Šifra predmeta:
554S2
Naziv predmeta:
Remedijacija

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

9

Vrsta studija:

master akademske studije

Studijski program:

Hemija životne sredine: 1. godina, zimski semestar, izborni (E51S2), teorijsko-metodološki predmet

Nastavnici:

dr Vladimir P. Beškoski
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Branimir S. Jovančićević
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi + tri časa laboratorijskih vežbi (4+2+3)

Ciljevi:

Primarni cilj predmeta je da omogući studentima upoznavanje sa ponašanjem štetnih supstanci u životnoj sredini, a prvenstveno da steknu znanja o postojećim tehnologijama za održivu remedijaciju delova ekosfera, čije je zagađenje posledica aktivnostima čoveka-industrijskog društva.

Ishod:

Teorijsko poznavanje i eksperimentalna znanja i veštine osnovnih remedijacionih tehnologije, mogućnosti i značaja njihove primene u realnim okolnistima industrije i privrednih aktivnosti.

Oblici nastave:

Interaktivna nastava, teorijske bežbe, laboratorijske vežbe i seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Pretraživanje i prikupljanje literature, pripreme za vežbe, pisanje seminarskog rada i spremanje ispita.

Literatura:

Osnovna literatura:

 • G. M. Evans, J. C. Furlog: Environmental Biotechnology: Theory and Application, 2nd Edn., Wiley, Chichester, 2011.
 • A. Kostić: Inženjering zaštite životne sredine, Hemijski fakultet, Beograd, 2007.
 • M. M. Khan, M. R. Islam: Zero Waste Engineering, Scrivener/Wiley, Salem/Hoboken, 2012, pp. 464.
 • J. H. Lehr: Handbook of Complex Environmental Remediation Problems, McGraw Hill Professional, 2002.
 • V. P. Beškoski i B. Jovančićević: Materijali sa predavanja
 • V. P. Beškoski: Materijal sa predavanja (uživo povezivanje sa udaljenim pristupom između laboratorije sa instrumentom (GCxGC/MS) i predavačkog mesta)

Pomoćna literatura:

 • A. Fuentes, C. Buitrago, A. Ladolo, S. Miertus: Survey of Soil Remediation Technology, ICS-UNIDO, Trieste (Italy), 2002.
 • http://www.frtr.gov/matrix2/top_page.html

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Ponašanje štetnih supstanci u životnoj sredini.
 2. Definisanje remedijacije i remedijacionih in situ i ex situ postupaka.
 3. Fizički remedijacioni postupci odvajanja/separacije/razdvajanja/ekstrakcije.
 4. Hemijski remedijacioni postupci odvajanja/separacije/razdvajanja/ekstrakcije.
 5. Biološki remedijacioni postupci odvajanja/separacije/razdvajanja/ekstrakcije.
 6. Remedijacija fizičkim kontrolisanjem.
 7. Remedijacija hemijskim kontrolisanjem.
 8. Remedijacija biološkim kontrolisanjem.
 9. Remedijacija fizičkom transformacijom i razlaganjem.
 10. Remedijacija hemijskom transformacijom i razlaganjem.
 11. Remedijacija biološkom transformacijom i razlaganjem.
 12. Primena bioloških agenasa za remedijaciju - bioremedijacija u širem smislu.
 13. Mikroorganizmi kao biološki agensi őa remedijaciju.
 14. Fitoremedijacija, zooremedijacija i ekoremedijacija.
 15. Osnovni principi dvodimenzionalne gasne hromatografije.

Teorijske vežbe:

5 poena (2 časa nedeljno)

Laboratorijske vežbe:

20 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

Timska realizacija problema-miniprojekta prema izboru studenata, ili uključivanje u deo projekta iz neke oblasti ekološke biohemije koja je trenutno aktuelna u nastavničkim laboratorijama, kao što je, na primer, bioremedijacija, imobilizacija i fiksacija zagađujućih supstanci, mikrobno dehalogenovanje PCP...

Seminarski radovi:

20 poena

Usmeni ispit:

50 poena