Šifra predmeta:
102D2
Naziv predmeta:
Praktikum iz neorganske hemije

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

3

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Biohemija: 1. godina, letnji semestar, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastavnik:

dr Vesna B. Medaković
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Aleksandra B. Đunović, master hemičar
istraživač-saradnik, Inovacioni centar, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: tri časa laboratorijskih vežbi (0+0+3)

Ciljevi:

Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim eksperimentalnim tehnikama koje se primenjuju u neorganskoj hemiji. U prvom delu kursa, kroz odabrane eksperimente studenti se upoznaju sa fizičkim i hemijskim svojstvima elemenata odabranih grupa PSE i njihovih jedinjenja. U drugom delu kursa studenti se kroz samostalan eksperimentalni rad upoznaju sa sintezom neorganskih jedinjenja, sa posebnim osvrtom na koordinaciona jedinjenja.

Ishod:

Ovladavanje osnovama eksperimentalnog rada u neorganskoj hemiji. Razlikovanje svojstava jedinjenja različitih elemenata na osnovu eksperimentalnih rezultata. Razumevanje primene neorganskih jedinjenja za izvođenje reakcija taloženja i rastvaranja, kompleksiranja, kao i različitih oksidoredukcionih reakcija.

Oblici nastave:

Laboratorijske vežbe, kolokvijum.

Vannastavne aktivnosti:

Priprema vežbi, izrada zadataka.

Literatura:

Osnovna literatura:

 • T. Todorović, V. Medaković: Praktikum iz neorganske hemije (u redakciji prof. dr Sofije Sovilj), Hemijski fakultet, Beograd, 2013.

Pomoćna literatura:

 • Zbirke zadataka iz opšte i neorganske hemije.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Laboratorijske vežbe:

45 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Obnavljanje gradiva opšte hemije.
 2. Osnovne klase neorganskih jedinjenja.
 3. Halogeni.
 4. Kiseonik.
 5. Sumpor.
 6. Azot i fosfor.
 7. Azot i fosfor u biohemiji.
 8. Mangan i hrom.
 9. Bakar i srebro.
 10. Kompleksna jedinjenja.
 11. Nastavni kolokvijum.
 12. Sinteza dvogube soli.
 13. Sinteza kompleksnog jedinjenja.
 14. Sinteza kompleksnog jedinjenja.
 15. Termin za nadoknadu.

Kolokvijumi:

15 poena

Pismeni ispit:

40 poena