Šifra predmeta:
236A2
Naziv predmeta:
Osnovi supramolekulske hemije

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

202A2

ESPB:

10

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 4. godina, letnji semestar, izborni (E15H2), stručno-aplikativni predmet

Hemija životne sredine: 4. godina, letnji semestar, izborni (E15S2), stručno-aplikativni predmet

Nastava hemije: 4. godina, letnji semestar, izborni (E16P2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Veselin R. Maslak
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Jovana S. Jakšić, master hemičar
istraživač-saradnik, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + četiri časa laboratorijskih vežbi (4+0+4)

Ciljevi:

Upoznavanje sa: osnovnim tipovima supramolekulskog uređivanja; osnovnim međumolekulskim interakcijama koje dovode do supramolekulskog uređivanja; proučavnje različitih domaćin gost sistema; molekulsko prepoznavanje kao važan element prilikom formiranja supramolekulskih agregata;osnovnim tipovima molekulskih uređaja zasnovanih na supramolekulskoj organizaciji; proučavanje molekula sa posebnom topologijom: rotaksani, katenani.

Ishod:

Po završenom kursu student će biti osposobljen da samostalno dizajnira jednostavne supramolekulske agregate, analizira njihove osobine i odredi oblast njihove primene.

Oblici nastave:

Teorijska (predavanja, seminari, projekti) i eksperimentalna (laboratorijske vežbe i laboratorijski projekti).

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • J. W. Steed, D. R. Turner, K. J. Wallace: Core concepts in supramolecular chemistry and Nanochemistry
 • P. D. Beer, P. A. Gale, D. K. Smith: Supramolecular chemistry
 • P. J. Cragg: A practical guide to supramolecular chemistry

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Uvod u supramolekulsku hemiju.
 2. Molekulsko prepoznavanje katjona.
 3. Molekulsko prepoznavanje anjona.
 4. Molekulsko prepoznavanje neutralnih molekula.
 5. Izgradnja supermolekula sa posebnom topologijom.

Laboratorijske vežbe:

20 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

Osnovni supramolekulski agregati:

 • Krunski etri: dizajn, sinteza i ispitivanje osobina.
 • Rezorcinareni: sinteza i ispitivanje osobina rezorcinarenskih kapsula.
 • Ciklotriveratrileni: Sinteza i ispitivanje osobina ciklotriveratrilena.

Supramolekuli sa posebnom topologijom:

 • Pseudorotaksani: piromelitični diimidi kao osnova za dobijanje pseudorotaksana.
 • Fulerorotaksani: bisadukti fulerena kao ose za rotaksane.
 • Boromejski prstenovi.

Seminarski radovi:

10 poena

Usmeni ispit:

60 poena