Шифра предмета:
134A2
Назив предмета:
Методе синтезе и карактеризације неорганских једињења

Школска година:

2023/2024.

Услови похађања:

103H2 / 103P2 / 102S2

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 4. година, летњи семестар, изборни (E15H2), стручно-апликативни предмет

Хемија животне средине: 4. година, летњи семестар, изборни (E15S2), стручно-апликативни предмет

Настава хемије: 4. година, летњи семестар, изборни (E16P2), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Јелена М. Пољаревић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Милица Р. Миленковић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Тамара А. Петровић, мастер хемичар
истраживач-сарадник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (4+0+4)

Циљеви:

У оквиру овог курса студенти се упознају са методама синтезе и карактеризације различитих класа неорганских једињења, са акцентом на координациона једињења. Имаће прилику да науче и примене стандардне и напредне методе синтезе и карактеризације.

Исход:

Након положеног испита студенти ће бити оспособљени да:

 • самостално примене и по потреби модификују постојеће синтетичке процедуре за различите класе неорганских једињења, пре свега комплекса прелазних метала;
 • користе већину познатих инструменталних техника карактеризације са циљем комплетне структурне карактеризације.

Облици наставе:

Предавања, лабораторијске вежбе, три наставна колоквијума.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. Ruren Xu, Wenqin Pang, Qisheng Huo: Modern Inorganic Synthetic Chemistry, Elsevier B.V., 2011.
 2. Alan K. Birdson: Inorganic Spectroscopic Methods, Oxford University Press, 1998.
 3. Материјал са предавања доступан преко студентског портала.

Помоћна литература:

 1. Актуелни радови, ревијални радови и монографије.
 2. Russell S. Drago: Physical Methods for Chemists, Surfside Scientific Publishers, 1992.
 3. Анкица Антић-Јовановић: Молекулска спектроскопија: спектрохемијски аспект, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, Београд, 2016.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Методе синтезе:

 • Директна и темплатна синтеза, метода измене, редокс реакције.
 • Синтезе под екстремним условима.
 • Фотохемијске синтезе.
 • Микроталасне синтезе.
 • Методе синтезе у чврстом агрегатном стању.
 • Биомиметичке методе.

Методе карактеризације:

 • Спектроскопске методе (UV-Vis, вибрациона и ротациона спектроскопијa, НМР, ЕПР и Mössbauer спектроскопија).
 • Магнетна мерења.
 • Масена спектрометрија.
 • Кристалографија и дифракционе технике.
 • Оптичка и електронска микроскопија.
 • Методе одређивања апсолутне конфигурације хиралних комплекса прелазних метала.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Током лабораторијских вежби студенти ће прећи комплетан пут од синтезе до потпуне карактеризације одабраних неорганских супстанци. У оквиру синтезе пробали би се различити синтетички путеви. У зависности од природе неорганске супстанце примениле би се одговарајуће методе карактеризације.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

60 поена