Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
302A2

Naziv predmeta:
Analitička hemija 2

Školska godina:

2021/2022.

Uslovi pohađanja:

(101A2 / 101K2) + 301A2

ESPB:

10

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija životne sredine: 2. godina, zimski semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Nastava hemije: 2. godina, zimski semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Aleksandar Đ. Lolić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Đurđa D. Krstić, master hemičar
asistent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: dva časa predavanja + jedan čas teorijskih vežbi + šest časova laboratorijskih vežbi (2+1+6)

Ciljevi:

Sticanje osnovnih znanja iz kvantitativne hemijske analize (gravimetrije i volumetrije); upoznavanje sa postupcima uzimanja reprezentativnog uzorka; odabir i primena najprikladnije metode i sagledavanje pristupa u toku rešavanja problema pri analizi kompleksnih uzoraka; postizanje veštine, tačnosti i preciznosti u radu.

Ishod:

Student je osposobljen da izabere metodu za kvantitativnu analizu odgovarajućeg uzorka i da izvrši određivanje sa zahtevanom tačnošću i preciznošću.

Oblici nastave:

Predavanja, eksperimentalne vežbe (grupne i pojedinačne), teorijske vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Student sređuje rezultate grupnih vežbi i unosi ih u svesku praktičnih radova, radi računske i problemske zadatke i upoznaje se sa postupkom izrade pojedinačne analize.

Literatura:

Osnovna literatura:

 • J. Savić, M. Savić: Osnovi analitičke hemije, Svjetlost, Sarajevo, 1987.
 • R. Baošić, A. Lolić, J. Mutić, N. Stevanović, Klasične metode kvantitativne hemijske analize, Službeni glasnik, Beograd, 2018.

Pomoćna literatura:

 • D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Osnove analitičke kemije, Školska knjiga Zagreb, Hrvatska, 1999.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 • Uvod, podela.
 • Gravimetrija; primeri određivanja.
 • Uvod u volumetriju, podela, titracione krive; standardni rastvori; tehnike.
 • Kiselinsko-bazne metode, titracione krive, primeri određivanja.
 • Titracije u nevodenim sredinama.
 • Taložne metode, titracije, primeri.
 • Kompleksometrija, titracione krive, tehnike i selektivnost, primena.
 • Redoks metode, podela, titracione krive, uslovni potencijali, primeri.
 • Uzimanje i prevođenje kompleksnih uzoraka u rastvor; analiza realnih uzoraka.
 • Greške u kvantitativnoj analizi.
 • Validacija rezultata.

Napomena:

Uslov za potpis sa predavanja je redovno pohađanje časova predavanja (Statut HF).

Teorijske vežbe:

3 poena (1 čas nedeljno)

Program rada:

Rešavanje problemskih i računskih zadataka.

Laboratorijske vežbe:

47 poena (6 časova nedeljno)

Program rada:

 • Gravimetrija; pojedinačna analiza.
 • Grupne vežbe iz kiselinsko-baznih metoda, priprema standardnih rastvora, pojedinačne analize.
 • Grupne vežbe iz taložnih metoda, pojedinačne analize.
 • Grupne vežbe iz kompleksometrije, pojedinačne analize.
 • Grupne vežbe iz redoks metoda, pojedinačne analize.

Spisak vežbi se nalazi istaknut u laboratoriji u kojoj studenti rade eksperimentalni deo kursa.

Kolokvijumi (maksimalan broj poena - 20): kolokvijumi se polažu redom po oblastima i ima ih pet; uslov za polaganje kolokvijuma su urađene i overene grupne vežbe; kolokvijum se sastoji od zadatka koji je eliminatoran, i teorijskog dela. Kolokvijum se boduje sa maksimalno 4 poena; na jednom terminu student ima pravo da polaže dva puta.

Eksperimentalni deo (maksimalan broj poena - 27): Analiza urađena iz prvog puta se boduje sa 3 poena, a iz svakog sledećeg sa 2 poena.

Uslov za potpis sa vežbi:

Redovno pohađanje; urađene i overene grupne vežbe; položeni kolokvijumi; urađene sve pojedinačne analize; potvrda sa Šaltera za izdavanje analiza da je student tačno uradio sve analize koje su predviđene programom; razduženje u laboratoriji i u magacinu.

Pismeni ispit:

20 poena

Napomene:

Uslov za izlazak na ispit: Ispunjen uslov po Statutu HF; potpisi sa laboratorijskih i teorijskih vežbi; potpis sa predavanja.

Usmeni ispit:

30 poena

Tue Nov 23 18:32:00 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet