Šifra predmeta:
BF-101
Naziv predmeta:
Hemija - za BF

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

Studijski programi:

Nastavnici:

dr Ilija D. Brčeski
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Vesna B. Medaković
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Aleksandra B. Đunović, master hemičar
istraživač-saradnik, Inovacioni centar, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: dva časa predavanja + dva časa laboratorijskih vežbi (2+0+2)

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

20 poena (2 časa nedeljno)

Laboratorijske vežbe:

20 poena (2 časa nedeljno)

Usmeni ispit:

60 poena