Šifra predmeta:
774A2
Naziv predmeta:
Pisanje i objavljivanje naučnih radova 2

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

10

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 2. godina, letnji semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, letnji semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Slobodan M. Milosavljević
profesor emeritus, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Nataša M. Božić
naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

dr Božidar R. Čobeljić
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Milica R. Milenković
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: osam časova predavanja + jedan čas studijskog istraživačkog rada

Ciljevi:

Student se upoznaje sa dodatnim finesama pisanja i objavljivanja naučnog rada. Obrađuje se i pisanje ostalih vrsta naučnog dela: revijalnog naučnog rada, poglavlja u knjigama, prezentacija naučnih rezultata na naučnim skupovima. Produbljuju se znanja o etičkim načelima koja se moraju poštovati prilikom stvaranja naučne publikacije.

Ishod:

Po završenom kursu student bi trebalo da je osposobljen da samostalno napiše kvalitetnu naučnu publikaciju.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 1. Parija, Subhash Chandra, Kate, Vikram (editors): Writing and Publishing a Scientific Research Paper, Springer Singapore, 2017, eBook ISBN 978-981-10-4720-6, DOI 10.1007/978-981-10-4720-6
 2. Barbara Gastel, Robert A. Day: How to Write and Publish a Scientific Paper, Cambridge University Press, 2017, ISBN: 9781316640432
 3. Naučni radovi objavljeni u vodećim međunarodnim časopisima i međunarodnim časopisima izuzetnih vrednosti.

Pomoćna literatura:

 1. Chris A. Mack: How to Write a Good Scientific Paper, SPIE Press, 2018, ISBN 9781510619135
 2. Zoran V. Popović: Kako napisati i objaviti naučno delo, Akademska misao, 2004.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (8 časova nedeljno)

Program rada:

 1. Priprema efektivnih slika, tabele, grafika i shema naučnog rada.
 2. Priprema dodatnog materijala naučnog rada.
 3. Autorstvo, doprinos u naučnom radu i zahvalnica.
 4. Ključni elementi rada koji su u fokusu recezentima i glavni razlozi odbijanja rada.
 5. Kako se nositi sa odbijenim rukopisom.
 6. Objavljivanje naučnih radova u časopisima sa otvorenim pristupom.
 7. Nesavesnost prilikom pisanja i objavljivanja radova, uknjučujući plagijarizam i povredu autorskih prava.
 8. Tipovi naučnih radova.
 9. Pisanje revijalnog naučnog rada.
 10. Pisanje poglavlja u knjigama.
 11. Pisanje doktorske disertacije.
 12. Prezentacija naučnih rezultata na konferencijama.

Seminarski radovi:

60 poena

Usmeni ispit:

30 poena

Studijski istraživački rad:

0 poena (1 čas nedeljno)