Šifra predmeta:
456B2
Naziv predmeta:
Hrana i funkcija

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

4

Vrsta studija:

master akademske studije

Studijski program:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E53B2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Dragana J. Stanić-Vučinić
naučni savetnik, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

dr Marija M. Stojadinović
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: dva časa predavanja + dva časa laboratorijskih vežbi (2+0+2)

Ciljevi:

Student se upoznaje sa funkcionalnim aspektima komponenti hrane i savremenim metodama koje se koriste u njihovom testiranju.

Ishod:

Student je ovladao znanjima i praktičnim veštinama u oblasti ispitivanja funkcije hrane.

Oblici nastave:

Predavanja, laboratorijske vežbe, radionice.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • I. Goldberg (editor): Functional food - Designer Foods, Pharmafoods, Nutraceuticals, Chapman & Hall, New York, 1994, pp. 571.
 • M. K. Schmidl, T. P. Labuza: Essential of Functional Foods, Aspen Publishers, Gaithersburg, 2000, pp. 395.
 • G. Mazza: Functional Foods - Biochemical & Processing Aspects, Vol. 1, Technomic Publishing, Lancaster, 1998, pp. 460.
 • J. Shi, G. Mazza, M. Le Maguer (editors): Functional Foods - Biochemical & Processing Aspects, Vol. 2, CRC Pres, Boca Raton, 2002, pp. 409.
 • E. Newsholme, T. Leech: Functional Biochemistry in Health and Disease, Wiley-Blackwell, Chichester, 2009, pp. 543.
 • Materijali sa predavanja i vežbi

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Efekti hrane na zdravlje, funkcija hrane.
 2. Nutraceutikalsi, definicija i primena.
 3. Osnovne komponente hrane.
 4. Efekti hrane na kardio-vaskularni sistem.
 5. Hrana i metabolički sindrom.
 6. Probiotici i prebiotici.
 7. Hrana i imuni sistem. Regulacija. Stimulacija i supresija. Anti-inflamatorno dejstvo komponenti hrane.
 8. Hrana i kancer.
 9. Antioksidansi i starenje.
 10. Infant formule i hipoalergeni proizvodi.
 11. Fitosteroli i fitopreparati (estrogeni i antiestrogeni).
 12. Gojaznost i funkcionalna hrana.
 13. Funkcija hrane u malignitetima.
 14. Zakonska regulativa/okvir u Evropi i svetu.
 15. Budućnost razvoja funkcionalne hrane.

Laboratorijske vežbe:

30 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Hrana i imuni sistem: alergeni hrane - in vitro testovi za određivanje alergenog potencijala hrane. ELISA, imunoblot, BAT i test oslobađanja histamina.
 2. Anti-inflamatorni efekti hrane. Model sistem: endotoksinom indukovana inflamacija THP-1 linije monocita; određivanje parametara infalmacije i oksidativnog stresa ćelija metodama protočne citometrije i rtPCR metodom.
 3. Hrana i regulacija imunog-sistema. Model sistem interferencije komponenti hrane sa IL-2 i IL-4 signalnim putevima u Jurkat T-ćelijama. Određivanje aktivacije JAK / STAT signalnih puteva hemiluminescentnom detekcijom fosforilovanih JAK i STAT molekula Western blot tehnikom.
 4. In vitro testiranje prebiotika i prebiotičkih osobina funkcionalne hrane.

Seminarski radovi:

30 poena

Usmeni ispit:

30 poena