematika, ekologija, psihologija). Svoje biohemijsko obrazovanje studenti zaokružuju izradom samostalnog, eksperimentalnog, istraživačkog završnog rada iz oblasti fundamentalnih i primenjenih biohemijskih disciplina.

Studijski program obuhvata teorijsko izučavanje kompleksnih procesa u živoj prirodi i eksperimentalnog rada u laboratorijama. U cilju sveobuhvatnog razumevanja biohemije, metode izvođenja nastave obuhvataju predavanja, koja se odvijaju uz pomoć multimedijalnih nastavnih tehnika, rad nastavnika i asistenata sa malim grupama studenata (teorijske vežbe, izrada problemskih zadataka, seminari) i laboratorijske vežbe. Eksperimentalni rad u laboratoriji je predviđen u okviru svih hemijskih, biohemijskih i bioloških predmeta. Za upoznavanje sa savremenim analitičkim, strukturnim i biohemijskim metodama predviđeni su posebni (obavezni) predmeti. Pored toga, zainteresovani studenti mogu da upoznaju specifične metode koje se primenjuju u biohemijskoj i biomedicinskoj praksi, kao i prezentovanje rezultata istraživačkog rada u okviru izbornih predmeta kao što su Toksikološka biohemija, Metode u kliničkoj hemiji i Bioanalitička hemija. U okviru većine predmeta predviđeno je korišćenje računara za pretraživanje baza podataka (PubMed, Uniprot, ExPasy, PDB, uključujući i pretraživanje naučne literature) i obradu eksperimentalnih podataka. U okviru odgovarajućih biohemijskih predmeta predviđeno je da se studenti upoznaju sa osnovama bioinformatike.

▹   Dodatni podaci o programu

Uslovi za upis, cilj, ishod, profesionalni status, pristup daljim studijama.

[1ą2]
Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 619-00-00474/6/2019-03 od 23. 10. 2020.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Matematika 001A2 8 4+4+0  
Osnovi fizike 019B2 2 2+0+0  
Biologija ćelije 061B2 7 5+0+2  
Opšta hemija 101K2 8 5+2+0  
Praktikum iz opšte hemije 101M2 4 0+0+4  
Engleski jezik 031A2 3   3+0+0
Neorganska hemija 102B2 3   3+0+0
Praktikum iz neorganske hemije 102D2 3   0+0+3
Organska hemija 1 201B2 11   4+3+4
Analitička hemija 1 301B2 6   2+1+4
Izborni predmet 1 E11B2 5  
  60  
II godina 1 2
Fizička hemija 029B2 7 4+0+3  
Organska hemija 2 202B2 10 5+1+4  
Biohemija proteina i nukleinskih kiselina 401B2 12 4+1+6  
Osnovi molekularne biologije 062B2 6   3+0+3
Analitička hemija 2 302B2 8   2+1+5
Hemija prirodnih proizvoda 411B2 12   4+0+7
Izborni predmet 2 E12B2 5  
  60  
III godina 1 2
Molekulska genetika 064B2 6 3+0+2  
Strukturne instrumentalne metode 221B2 6 4+3+0  
Biohemija metabolizma 402B2 5 3+0+2  
Eksperimentalna biohemija 404B2 10 3+0+7  
Fiziologija 063B2 6   4+0+2
Mikrobiološka hemija sa mikrobiologijom 412B2 7   3+0+4
Enzimologija 431B2 7   3+1+3
Izborni predmet 3 E13B2 8  
Izborni predmet 4 E14B2 5  
  60  
IV godina 1 2
Regulacija biohemijskih procesa 403B2 4 2+1+1  
Osnovi biotehnologije 413B2 8 3+0+5  
Imunologija 421B2 7 3+0+4  
Izborni predmet 5 E15B2 6  
Stručna praksa P11B2 3 (0+6)  
Molekulske osnove patoloških stanja 422B2 8   4+0+4
Izborni predmet 6 E16B2 7  
Izborni predmet 7 E17B2 8  
Izrada završnog rada R11B2 8   (0+9)
Završni rad Z10B2 1   (0+1)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5
Izborni predmet 6
Izborni predmet 7

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet