Šifra predmeta:
281A2
Naziv predmeta:
Metabolomika

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

10

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72H2), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71H2), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74H2), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73H2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Dejan M. Gođevac
naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

dr Ljubodrag V. Vujisić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja + tri časa studijskog istraživačkog rada

Ciljevi:

Cilj ovog predmeta je da upozna studente sa definicijom i osnovnim principima metabolomike. Želimo da studenti savladaju premise pri postavci eksperimenta, uzorkovanja i pripreme uzoraka za različite analitičke platforme. Studenti će biti upoznati sa osnovama multivarijantne analize podataka, u cilju interpretacije dobijenih rezultata.

Ishod:

Nakon završetka kursa studenti će biti osposobljeni da:

 • razumeju cilj metabolomike kao multidisciplinarne nauke;
 • razumeju koncept analitičkih platformi (hromatografija, masena spektrometrija i NMR) koje se koriste za metabolomiku;
 • razumeju multivarijantne analize podataka u metabolomici.

Oblici nastave:

Predavanja, domaći radovi, seminarski radovi, kolokvijumi.

Vannastavne aktivnosti:

Predavanja gostujućih predavača.

Literatura:

 1. Silas G. Villas-Boas, Ute Roessner, Michael A. E. Hansen, Jorn Smedsgaard, Jens Nielsen: Metabolome analysis - an introduction, John Wiley & Sons, Inc.
 2. Multi- and Megavariate Data Analysis, Part I: Basic Principles and Applications, Umetrics AB

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 1. Metabolomika kao multidisciplinarna nauka.
 2. Mesto metabolomike u sistemskoj biologiji - holistički pristup u naučnim istraživanjima.
 3. Primarni i sekundarni metaboliti - raznolikost struktura i fizičko-hemijskih osobina.
 4. Uzorkovanje - "kvenčovanje" ćelijskog metabolizma.
 5. Tehnike odvajanja malih molekula od makromolekula.
 6. Odabir analitičke platforme.
 7. Priprema uzoraka za GC-MS analizu - tehnike derivatizacije i injektovanja.
 8. Priprema uzoraka za LC-MS analizu - ekstrakcija na čvrstoj fazi.
 9. Određivanje strukture metabolita na osnovu GC-MS i LC-MS podataka.
 10. Određivanje strukture metabolita u smeši tehnikama NMR spektroskopije.
 11. Preprocesiranje podataka za multivarijantnu analizu.
 12. Osnovne metode multivarijantne analize podataka u metabolomici - PCA, OPLS, OPLS-DA.
 13. Primena metabolomike u medicinskoj dijagnostici.

Seminarski radovi:

40 poena

Kolokvijumi:

10 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Studijski istraživački rad:

0 poena (3 časa nedeljno)