Šifra predmeta:
477B2
Naziv predmeta:
Trendovi u ekološkoj biohemiji

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

10

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

Ivanka M. Karadžić
redovni profesor, Medicinski fakultet, Dr Subotića 8, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja + tri časa studijskog istraživačkog rada

Ciljevi:

Mogućnost povezivanja stečenih znanja i veština iz kompleksa bioloških, biohemijskih i biotehnoloških nauka sa ciljem uočavanja i objašnjavanja složenih veza u biocenozama na nivou sinekoloških interakcija.

Ishod:

Polaznici će i kroz ovaj kurs naučiti da su hemijske/biohemijske reakcije i međusobne interakcije živih sitema i odnosi sa okolinom osnove za protok supstanci i energije u prirodi.

Oblici nastave:

Interaktivna i individualna nastava i seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • Aktuelna primarna i revijska naučna literatura
 • Materijali sa predavanja

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 1. Biocenoza kao složeni sistem interakcija živih sitema i okoline.
 2. Populacioni modeli biocenoze.
 3. Mikrobiocenoze.
 4. Mikrobiogeocenoze.
 5. Biohemijske adaptacije na okolinu.
 6. Biohemija biljne polinacije.
 7. Toksini živih sistema i njihov značaj i uloga u biocenozama.
 8. Hormonske interakcije biljaka i životinja.
 9. Feromoni i ksenosteroidi.
 10. Izbor ishrane insekata.
 11. Izbor ishrane kičmenjaka, uključujući i čoveka.
 12. Biohemijske osnove odbrane biljaka i odgovor životinja.
 13. Odbrambene supstance.
 14. Biohemijske interakcije između viših biljaka.
 15. Odnosi više-niže biljke.

Seminarski radovi:

30 poena

Usmeni ispit:

60 poena

Studijski istraživački rad:

0 poena (3 časa nedeljno)