Šifra predmeta:
551H2
Naziv predmeta:
Organska geohemija i naftne zagađujuće supstance

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

9

Vrsta studija:

master akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Nastava hemije: 5. godina, zimski semestar, izborni (E5AP2), naučno-stručni predmet

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E51H2), teorijsko-metodološki predmet

Hemija životne sredine: 1. godina, zimski semestar, izborni (E51S2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Branimir S. Jovančićević
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi + tri časa laboratorijskih vežbi (4+2+3)

Ciljevi:

Student se upoznaje sa postankom fosilnih goriva i sa njihovim hemijskim sastavom, sa transformacijama organske supstance u geosferi, tj. sa ciklusom ugljenika u prirodi. Takođe, upoznaje se sa sudbinom zagađujućih supstanci naftnog tipa u svim segmentima životne sredine, a prvenstveno u sedimentima i u vodama.

Ishod:

Ovim predmetom doprinosi se stvaranju stručnjaka iz oblasti goriva i hemije životne sredine, jer on ovim predmetom dobija šire znanje o organskoj supstanci geosfere i o naftnim zagađujućim supstancama u litosferi.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske vežbe, laboratorijske vežbe, kolokvijumi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 1. D. Vitorović, B. Jovančićević: Osnovi organske geohemije, Hemijski fakultet, Beograd, 2005, 249 str, ISBN 86-7220-019-5.
 2. B. Jovančićević: Publikovani naučni radovi.
 3. B. Jovančićević: Praktikum organske geohemije sa hemijom goriva, Hemijski fakultet, Beograd, 1999, 50 str. ISBN 86-7220-015-2.
 4. G. Gajica: Upustva za vežbe i upustvo za rad na gasnom hromatografu sa masenim spektorometrom (GC-MS; udaljeni pristup instrumentu sa kontrolom rada instrumena), interna skripta.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Poreklo organske supstance sedimenata: kruženje organskog ugljenika u prirodi, fotosinteza, produkcija i očuvanje organske supstance.
 2. Dijageneza: formiranje fulvo- i huminskih kiselina i humina, stavarnje kerogena.
 3. Katageneza: formiranje bitumena, migracija, akumulacija, metagenaza.
 4. Kerogen: definicija, izolovanje, određivanje strukture, maturacione promene.
 5. Nafta: sastav, korelacioni parametri, biloški markeri.
 6. Gas.
 7. Ugalj: postanak, sastav, klasifikacija, tipovi prema stepenu karbonifikacije.
 8. Bituminozni škriljci.
 9. Identifikacija zagađujućih supstanci naftnog tipa.
 10. Migracija zagađujućih supstanci naftnog tipa.
 11. Mikrobiološka razgradnja u vodama (normalni alkani i izoprenoidi).
 12. Mikrobiološka razgradnja (policiklični alkani).
 13. Mikrobiološka razgradnja (aromatični ugljovodonici, alkoholi, masne kiseline).
 14. Mikrobiloška razgradnja u zemljištu.
 15. Bioremedijacija.

Teorijske vežbe:

0 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Rešavanje problemskih zadataka.
 2. Interpretacija rezultata.
 3. Kolokvijumi.

Laboratorijske vežbe:

10 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Određivanje API gustina nafte.
 2. Određivanje grupnog sastava uzoraka nafte.
 3. Gasnohromatografska analiza zasićene frakcije.
 4. Analiza naftnih zagađujućih supstanci iz uzorka vode i sedimenta (tečno-tečna ekstrakcija, Sokslet ekstrakcija i prečišćavanje hromatografijom na koloni).
 5. Analiza bituminoznog škriljca (ekstrakcija i prečišćavanje bitumena iz bituminoznog škriljca).
 6. Piroliza bituminoznog škriljca (ekstrakcija i prečišćavanje pirolizata bituminoznog škriljca).
 7. Analiza uzoraka nafte, naftnih zagađujućih supstanci, bitumena i pirolizata bituminoznog škriljaca gasnim hromatografom sa masenim spektorometrom (GC-MS; kreiranje metode, snimanje uzoraka, analiza podataka).

Kolokvijumi:

20 poena

Usmeni ispit:

60 poena