Šifra predmeta:
501S2
Naziv predmeta:
Industrijska hemija - najbolje raspoložive tehnike

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

102S2 + 201A2

ESPB:

7

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Hemija životne sredine: 3. godina, letnji semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Goran M. Roglić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

dr Ksenija A. Stojanović
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + tri časa laboratorijskih vežbi (4+0+3)

Ciljevi:

Cilj predmeta je da se student upozna sa najvažnijim industrijskim procesima u hemijskoj industriji njihovim uticajem kao i sa najboljim raspoloživim tehnikama za smanjenje štetnog uticaja po životnu sredinu.

Ishod:

Student je osposobljen za analizu hemijske industrije sa aspekta uticaja na životnu sredinu.

Oblici nastave:

Predavanja, laboratorijske vežbe i kolokvijumi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 1. D. Vitorović: Hemijska tehnologija, Naučna knjiga, Beograd, 1990, 449 str, ISBN 86-23-22021-2, Odabrani delovi.
 2. G. Roglić: Osnove tehnoloških procesa u industrijskoj hemiji, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd, 2017, 275 str, ISBN 978-86-7220-090-4, Odabrani delovi.
 3. G. Roglić: Interne skripte, 2005.
 4. M. B. Hocking: Handbook of Chemical Technology and Pollution Control, Elsevier Science & Technology Books, 2006.

Pomoćna literatura:

 1. P. Pfendt, K. Stojanović, A. Mihajlidi-Zelić, D. Relić: Praktikum iz industrijske hemije sa radnom sveskom, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd, 2015, 139 str., ISBN 978-86-7220-047-8.
 2. http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 • Hemijska industrija (ekonomski i pravni aspekti).
 • Izvori zagađenja vode i tehnike za kontrolu zagađenja vode u industriji.
 • Izvori zagađenja vazduha i tehnike za kontrolu zagađenja vazduha u industriji.
 • Goriva i prerada goriva.
 • Industrijski gasovi.
 • Neorganske kiseline.
 • Metalurški procesi.
 • Organska hemijska industrija: hemikalije dobijene iz metana, etena i propena.
 • Organska hemijska industrija: hemikalije dobijene iz aromatičnih ugljovodonika.
 • Plastične mase.
 • Biotehnološki procesi (mikrobiloški procesi).
 • Biotehnološki procesi (primena enzima u industriji).

Laboratorijske vežbe:

10 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Dobijanje elemenata.
 2. Dobijanje legura.
 3. Dobijanje stakla.
 4. Dobijanje pigmenata.
 5. Dobijanje plastičnih masa i njihovo ispitivanje.
 6. Granulometrijska analiza.
 7. Određivanje tvrdoće vode i omekšavanje vode.
 8. Određivanje hemijske potrošnje kiseonika.
 9. Određivanje tačke omekšavanja po metodi prsten-kugla.
 10. Određivanje sadržaja masnih supstanci ekstrakcijom po Soksletu (Soxhlet).
 11. Određivanje jodnog broja.
 12. Određivanje sadržaja vode metodom destilacije po Din-Štarku (Dean-Stark).
 13. Analiza tečnih maziva i ulja: tačka paljenja i viskozitet.
 14. Analiza goriva destilacijom po Engleru.
 15. Određivanje grupnog sastava i gasno-hromatografska analiza n-alkana u nafti, dizel-gorivu, mineralnim motornim uljima i uljima za loženje.

Kolokvijumi:

20 poena

Usmeni ispit:

65 poena