Međunarodni projekti


Tvining istraživačkih aktivnosti u graničnim 'omiks istraživanjima u oblastima hrane, ishrane i životne sredine   (No. 810752)

Project Logo

Projekat "Tvining istraživačkih aktivnosti u graničnim ‘omiks istraživanjima u oblastima hrane, ishrane i životne sredine" je finansiran od Evropske unije u okviru Horizont 2020 istraživačkog i inovacijskog programa pod ugovorom Br 810752 a njegova realizacija je započela 1. septembra 2018.

Cilj projekta je obrazovanje Evropske istraživačke mreže između Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njegovog Centra izvrsnosti molekularnih nauka o hrani i četiri renomirana instituta iz Švedske, Austrije i Belgije. Ova mreža će Hemijskom fakultetu i partnerima povećati naučnu izvrsnost i vidljivost, tehnološki inovacioni kapacitet omogućavajući granična istraživanja u oblasti hrane, poljoprivrede, hemije, ishrane i životne sredine uvođenjem -omiks tehnologija (proteomiks, lipidomiks, transkriptomiks, alergomiks i metalomiks) i eksperimentalnih životinjskih modela.

Projekat finansira:   Evropska komisija (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brisel, Belgija)

Početak istraživanja: 1. 9. 2018,   predviđeno trajanje projekta: 31. 12. 2021.


NIBIO projekat   (10209)

Saradnja u oblasti proizvodnje hrane i prehrambene tehnologije

Početak istraživanja: 1. 1. 2017,   predviđeno trajanje projekta: 1. 1. 2027.


Razvoj automatizovanih GC-MS i LC-MS metoda zasnovanih na mikroekstrakciji na pakovanom sorbentu (MEPS) za potrebe OPCW testova stručnosti laboratorija, kao i terenskih analiza   (OPCW L/ICA/ICB/210502/17)

Project Logo

Danas, više nego ikad, se širi strah od terorizma, pogotovu zbog vesti da su američke specijalne jedinice uhvatile najodgovorniju osobu ISIS-a za upotrebu hemijskog oružja i iznudile priznanje da su planirani teroristički napadi sumpornim iperitima. Zbog toga se sa pravom može očekivati da analiza hemijskog oružja (CWA) u zvaničnim testovima stručnosti laboratorija (PT) organizovanim od strane OPCW-a, bude sve zahtevnija i to u osetljivosti, količini raspoloživog uzorka, kao i raznovrsnosti supstanci (i analita i ometajućih supstanci). Danas tipični OPCW PT tečni uzorci imaju svega nekoliko mililitara koncentracije analita od nekoliko ppm-ova i sve to treba uraditi za 15 dana od primanja uzorka do slanja izveštaja.

 

U ovom projektu mi pretpostavljamo da će mikroekstrakcija na pakovanom sorbentu (MEPS) biti dobra alternativa preporučenim OPCW PT procedurama i da će biti dobra osnova za buduće zahteve. MEPS, kao relativno nova metoda za pripremu uzoraka se može primeniti direktno i na GC i LC instrumentima. Prednosti mikroekstrakcije je ta da se izbegava jedan samostalni korak u pripremi uzoraka (SPE), smanjuje manipulacija uzorkom i mogućnost greške. Projektom je planirano analiziranje uzoraka sličnih OPCW PT uzorcima sa različitom paletom sintetisanih degradacinih proizvoda i/ili prekursora hemijskog oružja (tiodiglikol, metilfosfonska kiselina, benzilna kiselina, pinakolil alkohol, alkil fosfonati iz grupe 2.B.04, itd.), razvoj metoda sa Si, C8+SCX i C18 nosačima i njihova validacija. Razvoj metode bi se pratio NMR, GC-MS i LC-MS tehnikama. Takođe injektiranje velikih zapremina bi se detaljno optimizovalo za svaki tip jedinjenja od interesa. Mi očekujemo da se će uzorkovanje MEPS špricevima na terenu biti moguće. Takođe korist projekta će biti i u osposobljavanju mladih kolega, da pre svega bezbedno ovladaju novim tehnikama kako bi u kasnijim fazama projekta mogli samostalno da učestvuju u istraživanjima. Rezultati dobijeni ovim projektom biće pripremljeni za štampanje u naučnim časopisima i prezentovani na naprednim kursevima na Fakultetu.

Po završetku projekta mi ćemo nastaviti sa razvojem MEPS metoda u cilju analize biomedicinskih uzoraka hemijskog oružja, kao i širenje ove automatizovane metode na analize hrane i lekova. Na kraju, mi smo ubeđeni da će predloženi projekat biti samoodrživ u budućnosti.

Projekat finansira:   Organisation for the prohibition of chemical weapons - OPCW (Hag, Holandija)

Početak istraživanja: 1. 10. 2017,   predviđeno trajanje projekta: 30. 4. 2021.


Unapređenje životne sredine u Pančevu, Srbiji, kroz saradnju između akademije, gradske uprave, industrije i građana   (Hf-977)

Project Logo

Projekat finansira:   JICA - Japan International Cooperation Agency (Tokio, Japan)

Početak istraživanja: 1. 1. 2020,   predviđeno trajanje projekta: 31. 12. 2022.


Napredni trendovi u obrazovanju i istraživanju biohemije, biofizike i biotehnologija makromolekula   (CIII-RS-1310-02-1920)

Projekat finansira:   Evropska komisija (Beč, Austrija)

Početak istraživanja: 5. 4. 2019,   predviđeno trajanje projekta: 1. 10. 2021.


Inovativna analitička platforma za istraživanje efekta i toksičnosti mikro i nano plastika u kombinaciji sa zagađivačima životne sredine na rizik od alergijske bolesti u pretkliničkoj i kliničkoj studiji   (No. 965173)

Project Logo

U savremenom dobu postoji hitna potreba za razumevanjem uticaja mikro- i nano-plastičnih čestica koje zagađuju hranu i životnu sredinu kao i njihovog rizika na zdravlje ljudi. Projekat Inovativna analitička platforma za istraživanje efekta i toksičnosti mikro- i nano- plastika u kombinaciji sa zagađivačima životne sredine na rizik od alergijske bolesti u pretkliničkoj i kliničkoj studiji ima za cilj stvaranje međupredmetne platforme za dizajniranje pogodnih analitičkih pristupa za određivanje obima problema u životnoj sredini i uticaja na naše zdravlje procenom uticaja mikro- i nano- plastičnih čestica unetih udisanjem i/ili gutanjem, a kontaminiranih metalima, alergenima, patogenim bakterijama i toksinima, na alergijske reakcije.

Ishod ovog inovativnog projekta uključuje: nove alate za otkrivanje mikro- i nano-plastičnih čestica; poboljšano razumevanje efekata mikro- i nano-plastičnih čestica u kombinaciji sa kritičnim zagađivačima u vazduhu, vodi i hrani na zdravlje ljudi i otkrivanje biomarkera; povećanu svest o riziku na bolesti usled mikro- i nano- plastičnih čestica i zagađivača; poboljšane strategije komunikacije između nauke i relevantnih zainteresovanih strana i doprinos zdravstvenim ciljevima Evropske strategije za plastiku u kružnoj ekonomiji; naučne podatke relevantne za politiku u cilju smanjenja rizika po zdravlje ljudi i procena rizika i na nacionalnom nivou i nivou EU za kreatore politika.

Projekat finansira:   Evropska komisija (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brisel, Belgija)

Početak istraživanja: 1. 4. 2021,   predviđeno trajanje projekta: 31. 3. 2025.


Funkcionalni glikonanomaterijali za razvoj dijagnostike i ciljanih terapijskih sondi   (CA18132)

Projekat finansira:   Evropska komisija (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brisel, Belgija)

Početak istraživanja: 14. 9. 2019,   predviđeno trajanje projekta: 13. 3. 2023.


Evropska mreža za hemijsku analizu elemenata pomoću rentgenske fluorescencije sa totalnom refleksijom   (CA18130)

Projekat finansira:   Evropska komisija (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brisel, Belgija)

Početak istraživanja: 13. 3. 2019,   predviđeno trajanje projekta: 12. 3. 2023.


Osnovne mere ishoda za alergiju na hranu   (CA18227)

Projekat finansira:   Evropska komisija (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brisel, Belgija)

Početak istraživanja: 5. 11. 2019,   predviđeno trajanje projekta: 4. 11. 2023.


Osnaživanje potencijala proteina iz algi za bojenje i fortifikaciju hrane korišćenjem tehnologije visokog pritiska   (ANSO-CR-PP-2021-01)

Project Logo

Fikobiliproteini iz algi predstavljaju bezbedne i bioaktvne kolorante sa značajnim potencijalom da zamene veštačke boje u industriji hrane. Njihova živopisna boja potiče od kovalento vezanih tetrapirolnih hromofora. Tržište pigmenata iz algi beleži značajan rast sa godišnjom stopom od 4%. Međutim,značajan izazov za zastupljeniju upotrebu fikobiliproteina u industriji hrane je njihova nestabilnost pri visokim temperaturama, koje se koriste prilikom tretmana hrane.

S druge strane, procesovanje visokim pritiscima omogućava nežniji tretman hrane bez dodatka aditiva ili zagrevanja. Prednost upotrebe visokih pritisaka podrazumeva smanjenje utroška eneregije, kao i očuvanje nutrijenata, boja i ukusa.

Glavni cilj ovog projekta je da upotrebom visokih pritisaka očuva i stabilizuje boju fikobiliproteina u hrani. Takođe, stabilnost fikobiliproteina pod visokim pritisima će biti dodatno poboljšana dadatkom molekula iz hrane, koji se vezuju za fikobiliproteine.

Naša istraživanja će osnažiti potencijal za upotrebu fikobiliproteina kao koloranata i nutrijenata, što može omogućiti bezbednije, zdravije i komercijalno atraktivne proizvode po prihvatljivim cenama.

Projekat finansira:   Alliance of International Science Organizations (Peking, Kina)

Početak istraživanja: 1. 1. 2022,   predviđeno trajanje projekta: 31. 12. 2024.


Primena metabolomike za mapiranje biljnih biomarkera izloženosti opasnim supstancama, kao pomoć razvoju hemijskih analiza u zonama direktnog dejstva koristeći prenosni spektrometar za analizu listova   (HF-151)

Project Logo

CIA p-LABs projekat je odgovor na Biljni biomarker izazov zadat od strane međunarodne Organizacije za zabranu hemijskog oružja sa sedištem u Hagu. CIA p-LABs projekat je nastao na osnovu višegodišnje saradnje Centra za instrumentalnu analizu Hemijskog fakulteta i IHTM-a kako bi se unapredila detekcija opasnih supstanci koje su povezane sa Konvencijom o zabrani hemijskog oružja. Najsavremenije tehnike multivarijante analize će biti korišćene u kombinaciji sa inovativnim i nedestruktivnim spektroskopksim tehnikama koje koriste listove kao biosenzore za detektovanje hemijskog oružja u agrosistemima i životnoj sredini. Korišćenjem jedinstvenih analitičkih metoda u kombinaciji sa biljnim fiziološkim odgovorima, mašinskim učenjem i biomonitoringom biljaka CIA p-LABs će se baviti razvojem najsavremenije moguće zaštite ljudi, životne sredine od štetnih uticaja izloženosti opasnim supstancama. CIA p-LABs tim je kao osnovni cilj zadao razvoj najsavremenijih hemijskih alata za brzu i pouzdanu detekciju hemijskog napada (nesreće) sa listom biljke kao biosenzorom.

Projekat finansira:   OPCW (Hag, Holandija)

Početak istraživanja: 31. 7. 2021,   predviđeno trajanje projekta: 30. 9. 2022.


Ostaci u poljoprivredi i otpadni materijali od plastike kao održivi izvor alternativnih goriva i korisnih hemikalija   (01DS21008)

Projekat finansira:   German Federal Ministry of Education and Research (DLR Project Management Agency, Nemačka)

Početak istraživanja: 1. 5. 2021,   predviđeno trajanje projekta: 30. 4. 2024.


Tvining projekat VERIFIN instituta za verifikaciju Konvencije o zabrani hemijskog oružja i Univerziteta u Beogradu - Hemijskog fakulteta (Centar za Instrumentalnu analizu - CIA)   (OPCW/L/ICA/ICB-75/21)

Sveobuhvatni cilj tvining projekta je da CIA dostigne nivo znanja i sposobnosti da uspešno završi OPCW Chemical Weapons Convention Chemical Analysis Competency Test (CCACT) u potrazi za stausom OPCW sertifikovane laboratorije za uzorke iz životne sredine.

Kako bi se ovaj cilj ostvario, projekat će unaprediti kapacitete CIA  u metodama za analizu hemijskog oružja i njima povezanih supstanci, npr. prekursora i degradacionih proizvoda u uzorcima iz životne sredine.

Ovaj projekat je u saglasnosti sa strateškim ciljevima OPCW-a da obezbede adekvatne kapacitete za analizu hemijskog oružja  u zemljama članicama, posebno u zemljama u razvoju. Tako da je veoma poželjno da se ovi kapaciteti povećaju u Balkanskom regionu.

Učesnici i zainteresovane strane u ovom projektu su CIA, VERIFIN, OPCW zajedno sa Tehničkim sekreterijatom OPCW-a , kao i nacionalna regulatorna tela za primenu Konvencije o zabrani hemijskog oružja Srbije i Finske.

Korisnik ovog projekta je CIA tim. Projekat će omogućiti uslove i znanja koja će dovesti do toga da više laboratorija u Evropi poveća svoje iskustvo u analizi uzoraka iz životne sredine kroz rezultate ovog tvining projekta.

Projekat finansira:   OPCW (Hag, Holandija)

Početak istraživanja: 1. 10. 2021,   predviđeno trajanje projekta: 31. 12. 2023.


Tvining za rešavanje izazova PFAS -a u Srbiji   (No. 101059534)

Project Logo

Projekat finansira:   Evropska komisija (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brisel, Belgija)

Početak istraživanja: 1. 9. 2022,   predviđeno trajanje projekta: 31. 8. 2025.


Uticaj mikroplastike koja potiče od pripreme formule na varenje proteina u modelima varenja beba   (101063185)

Projekat finansira:   Evropska komisija (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brisel, Belgija)

Početak istraživanja: 1. 5. 2022.


Primena inovativnih rešenja iz Srbije za odgovor na COVID-19 krizu u Severnoj Makedoniji i Albaniji   (HF-160)

Projekat finansira:   UNDP Srbija (Beograd)

Početak istraživanja: 9. 11. 2021.


Inovativni in situ/ek situ tretman vode i sedimenta zagađenih per- i polifluoroalkil supstancama – istraživanje PFOA   (104 01.02.2022.)

Projekat finansira:   SOLVAY (Milano, Italija)

Početak istraživanja: 1. 2. 2022,   predviđeno trajanje projekta: 31. 12. 2023.


Plastika, monitoring, remedijacija, oporavak   (CA20101)

Početak istraživanja: 19. 10. 2021,   predviđeno trajanje projekta: 18. 10. 2025.


Metabolomski ”otisci prstiju” šizofrenije i bipolarnog poremećaja   (L/ICA/ICB-108/21)

Projekat finansira:   OPCW (Hag, Holandija)

Početak istraživanja: 31. 12. 2021,   predviđeno trajanje projekta: 31. 12. 2023.


OneHealthdrugs   (CA21111)

Projekat finansira:   Evropska komisija (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brisel, Belgija)

Početak istraživanja: 27. 5. 2022,   predviđeno trajanje projekta: 27. 5. 2026.


Alati za predviđanje alergenosti za novu hranu   (101072377)

Project Logo

Projekat finansira:   Evropska komisija (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brisel, Belgija)

Početak istraživanja: 18. 7. 2022,   predviđeno trajanje projekta: 1. 9. 2022.


Izvori i rasprostranjenost organofosfatnih usporivača gorenja u spoljašnjoj sredini i zatvorenom prostoru u Nemačkoj i Srbiji –procena rizika po zdravlje ljudi i moguće metode degradacije   (451-03-01344/2020-09/4)

Organofosfatni usporivači gorenja (OFUG) su hemijska jedinjenja koja se široko primenjuju kao usporivači gorenja, antipenušavci, aditivi u proizvodima na bazi polimera i građevinskim materijalima. Primena OFUG se zasniva na njihovom dodavanju materijalima, a ne na hemijskoj interakciji sa komponentama materijala. Zbog toga, OFUG se mogu lako  osloboditi u životnu sredinu i uneti u ljudski organizam, gutanjem, udisanjem i dermalnom apsorpcijom. Interesovanje za ispitivanje OFUG javilo se zbog njihovog potencijalno štetnog uticaja po zdravlje ljudi. 


Projekat finansiraju:   Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Nemanjina 22-26, Beograd)

Početak istraživanja: 1. 1. 2021,   predviđeno trajanje projekta: 31. 12. 2022.


GraspOS: procena istraživanja sledeće generacije za promociju otvorene nauke   (HF-220)

Project Logo

Projekat finansira:   Evropska komisija (Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brisel, Belgija)

Početak istraživanja: 1. 1. 2023,   predviđeno trajanje projekta: 31. 12. 2025.


Međunarodna saradnja

Osim kroz gore navedene projekte, nastavnici i istraživači Hemijskog fakulteta sarađuju i sa sledećim institucijama:

Univerziteti i fakulteti
 • University of Crete (Krit, Grčka)
 • Laboratoire de Chimie Physique et de Cristallographie, Universite Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgija)
 • Institute for Inorganic Chemistry, University of Vienna (Beč, Austrija)
 • University of Aarhus (Aarhus, Danska)
 • University of Athens (Atina, Grčka)
 • Institute of Geology and Geochemistry of Petroleum and Coal, Aachen University (RWTH) (Ahen, Nemačka)
 • University of Greenwich (London, Velika Britanija)
 • Brno University of Technology (Brno, Češka)
 • University of Nova Gorica (Nova Gorica, Slovenija)
 • University of Freiburg - Institute for Pharmaceutical Science - Department of Pharmaceutical Biology and Biotechnology (Frajburg, Nemačka)
 • University of Houston - Department of Chemistry (Hjuston, Teksas, SAD)
 • University of Vienna - Department of Pharmacognosy (Beč, Austrija)
 • University of Fribourg - Department of Chemistry (Friburg, Švajcarska)
 • Dipartimento di Chimica Generale, University of Parma (Parma, Italija)
 • Department of Chemistry, Adam Mickiewicz University (Poznanj, Poljska)
 • Faculty of Chemistry and Chemical Technology (FCCT), University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenija)
 • Montanuniversitaet Leoben, Department of Applied Geosciences and Geophysics (Leoben, Austrija)
 • Faculty of Chemistry, Jagiellonian University (Krakov, Poljska)
 • Faculty of Chemistry, South Ural State University (Čeljabinsk, Rusija)
Instituti, laboratorije i druge ustanove
 • Walter Reed Army Institute of Research (Silver Spring, SAD)
 • National Institutes of Health - National Cancer Institute (Betezda, SAD)
 • National Institute of Allergy and Infectious Diseases - The Tuberculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (Birmingem, SAD)
 • CESMA-PROBIO, Proteomic and Biomolecular Mass Spectrometry Center - Institute of Food Science and Technology, C.N.R. (Avelino, Italija)
 • Research Center Borstel (Borstel, Nemačka)
 • Paul-Ehrlich-Institut (Langen, Nemačka)
 • Medical University of Vienna (Beč, Austrija)
 • University Medical Center Utreht (Utreht, Holandija)
 • Hospital de Dona Estefania (Lisabon, Portugalija)
 • Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) (Hanover, Nemačka)
 • Institute of Petroleum Chemistry, Russian Academy of Science (Tomsk, Rusija)
 • Mayo Clinic - Department of Biochemistry and Molecular Biology (Ročester, Minesota, SAD)
 • Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry - Laboratory "Chemistry of Natural Products" (Sofija, Bugarska)
 • Geological Survey of Denmark and Greenland (Kopenhagen, Danska)