Šifra predmeta:
260S2
Naziv predmeta:
Kombinovane tehnike instrumentalne analize

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

9

Vrsta studija:

master akademske studije

Studijski program:

Hemija životne sredine: 1. godina, zimski semestar, izborni (E52S2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Vele V. Tešević
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

dr Gordana B. Krstić
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Ivana V. Sofrenić
asistent sa doktoratom, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi + tri časa laboratorijskih vežbi (4+2+3)

Ciljevi:

Cilj ovog kursa je upoznavanje sa tehnikama i metodama koje se koriste za analizu uzoraka iz životne sredine, postupcima pripreme uzoraka, primenom hromatografskih tehnika, pravilnim odabirom odgovarajućih detektora za hromatografsku analizu, kao i primenom tandemne (MS/MS) i višestepene masene spektrometrije (MSn).

Ishod:

Nakon završetka kursa studenti će biti obučeni za pripremu uzorka za analizu različitim instrumentalnim tehnikama. Biće u mogućnosti da samostalno isplaniraju eksperimente, odaberu adekvatne uređaje i tehnike i izvrše detaljnu analizu uzoraka iz životne sredine.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske vežbe, laboratorijske vežbe, domaći radovi, kolokvijumi, seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Predavanja gostujućih predavača.

Literatura:

 1. Vele Tešević: Osnove masene spektrometrije organskih jedinjenja
 2. Slobodan Milosavljević: Strukturne instrumentalne metode

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Uzorci iz životne sredine i načini njihove pripreme (tečno-tečna ekstrakcija, derivatizacija, headspace, SPE, QuEChERS, MEPS…).
 2. Odabrane hromatografske tehnike i njihovi principi (HPTLC, HPLC, UPLC, GC, CG/CG i IEC).
 3. Tipovi detektora u hromatografskoj analizi (denzitometar, UV-Vis, DAD, ELSD, FID, FPD, NPD, RI, FTIR, MS itd).
 4. Tipovi jonskih izvora (EI, CI, FD, FAB, SIMS, PD, DART, MALDI, SELDI, ESI, APCI, APPI, CID/CAD) i analizatora (B, E, Q, jonska klopka (IT), TOF, ICR, Orbitrap) u masenoj spektrometriji.
 5. Tandemna (MS/MS) i višestepena masena spektrometrija (MSn).
 6. Kvalitativna i kvantitativna analiza, validacija i verifikacija kvantitativnih metoda.
 7. MS/MS eksperimenti kvalitativne i kvantitativne ciljane analize (MRM, SRM, daughter scan i neutral loss).
 8. Kombinovane tehnike instrumentalne analize (HPTLC/MS, GC/MS, GC/GC/MS, GC/MS/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/MSn...).
 9. Primena kombinovanih instrumentalnih metoda u analizi hemijskog oružja.

Teorijske vežbe:

10 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Kvalitativna analiza, obrada EI-MS spektara i identifikacija analiziranih jedinjenja poređenjem snimljenih spektara sa spektrima iz biblioteke (NIST i WILEY) uz upotrebu AMDIS programa.
 2. Kvantitaivna analiza, validacija i verifikacija metoda.
 3. Kvantitaivna analiza, obrada rezultata i procena merne nesigurnosti.

Laboratorijske vežbe:

20 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Priprema uzoraka tečno-tečnom ekstrakcijom.
 2. Derivatizaciona priprema uzoraka za gasnu i gasno-masenu hromatografiju.
 3. Neadspace i SPE priprema uzoraka.
 4. Primena MEPS-a u pripremu uzoraka.
 5. Hromatografska analiza pripremljenih uzoraka visokoefikasnom tankoslojnom hromatografijom (HPTLC).
 6. Hromatografska analiza pripremljenih uzoraka gasnom i gasno-masenom hromatografijom (CG/MS).
 7. Hromatografska analiza pripremljenih uzoraka visokoefikasnom tečnom hromatografijom (HPLC/MS).

Seminarski radovi:

20 poena

Kolokvijumi:

20 poena

Usmeni ispit:

30 poena