Šifra predmeta:
303A2
Naziv predmeta:
Instrumentalna analitička hemija

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

(101A2 / 101K2) + 301A2

ESPB:

8

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija životne sredine: 2. godina, letnji semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Nastava hemije: 2. godina, letnji semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Jelena J. Mutić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Darko D. Kostić, diplomirani hemičar
saradnik u nastavi, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja + pet časova laboratorijskih vežbi (3+0+5)

Ciljevi:

U okviru kursa iz Instrumentalne analitičke hemije student treba da se osposobi da samostalno izvodi merenja i određivanja u okviru osnovnih elektrohemijskih (konduktometrije, potenciometrije, elektrogravimetrije, kulometrije, polarografije i voltametrije) i optičkih metoda (UV/VIS spektrofotometrije, plamene emisione i atomske apsorpcione spektrofotometrije). Pored toga, student će steći teorijska i praktična znanja o prednostima i ograničenjima ovih metoda u analizi uzoraka i tumačenju rezultata merenja.

Ishod:

Nakon ovog kursa student je osposobljen da pravilno izabere i primeni odgovarajuće elektrohemijske i optičke intrumentalne metode u analizi kompleksnih uzorka uključujući i uzorke iz životne sredine.

Oblici nastave:

Predavanja i laboratorijske vežbe (grupne i pojediačne), kolokvijumi.

Vannastavne aktivnosti:

Student kao vannastavnu aktivnost ima obavezu da, ukoliko to nije uradio u toku samih vežbi, završi crtanje grafika i sredi svaku urađenu, grupnu i pojedinačnu vežbu.

Literatura:

Osnovna literatura:

 1. D. Manojlović, J. Mutić, D. Šegan: Osnove elektroanalitičke hemije, Hemijski fakultet, Beograd, 2010.
 2. M. Todorović, V. Antonijević, P. Đurđević: Optičke metode, Beograd
 3. J. Mutić, D. Manojlović: Praktikum iz Instrumentalne analitičke hemije, Hemijski fakultet, Beograd, 2017.

Pomoćna literatura:

 1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Osnove analitičke kemije, Školska knjiga Zagreb, Hrvatska, 1999.
 2. M. Todorović, V. Antonijević: Zbirka zadataka iz instrumentalne analize, Hemijski fakultet Beograd, 1998.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Podela instrumentalnih metoda. Uvod u elektrohemiju.
 2. Konduktometrija.
 3. Potenciometrija - opšti principi.
 4. Direktna potenciometrijska merenja. Potenciometrijske titracije.
 5. Elektrogravimetrijske metode - opšti principi.
 6. Kulometrijske metode.
 7. Voltametrija - opšti principi.
 8. Polarografija. Pulsna polarografija. Striping voltametrija.
 9. Uvod u optičke metode. Podela i osnovni principi.
 10. Emisione metode. Plamena fotometrija.
 11. Apsorpcione metode. Kolorimetrija i spektrofotometrija (UV/VIS i IC).
 12. Atomsko-apsorpcione spektrofotometrijske metode.
 13. ICP OES i ICP MS.
 14. Izbor metode u analizi realnih uzoraka.

Laboratorijske vežbe:

0 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 1. Grupne vežbe iz konduktometrije.
 2. Kolokvijum iz konduktometrije i pojedinačne vežbe.
 3. Grupne vežbe iz potenciometrije.
 4. Kolokvijum iz potenciometrije.
 5. Pojedinačne vežbe iz potenciometrije.
 6. Grupne vežbe iz elektrolize.
 7. Kolokvijum iz elektrolize.
 8. Pojedinaačne vežbe iz elektrolize i kulometrije.
 9. Grupne vežbe iz polarografije.
 10. Kolokvijum iz polarografije.
 11. Pojedinačne vežbe iz polarografije.
 12. Grupne vežbe iz optičkih metoda.
 13. Kolokvijum iz optičkih metoda.
 14. Pojedinačne vežbe iz optičkih metoda.

Kolokvijumi:

25 poena

Pismeni ispit:

35 poena

Usmeni ispit:

35 poena