Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
101K2

Naziv predmeta:
Opšta hemija

Školska godina:

2020/2021.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, obavezni, akademsko-opšteobrazovni predmet

Hemija životne sredine: 1. godina, zimski semestar, obavezni, akademsko-opšteobrazovni predmet

Nastavnici:

dr Maja A. Gruden-Pavlović
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Miloš K. Milčić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

dr Vesna B. Medaković
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja + dva časa teorijskih vežbi (5+2+0)

Ciljevi:

Sticanje neophodnog znanja za shvatanje činjenica, principa i teorije za detaljnije izučavanje hemijskih disciplina u ostalim kursevima na kasnijim godinama i sposobnost za rešavanje kvantitativnih hemijskih problema.

Ishod:

Nivelisanje znanja opšte hemije i osposobljavanje za praćenje kurseva hemije koji slede.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske vežbe, demonstracioni ogledi.

Vannastavne aktivnosti:

Samostalno učenje i rešavanje zadataka i problema.

Literatura:

Osnovna literatura:

 • I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska hemija
 • M. Dragojević, M. Popović, S. Stević, V. Šćepanović: Opšta hemija
 • S. R. Trifunović. T. Sabo: Opšta hemija

Pomoćna literatura:

 • Brown, Lemay, Bursten: Chemistry, Cental Science
 • Maja Gruden-Pavlović, Sanja Grgurić-Šipka, Sonja Grubišić, Svetozar R. Niketić: Praktikum iz opšte hemije, Hemijski fakultet, Beograd
 • Zbirke zadataka

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 • Osnovni koncepti (4 časa)
 • Hemijske reakcije (2 časa)
 • Stehiometrija (4 časa)
 • Osobine gasova (3 časa)
 • Termohemija (4 časa)
 • Struktura atoma (4 časa)
 • Periodni sistem elemenata (5 časova)
 • Hemijska veza (4 časa)
 • Dvoatomski molekuli (4 časa)
 • Strukture poliatomskih molekula (4 časa)
 • Tečno i čvrsto stanje (4 časa)
 • Osobine rastvora (5 časova)
 • Brzina hemijske reakcije (3 časa)
 • Hemijska ravnoteža (3 časa)
 • Kiseline i baze (5 časova)
 • Ravnoteže u vodi (5 časova)
 • Smer hemijske promene (4 časa)
 • Elektrohemija (5 časa)
 • Nuklearna hemija (3 časa)

Napomene: Predavanja se održavaju u zimskom semestru u terminima naznačenim u rasporedu. Prisustvo na predavanjima je obavezno. Predispitne poene dodeljuje predmetni profesor na osnovu angažovanja studenta tokom predavanja. Na predavanjima se može ostvariti maksimalno 5 predispitnih poena.

Teorijske vežbe:

5 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

Teorijske vežbe se održavaju u zimskom semestru u terminima naznačenim u rasporedu i prate program predavanja. Prisustvo na teorijskim vežbama je obavezno.

Kolokvijumi:

20 poena

Napomene:

 • Prvi nastavni kolokvijum se održava jedanput godišnje, 8. nedelje zimskog semestra, i pokriva gradivo koje je predavano od početka semestra. Na kolokvijumu se može ostvariti maksimalno 10, a minimalno 0 predispitnih poena.
 • Drugi nastavni kolokvijum se održava jedanput godišnje, 15. nedelje zimskog semestra i pokriva gradivo koje je predavano nakon prvog nastavnog kolokvijuma. Na kolokvijumu se može ostvariti maksimalno 10, a minimalno 0 predispitnih poena.

Pismeni ispit:

70 poena

Napomene:

Pismeni ispit se održava u svakom ispitnom roku. Da bi stekao uslov da izađe na ispit student mora da ostvari više od 15 predispitnih poena i položi računski kolokvijum. Ispit se mora položiti (uraditi više od 50%).

Thu Mar 4 13:52:58 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet