Студијски програм мастер академских студија „Биохемија” има 60 ЕСПБ и садржи обавезне (12 ЕСПБ) и изборне (8 ЕСПБ) предмете, студијски истраживачки рад (20 ЕСПБ) и дипломски рад (20 ЕСПБ). Обавезни предмети су Биоинформатика и Молекуларна биотехнологија, а у оквиру изборних предмета студенти бирају предмете које нису слушали на основним студијама и/или више курсеве основних биохемијских и хемијских предмета. Студенти се усмеравају ка истраживачком раду посебно кроз индивидуални рад са ментором у оквиру студијског истраживачког рада и кроз израду дипломског рада.

Настава се изводи кроз индивидуални (менторски) рад са студентима или се ради са малим групама студената. Методе рада су прилагођене предзнању студентата (консултације, семинари, анализа радова из оригиналне научне литературе). Акценат је на експерименталном раду са елементима истраживачког рада који се по правилу обавља у оквиру научно-истраживачке групе у истраживачким (наставничким) лабораторијама. Предвиђена је широка примена рачунара у свим видовима наставе.

Услови за упис

Завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ.

Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да омогући студентима стицање мастер дипломе кoja ће (заједно са дипломом основних студија) бити препозната / призната од стране свих европских институција и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење или да наставе докторске студије из биохемије или сродних дисциплина на домаћим или на неком од европских/светских универзитета.

Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Биохемија кандидат стиче звање "мастер биохемичар".

Студенти ће бити у стању да изведу у оквиру тимског рада (или самостално) све фазе дела истраживања у оквиру истраживачког (научног) пројекта.

Стећи ће искуство у раду са најсавременијим инструментима који се користе у истраживачким биохемијским лабораторијама.

Студенти ће бити у стању да самостално примене комплексне биохемијске протоколе и биће оспособљени за рад са биоинформатичким базама података и пременом рачунара у свим фазама истраживачког рада. Биће у стању да усмено и писмено презентују резултате свог рада на научним скуповима.

Студенти ће да допуне и продубе своје познавање биохемијских и хемијских дисциплина, развиће способности за решавање научних и стручних проблема из области биохемије применом аналитичких и рачунарских метода, продубиће знања и вештине потребне за рад са биолошким материјалом и, развиће способности проучавања литературе и критичког приказивања литературних података, стећи ће специфичне експерименталне вештине, искуство у самосталном раду на савременим инструментима, допуниће и продубити своју лабораторијску праксу (заштита на раду, рад са патолошким материјалом), усавршиће вођење лабораторијског дневника, као и своје нумеричке вештине (биохемијска израчунавања), биће у стању да у оквиру тимског рада обраде истраживачки проблем, презентују га у оквиру дипломског рада и усмено одбране свој рад.

Приступ даљим студијама

Ималац дипломе има право да упише докторске академске студије у обиму од 180 ЕСПБ.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили мастер академске студије биохемије:

  • оспособљени су да, у оквиру тимског рада, изведу све фазе дела истраживања у оквиру истраживачког пројекта;
  • имају искуство у раду са најсавременијим инструментима који се користе у истраживачким биохемијским лабораторијама, као и одговарајућу лабораторијску праксу (заштита на раду, рад са патолошким материјалом), оспособљени су да самостално воде лабораторијски дневник и поседују нумеричке вештине потребне за сва биохемијска израчунавања;
  • имају знања и вештине потребне за рад са биолошким материјалом и експерименталним животињама;
  • оспособљени су да самостално примене комплексне биохемијске протоколе и фамилијарни су са биоинформатиком и пременом рачунара у свим фазама истраживачког рада;
  • оспособљени су да решавају научне и стручне проблеме применом аналитичких и рачунарских метода;
  • имају способности проучавања литературе и критичког приказивања литературних података;
  • оспособљени су да усмено и писмено презентују резултате свог рада на научним скуповима.
Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00471/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I   година 1 2
Биоинформатика 451B2 4
1+3+0
 
Молекуларна биотехнологија 452B2 8
3+0+5
 
Изборни предмет 1 E51B2 6
 
Изборни предмет 2 E52B2 4
 
Изборни предмет 3 E53B2 4
 
Студијски истраживачки рад R51B2 4
(0+4)
 
Стручна пракса P51B2 3  
(0+6)
Израда завршног рада R52B2 20  
(0+20)
Завршни рад Z50B2 7  
(0+4)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.