[Logotip projekta]

Akronim projekta:   PFAStwin

Vrsta projekta:   Horizont Evropa

Broj ugovora:   101059534

Internet prezentacija projekta:   http://pfastwin.org

[Twitter]   [Facebook]   [Instagram]

[Projekat finansira EU]

Projekat finansira:   Evropska komisija (Brisel, Belgija)

Ustanove realizatori istraživanja:

  • Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd) – koordinacija
  • Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC) (Madrid, Španija) – partner
  • Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), (Orlean, Francuska) – partner

Predviđeno je da se projekat realizuje od 1. 9. 2022. do 31. 8. 2025.

Istraživači

Rukovodilac projekta:   Vladimir P. Beškoski, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

(kliknuti za pun spisak istraživača)

Repozitorijum za rezultate istraživanja:   https://cordis.europa.eu/project/id/101059534

Kratak opis projekta

Per - i polifluoroalkil supstance (PFAS) su sintetička jedinjenja koja su u upotrebi već više od 60 godina. Koristila su se i koriste se za izradu predmeta od plastike, kao komponenta pena za gašenje požara, različitih premaza i maziva. Kako ova jedinjenja omogućuju dobijanje vodootpornih i nelepljivih proizvoda kao i proizvoda otpornih na različite mrlje, našla su primenu i u papirnoj industriji, medicini, energetici, elektrici, industriji obuće i odeće. Usled višegodišnje upotrebe ova jedinjenja su detektovana u životnoj sredini i sada se lako mogu naći u zemljištu, vodi, sedimentu, čak akumulirani u ljudskim telima i danas širom sveta predstavljaju jedan od najvećih izazova.

Srpsko nacionalno zakonodavstvo o hemikalijama prepoznaje ovu grupu jedinjenja, ali nijedna od postojećih naučnih ili vladinih institucija ih ne analizira. Osim toga, rešenje za ovaj izazov i postupci remedijacije se ne naziru. Na osnovu brojnih publikacija u vrhunskim naučnim časopisima, niza međunarodnih projekata i velikog broja studenata, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (UBFC) je jedna od vodećih naučnih institucija u Srbiji. Projekat PFAStwin ima za cilj da unapredi aktivnosti umrežavanja između UBFC-a i dva izuzetna partnera, lidera u analitici PFAS (IQOG-CSIC iz Španije) i lidera u inovativnim postupcima (bio)remedijacije novih zagađujućih supstanci (BRGM iz Francuske). Pored toga, PFAStwin će se fokusirati na jačanje kapaciteta upravljanja projektima i istraživanjima i ujedno osnaživanju administrativnih veština Kancelarije za međunarodnu saradnju UBFC-a. Ovo će se sprovoditi kroz: razvoj naučne strategije za rešavanje izazova PFAS (Radni paket 1), transfer znanja u oblasti analize i (bio)remedijacije emergentnih polutanata (RP2), umrežavanje i promociju zajedničkih istraživanja koja integrišu kreativnost i razvijanje novih pristupa za remedijaciju lokaliteta zagađenih PFAS (RP3), jačanje kapaciteta Kancelarije za međunarodnu saradnju UBFC (RP4), i kroz disiminaciju, eksploataciju i komunikaciju (RP5). Očekivani uticaj PFAStwin je da poboljša reputaciju, istraživački i administrativni profil i kanale umrežavanja UBFC i ojača sposobnost Hemijskog faulteta iz Beograda da se uspešno takmiči za nacionalno, EU i međunarodno finansiranje istraživanja, dok istovremeno doprinosi partnerskim institucijama kroz nove kontakte, veštine i saradnju.

[Graficki apstrakt projekta 1]

[Graficki apstrakt projekta 2]