Šifra predmeta:
409A2
Naziv predmeta:
Biohemija

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

201A2 + 202A2

ESPB:

7

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija životne sredine: 3. godina, letnji semestar, obavezni, naučno-stručni predmet

Nastava hemije: 4. godina, letnji semestar, obavezni, naučno-stručni predmet

Nastavnik:

dr Jelena Z. Radosavljević
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Aleksa Lj. Savić, diplomirani biohemičar

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja + tri časa laboratorijskih vežbi (3+0+3)

Ciljevi:

Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa molekulskim osnovama funkcionisanja živih sistema, principima izgradnje i biohemijskim karakteristikama ćelija, sa jedinstvenošću i raznolikošću biohemijskih procesa, kao i da ovladaju osnovnim eksperimentalnim veštinama za rad u biohemijskim laboratorijama.

Ishod:

Razumevanje odnosa strukture i funkcije biomolekula, mehanizama stvaranja i očuvanja metaboličke energije i regulacije metabolizma; razumevanje čuvanja i prenosa informacija u biološkim sistemima; ovladavanje eksperimentalnim veštinama.

Oblici nastave:

Predavanja, eksperimentalne vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 • Lubert Strajer: Biohemija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Ljuba Mandić: Uputstva za vežbe iz biohemije

Pomoćna literatura:

 • Vesna Niketić: Principi strukture i aktivnosti proteina, Hemijski fakultet, 1995.
 • J. Koolman, K. H. Roehm: Color Atlas of Biochemistry, 2005.
 • D. Voet, J. Voet: Biochemistry, Wiley, New York, 1995.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Uloga biohemije kao nauke o molekulskim aspektima funkcionisanja živih sistema.
 2. Ćelija: principi izgradnje, biohemijske karakteristike, metode ispitivanja ćelija.
 3. Proteini: trodimenzionalna struktura (konformacija; konformaciona stabilnost; konformacioni prelazi: uvijanje/razvijanje proteina).
 4. Uporedni prikaz strukture i funkcije proteina; protein-ligand interakcije.
 5. Hemoglobin: primer/model alosternog proteina.
 6. Enzimi: specifičnost i efikasnost dejstva; kinetika; regulacija aktivnosti.
 7. Mehanizmi dejstva enzima: kiselo-bazna i kovalentna kataliza. Koenzimi.
 8. Metabolizam: termodinamičke osnove i strategija; osnovne karakteristike.
 9. Glikoliza. Pentozofosfatni put i glukoneogeneza. Metabolizam glikogena.
 10. Ciklus limunske kiseline. Povezanost intermedijera sa putevima biosinteze.
 11. Oksidativna fosforilacija.
 12. Metabolizam masti i masnih kiselina.
 13. Metabolizam aminokiselina i ciklus uree.
 14. Nukleinske kiseline: konformacija i konformaciona stabilnost DNK i RNK; konformacioni prelazi DNK; interakcije DNK sa ligandima (mali molekuli, proteini).
 15. Ekspresija i transmisija genetske informacije.

Laboratorijske vežbe:

10 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Frakcionisanje ćelija jetre pacova.
 2. Ispitivanje svojstava hemoglobina. Derivati hemoglobina.
 3. Enzimi. Faktori koji utiču na aktivnost enzima.
 4. Kinetičke osobine enzima.
 5. Glikoliza u ekstraktima kvasca. Poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata.
 6. Izolovanje, prečišćavanje i ispitivanje spektroskopskih svojstava DNK.

Kolokvijumi:

30 poena

Pismeni ispit:

15 poena

Usmeni ispit:

40 poena