Šifra predmeta:
351H2
Naziv predmeta:
Odabrane metode instrumentalne analize

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

9

Vrsta studija:

master akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Nastava hemije: 5. godina, zimski semestar, izborni (E5AP2), naučno-stručni predmet

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E51H2), teorijsko-metodološki predmet

Hemija životne sredine: 1. godina, zimski semestar, izborni (E52S2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Tatjana Ž. Verbić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Rada M. Baošić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Aleksandar Đ. Lolić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

dr Miloš P. Pešić
asistent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Olivera S. Marković
naučni saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi + tri časa laboratorijskih vežbi (4+2+3)

Ciljevi:

U okviru ovog kursa studenti će se upoznati sa raznovrsnim metodama instrumentalne analize koje se koriste u oblastima analitičke hemije, hemije životne sredine, farmaceutske i medicinske hemije.

Ishod:

Nakon ovoga kursa student će biti osposobljen za samostalan istraživački rad, optimizaciju i poboljšanje osetljivoti instrumentalnih metoda za analizu raznih vrsta uzoraka.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske vežbe, laboratorijske vežbe, seminarski rad.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 1. J. A. C. Broekaert: Analytic Atomic Spectroscopy with Flames and Plasmas, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA.
 2. J. Wang: Analytical Electrochemistry, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA.
 3. A. J. Bard, L. R. Faulkner: Electrochemical methods, fundamentals and application, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA.
 4. J. Ruzicka, E. Hansen: Flow Injection Analysis, Wiley Interscience, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA.
 5. F. Settle: Handbook of instrumental techniques for analytical chemistry, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ 07458
 6. J. R. Lakowicz: Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer Science Business Media, New York, USA.
 7. Z. Mandić (editor): Physico-Chemical Methods in Drug Discovery and Development, IAPC Publishing, Zagreb, Croatia, 2012.

Pomoćna literatura:

 • T. Verbić, M. Pešić, N. Obradović, I. Cvijetić: Praktikum sa zbirkom zadataka iz instrumentalne analitičke hemije - optičke i elektroanalitičke metode, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, 2018.

Materijal sa predavanja i vežbi se distribuira tokom semestra preko studentskog portala.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Savremene optičke metode, uvod.
 2. Atomska apsorpciona i emisiona spektroskopija.
 3. Protočno-injekciona analiza.
 4. Spektroelektrohemija.
 5. Ciklična i striping voltametrija.
 6. Pulsne voltametrijske tehnike.
 7. Elektrohemijski senzori i modifikacija elektroda.
 8. Elektrohemijske metode odvajanja.
 9. Hibridne tehnike.
 10. Primena instrumentalnih metoda u hemiji životne sredine.
 11. Potenciometrija, potenciometrijske titracije i potenciometrijski biosenzori.
 12. Fluorescentna spektroskopija - osnovni principi i primena.
 13. Kapilarna elektroforeza - osnovni principi i primena.
 14. Metode detekcije u tečnoj hromatografiji.
 15. Ravnoteže u analitičkoj hemiji - metode za određivanje kiselinskih i konstanti stabilnosti, lipofilnosti i rastvorljivosti.
 16. Eksperimentalne metode za proučavanje vezivanja malih molekula za proteine plazme.
 17. Izotermalne kalorimetrijske titracije - osnovni principi i primena.
 18. Rezonancija površinskog plazmona – osnovni principi i primena.
 19. Molekulski obeleženi polimeri (MOP).

Teorijske vežbe:

0 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

Termini teorijskih vežbi su kombinovani sa laboratorijskim vežbama. Tokom eksperimenata koji duže traju teorijski će biti razmatrane studije slučaja u odnosu na tematsku celinu koja se tokom nastave obrađuje na predavanjima i laboratorijskim vežbama.

Laboratorijske vežbe:

20 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Uticaj matriksa na određivanje metala plamenom atomsko-apsorpcionom spektrometrijom.
 2. Određivanje teških metala elektrotermalnom atomsko-apsorpcionom spektrometrijom.
 3. Određivanje askorbinske kiseline cikličnom voltametrijom u svežem voću i tabletama vitamina C.
 4. Određivanje askorbinske kiseline protočno-injekcionom analizom.
 5. Određivanje metala protočno-injekcionom analizom sa modifikovanom ugljeničnom elektrodom.
 6. Određivanje diazepama pomoću modifikovane štampane elektrode.
 7. Jon-selektivne elektrode: primena nitrat-selektivne i jodid-selektivne elektrode u analizi realnih uzoraka. Senzori za kiseonik i ugljen-dioksid.
 8. Fluorescentna spektroskopija: ispitivanje interakcija biološki aktivnih supstanci sa HSA.
 9. Hromatografsko ispitivanje vezivanja propranolola za AGP. Razdvajanje enantiomera propranolola na hiralnoj koloni.
 10. Fluorescentna polarizacija: određivanje progesterona u mleku imunoesejem.
 11. Molekulski obeleženi polimeri: konduktometrijsko proučavanje interakcija između templata i monomera u prepolimerizacionoj smeši. Sinteza molekulski obeleženog (MOP) i neobeleženog polimera (NOP).
 12. Molekulski obeleženi polimeri: proučavanje vezivanja templata za MOP i NOP HPLC-om. Ispitivanje tipa interakcija između templata i polimera NMR spektroskopijom.

Seminarski radovi:

20 poena

Usmeni ispit:

55 poena