[Logotip projekta]

Akronim projekta:   CD-HEM

Vrsta projekta:   PROMIS

Broj ugovora:   6066886

Projekat finansira:   Fond za nauku Republike Srbije (Beograd)

Ustanove realizatori istraživanja:

  • Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd) – partner
  • Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu, d.o.o. Beograd (Beograd) – partner

Predviđeno je da se projekat realizuje od 15. 7. 2020. do 15. 7. 2022.

Istraživači

Rukovodilac projekta:   Dušan Ž. Veljković, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

(kliknuti za pun spisak istraživača)

Kratak opis projekta

Dizajniranje novih energetskih materijala sa unapređenim detonacionim svojstvima i niskom senzitivnošću predstavlja krajnji cilj mnogih teorijskih i eksperimentalnih studija. Ravnotežu između niske osetljivosti i visokih performansi eksplozivnih materijala je veoma teško postići s obzirom da su izrazito eksplozivni molekuliuglavnom veoma nestabilni. Da bi se postigao ovaj cilj, neophodno je identifikovati sve fizičke, molekulske i kristalne faktore koji utiču na osobine energetskih materijala. Danas je poznato da tri glavna faktora značajno utiču na detonacione osobine energetskih materijala: oblasti pozitivnog elektrostatičkog potencijala u centrima molekula, količina slobodnog prostora po molekulu u kristalnoj rešetki i visoke vrednosti toplote detonacije po jedinici zapremine. Takođe je poznato da se osetljivost eksplozivnih materijala uglavnom smanjuje prilikom procesa ko-kristalizacije molekula eksploziva. Važno je napomenuti da su ovo samo opšti trendovi i da kvantitativna korelacija između svih navedenih faktora i osobina energetskih materijala još nije jasno uspostavljena. Glavni ciljevi ovog projekta su dizajniranje novih energetskih materijala na bazi helatnih kompleksa i proučavanje odnosa između molekulskih struktura helatnih kompleksa prelaznih metala i njihovih detonacionih osobina. Na osnovu dobijenih rezultata, biće definisana pravila za dizajniranje nove klase energetskih materijala na bazi helatnih kompleksa.