Šifra predmeta:
352H2
Naziv predmeta:
Hromatografske metode

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

9

Vrsta studija:

master akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Nastava hemije: 5. godina, zimski semestar, izborni (E5AP2), naučno-stručni predmet

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E52H2), teorijsko-metodološki predmet

Hemija životne sredine: 1. godina, zimski semestar, izborni (E52S2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Dušanka M. Milojković Opsenica
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

dr Jelena Đ. Trifković
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi + tri časa laboratorijskih vežbi (4+2+3)

Ciljevi:

Osnovni cilj kursa je da studentu pruži osnovna teorijska i praktična znanja iz hromatografskih metoda odvajanja.

Ishod:

U okviru predavanja student će se upoznati sa najvažnijim teorijskim principima hromatografskih metoda odvajanja. Na taj način on će se osposobiti da izabere, primeni i optimizije neku od tehnika odvajanja u svom kasnijem radu.

Oblici nastave:

Predavanja, eksperimentalne vežbe, seminarski rad.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

  • Dr Gordana Milovanović: Hromatografske metode odvajanja, Univerzitet u Beogradu, 1985.
  • James M. Miller: Chromatography - Concepts and Contrast, John Wiley, 2005.

Pomoćna literatura:

  • Neautorizovani materijal za vežbe

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

Uvod u hromatografiju. Definicije i klasifikacije metoda odvajanja. Kinetički procesi u hromatografiji. Teorija podova. Van Demterova teorija. Fizičke sile i molekulske interakcije. Intermolekulske i interjonske sile. Optimizacija hromatografskog sistema. Poređenje hromatografskih tehnika. Kvalitativna i kvantitativna analiza. Tečna hromatografija. Planarna hromatografija. Stacionarne faze. Mobilne faze. Aparature i postupci. Jonsko-izmenjivačka hromatografija. Visoko efikasna jonska hromatografija. Hromatografija sejanjem. Afinitativna hromatografija. Kuplovane hromatografske tehnike. Specijalne tehnike.

Teorijske vežbe:

0 poena (2 časa nedeljno)

Laboratorijske vežbe:

10 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

Visokoefikasna tankoslojna hromatografija veštačkih boja za životne namirnice. Kvalitativna i kvantitativna planarna hromatografija kofeina u napicima. Optimizacija sistema u uslovima normalno- i reversno-fazne planarne hromatografije. Dvodimenzionalna planarna hromatografija. Određivanje parabena u kozmetičkim proizvodima planarnom hromatografijom. Razdvajanje hlorida, bromida i jodida jonsko-izmenjivačkom hromatografijom. Određivanje anjona u vodama za piće jonskom hromatografijom. Visoko-efikasna tečna hromatografija - optimizacija sistema. Određivanje vitamina A, D i E visoko-efikasnom tečnom hromatografijom.

Seminarski radovi:

30 poena

Pismeni ispit:

55 poena