Šifra predmeta:
278B2
Naziv predmeta:
Dizajn i razvoj novih lekova

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

10

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Dušan M. Sladić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Deana B. Andrić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja + tri časa studijskog istraživačkog rada

Ciljevi:

Student će biti upoznat sa modernim pristupom dizajnu i razvoju novih lekova.

Ishod:

Student će biti u stanju da sveobuhvatno sagleda probleme u dizajnu i razvoju lekova i da sagleda načine za njihovo prevazilaženje.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski rad.

Vannastavne aktivnosti:

Poseta Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković".

Literatura:

Osnovna literatura:

  • Graham Patrick: An Introduction to Medicinal Chemistry, 3rd Edition, Oxford University Press (2005).
  • Richard B. Silverman: The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, 2nd Edition, Elsevier (2004).

Pomoćna literatura:

  • Thomas Nogrady, Donald F. Weaver: Medicinal Chemistry, 3rd Edition, Oxford University Press (2005).

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

  • Opšti principi otkrivanja i dizajna lekova.
  • Dizajn lekova i interakcije lek - meta.
  • Kvantitativni odnos strukture i aktivnosti (QSAR).
  • Računari u medicinskoj hemiji.
  • Kombinatorna sinteza.

Seminarski radovi:

20 poena

Usmeni ispit:

70 poena

Studijski istraživački rad:

0 poena (3 časa nedeljno)