Šifra predmeta:
481B2
Naziv predmeta:
Slobodnoradikalski procesi u biohemiji

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

10

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Milan R. Nikolić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja + tri časa studijskog istraživačkog rada

Ciljevi:

Kurs je koncipiran da studentima omogući razumevanje fundamentalnih aspekata reaktivnih vrsta (slobodnih radikala) i antioksidativne hemije, biohemije i biologije, kroz proučavanje ravnoteže između osidativnih i reduktivnih procesa u živim sistemima.

Ishod:

Na kraju kursa studenti će moći da: opišu (bio)hemiju slobodnih radikala, navedu slobodnim radikalima uzrokovana oštećenja/modifikacije makromolekula, razume posledice delovanja slobodnih radikala (reaktivnih vrsta) na biohemijske procese u organizmu, kao i osnovne mehanizme zaštite ćelije/organizma od štetnog dejstva slobodnih radikala.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski rad.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 1. R. Žikić, A. Štajn, Z. Saičić, M. Spasić i S. Milovanović: Toksikološki značaj zaštite od oksidacionih oštećenja, PMF Kragujevac, 2000. (str. 1-150)
 2. Barry Halliwell & John M.C. Gutteridge: Free Radicals in Biology and Medicine, 5th Ed., Oxford University Press, 2015.
 3. Free Radical and Antioxidant Protocols (Methods in Molecular Biology Book 108), 1st Ed., Humana Press, 1998.

Pomoćna literatura:

 • Odabrani revijalni radovi.

Dodatni materijal:

http://www.chem.bg.ac.rs/~mnikolic/

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 • Hemija slobodnih radikala
 • Reaktivne vrste kiseonika
 • Reaktivne vrste azota
 • Enzimsko i ne-enzimsko nastajanje slobodnih radikala u organizmu
 • Biohemija superoksida, vodonik peroksida i hidroksil radikala
 • Biohemijske mete dejstva slobodnih radikala u ćeliji
 • Enzimski i ne-enzimski sistem antioksidativne zaštite organizma
 • Uloga slobodnih radikala u ćelijskoj signalizaciji
 • Uloga slobodnih radikala u patološkim procesima i procesima starenja organizma

Seminarski radovi:

40 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Studijski istraživački rad:

0 poena (3 časa nedeljno)