Studijski [1ą2] program osnovnih akademskih studija "Biohemija" ima 240 ESPB bodova i sadrži obavezne i izborne (45 ESPB) predmete iz oblasti matematike, fizike, hemije, biologije, biohemije, molekularne biologije, molekulske genetike i biotehnologije, kao i završni rad. Na studijskom programu se izučavaju osnovne hemijske i biološke discipline potrebne za razumevanje biohemijskih procesa u prirodi. Od hemijskih disciplina zastupljeni su kursevi Neorganske, Analitičke, Fizičke i Organske hemije, a od bioloških Biologija ćelije, Fiziologija, Osnovi molekularne biologije i Molekulska genetika. Obavezni biohemijski predmeti obuhvataju osnovne biohemijske discipline, kao i upoznavanje i rad sa osnovnim biohemijskim eksperimentalnim metodama. Ovi sadržaji se izučavaju u okviru sledećih predmeta: Biohemija proteina i nukleinskih kiselina, Enzimologija, Hemija prirodnih proizvoda (lipidi, ugljeni hidrati, alkaloidi, antibiotici i drugo), Biohemija metabolizma, Regulacija biohemijskih procesa, Molekulske osnove patoloških stanja, Imunologija i Eksperimentalna biohemija. U okviru predmeta Osnovi molekularne biologije i Molekulska genetika obrađuju se savremena znanja o organizaciji, ekspresiji, regulaciji i evoluciji gena. U okviru predmeta Mikrobiološka hemija sa mikrobiologijom i Osnovi biotehnologije studenti se upoznaju sa primenom biohemije u tehnologiji. U okviru izbornih predmeta tokom sve četiri godine studija studenti mogu da izaberu širok spektar predmeta iz oblasti fundamentalnih i primenjenih disciplina iz biohemije, hemije, biologije, ali i iz drugih oblasti (npr. matematika, ekologija, psihologija). Svoje biohemijsko obrazovanje studenti zaokružuju izradom samostalnog, eksperimentalnog, istraživačkog završnog rada iz oblasti fundamentalnih i primenjenih biohemijskih disciplina.

Studijski program obuhvata teorijsko izučavanje kompleksnih procesa u živoj prirodi i eksperimentalnog rada u laboratorijama. U cilju sveobuhvatnog razumevanja biohemije, metode izvođenja nastave obuhvataju predavanja, koja se odvijaju uz pomoć multimedijalnih nastavnih tehnika, rad nastavnika i asistenata sa malim grupama studenata (teorijske vežbe, izrada problemskih zadataka, seminari) i laboratorijske vežbe. Eksperimentalni rad u laboratoriji je predviđen u okviru svih hemijskih, biohemijskih i bioloških predmeta. Za upoznavanje sa savremenim analitičkim, strukturnim i biohemijskim metodama predviđeni su posebni (obavezni) predmeti. Pored toga, zainteresovani studenti mogu da upoznaju specifične metode koje se primenjuju u biohemijskoj i biomedicinskoj praksi, kao i prezentovanje rezultata istraživačkog rada u okviru izbornih predmeta kao što su Toksikološka biohemija, Metode u kliničkoj hemiji i Bioanalitička hemija. U okviru većine predmeta predviđeno je korišćenje računara za pretraživanje baza podataka (PubMed, Uniprot, ExPasy, PDB, uključujući i pretraživanje naučne literature) i obradu eksperimentalnih podataka. U okviru odgovarajućih biohemijskih predmeta predviđeno je da se studenti upoznaju sa osnovama bioinformatike.

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje diplome prvog stepena u zvanju diplomirani biohemičar koja će biti prepoznata / priznata od strane svih evropskih i svetskih institucija i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje ili da automatski nastave dalje školovanje (ukoliko imaju odgovarajuće ocene) u okviru master programa iz biohemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od evropskih univerziteta.

Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Biohemija kandidat stiče zvanje "diplomirani biohemičar".

Studenti će steći potrebna predznanja iz hemijskih i bioloških disciplina, imaće široko poznavanje fundamentalne biohemije kao i osnovna znanja iz specifičnih biohemijskih fundamentalnih i primenjenih disciplina. Steći će znanje o radu na najsavremenijim instrumenata koji se koriste u biohemijskim laboratorijama i biće u potpunosti upoznati sa osnovnim biohemijskim tehnikama i metodama.

Studenti će biti u stanju da reše tehničke probleme u laboratoriji, kao i da primene računarske metode u analizi podataka. Biće u stanju da se bave istraživanjem pod rukovodstvom mentora u oblasti biohemije i srodnih disciplina.

Studenti će biti u stanju da jasno izlažu usmeno i pismeno osnovne biohemijske koncepte i rezultate svoga rada, kako kolegama, tako i laicima. Biće osposobljeni za timski rad.

Studenti treba da ovladaju na nivou osnovnih studija sadržajima iz hemije (organske, neorganske, fizičke i analitičke), biologije (biologija ćelije, molekularna biologija, molekulska genetika, fiziologija) i biohemije. Jezgro biohemijskih sadržaja ovog studijskog programa uključuje strukturu i funkciju makromolekula (proteina i enzima, nukleinskih kiselina, lipida, ugljenih hidrata), metaboličke puteve i puteve prenosa signala, kao i osnovna znanja iz specifičnih biohemijskih disciplina (imunohemija, molekulski osnovi patološki stanja, biotehnologija).

Studenti će biti u stanju da izvode standardne biohemijske laboratorijske procedure i da koriste osnovne laboratorijske instrumente. Posedovaće osnovna znanja iz bioinformatike i biće u stanju da se koriste računarom u obradi eksperimentalnih podataka, pretraživanju baza podataka i drugo. Studenti će biti u stanju da bezbedno rade sa biološkim materijalom i raznim hemikalijama primenjujući odgovarajuće mere zaštite. Biće u stanju da urade deo istraživanja, opišu svoje rezultate u obliku završnog rada i odbrane ga usmeno. Studenti će biti osposobljeni za dalji profesionalni razvoj što uključuje i samostalnost u radu.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome ima pravo da upiše master akademske studije u obimu od 60 ESPB.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili studijski program "Biohemija":

  • Ovladali su osnovnim sadržajima iz hemije (opšte, neorganske, organske, analitičke i primenjene hemije).
  • Ovladali su osnovnim sadržajima iz biologije (biologija ćelije, molekularna biologija, mikrobiologija, fiziologija).
  • Imaju široka znanja iz fundamentalne biohemije, uključujući strukturu i funkciju makromolekula (proteina i enzima, nukleinskih kiselina, lipida, ugljenih hidrata), metaboličke puteve i puteve transdukcije signala, kao i osnovna znanja iz specifičnih biohemijskih disciplina (imunohemija, patobiohemija, biotehnologija).
  • U stanju su da primenjuju standardne biohemijske tehnike i metode i da koriste osnovne laboratorijske instrumente.
  • Poseduju osnovna znanja iz bioinformatike i u stanju su da se koriste računarom u obradi eksperimentalnih podataka, pretraživanju baza podataka i drugo.
  • U stanju su da bezbedno rade sa biološkim materijalom i raznim hemikalijama primenjujući odgovarajuće mere zaštite.
  • Kvalifikovani su za učešće u fundamentalno-istraživačkim i razvojnim projektima i zadacima u oblasti biohemije i srodnih disciplina, samostalno ili u timu sastavljenom od stručnjaka različitih profila.
  • Imaju profesionalnu i etičku odgovornost.
  • Mogu da unapređuju svoje znanje i prate razvoj tehnologije i struke celog života.
Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-00474/6/2019-03 od 23. 10. 2020.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I   godina 1 2
Matematika 001A2 8
4+4+0
 
Osnovi fizike 019B2 2
2+0+0
 
Biologija ćelije 061B2 7
5+0+2
 
Opšta hemija 101K2 8
5+2+0
 
Praktikum iz opšte hemije 101M2 4
0+0+4
 
Engleski jezik 031A2 3  
3+0+0
Neorganska hemija 102B2 3  
3+0+0
Praktikum iz neorganske hemije 102D2 3  
0+0+3
Organska hemija 1 201B2 11  
4+3+4
Analitička hemija 1 301B2 6  
2+1+4
Izborni predmet 1 E11B2 5  
  60  
II   godina 1 2
Fizička hemija 029B2 7
4+0+3
 
Organska hemija 2 202B2 10
5+1+4
 
Biohemija proteina i nukleinskih kiselina 401B2 12
4+1+6
 
Osnovi molekularne biologije 062B2 6  
3+0+3
Analitička hemija 2 302B2 8  
2+1+5
Hemija prirodnih proizvoda 411B2 12  
4+0+7
Izborni predmet 2 E12B2 5  
  60  
III   godina 1 2
Molekulska genetika 064B2 6
3+0+2
 
Strukturne instrumentalne metode 221B2 6
4+3+0
 
Biohemija metabolizma 402B2 5
3+0+2
 
Eksperimentalna biohemija 404B2 10
3+0+7
 
Fiziologija 063B2 6  
4+0+2
Mikrobiološka hemija sa mikrobiologijom 412B2 7  
3+0+4
Enzimologija 431B2 7  
3+1+3
Izborni predmet 3 E13B2 8  
Izborni predmet 4 E14B2 5  
  60  
IV   godina 1 2
Regulacija biohemijskih procesa 403B2 4
2+1+1
 
Osnovi biotehnologije 413B2 8
3+0+5
 
Imunologija 421B2 7
3+0+4
 
Izborni predmet 5 E15B2 6
 
Stručna praksa P11B2 3
(0+6)
 
Molekulske osnove patoloških stanja 422B2 8  
4+0+4
Izborni predmet 6 E16B2 7  
Izborni predmet 7 E17B2 8  
Izrada završnog rada R11B2 8  
(0+9)
Završni rad Z10B2 1  
(0+1)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5
Izborni predmet 6
Izborni predmet 7

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.