Šifra predmeta:
472B2
Naziv predmeta:
Trendovi u biohemiji makromolekula

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

10

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Natalija Đ. Polović
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja + tri časa studijskog istraživačkog rada

Ciljevi:

Cilj kursa je upoznavanje sa savremenim sadržajima iz oblasti odabrane klase biomakromolekula.

Ishod:

Produbljeno poznavanje određene klase biomakromolekula na nivou rešavanja problema.

Oblici nastave:

Interaktivna predavanja, seminari.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

  • R. H. Templer: Biophysical Chemistry, Springer Verlag, 2003.

Pomoćna literatura:

  • Odabrani originalni radovi.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

Teme predavanja se formiraju u dogovoru sa grupom studenata koja će slušati kurs. Uvodna predavanja obuhvataju: Strategija i taktika biofizičke hemije; Konformaciona analiza bioloških makromolekula; Tehnike za ipitivanje biološke strukture i funkcije; Ponašanje bioloških makromolekula (konformacioni prelazi i interakcije sa ligandima; termodinamika i kinetika).

Seminarski radovi:

40 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Studijski istraživački rad:

0 poena (3 časa nedeljno)