Шифра предмета:
408A2
Назив предмета:
Увод у биохемију

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

5

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 2. година, летњи семестар, изборни (E12H2), научно-стручни предмет

Биохемија: 1. година, летњи семестар, изборни (E11B2), академско-општеобразовни предмет

Хемија животне средине: 1. година, летњи семестар, изборни (E11S2), академско-општеобразовни предмет

Настава хемије: 3. година, летњи семестар, изборни (E13P2), научно-стручни предмет

Наставници:

др Тања Д. Ћирковић Величковић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Марија М. Стојадиновић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Тамара Н. Лујић, мастер биохемичар
истраживач-приправник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Николина Г. Сибинчић
истраживач-приправник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + један час лабораторијских вежби (2+0+1)

Циљеви:

Упознавање студената са основама биохемијских процеса, предметом проучавање биохемије и специфичностима рада са биолошким материјалима.

Исход:

Студент стиче основна предзнања о предмету проучавања биохемије и практичним аспектима рада са биолошким материјалом.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе, лабораторијске вежбе, радионице.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Р. Карлсон: Биокемија (одабрана поглавља)
 • Нада Шербан: Ћелија - структуре и облици (одабрана поглавља)
 • David L. Nelson, Michael M. Cox: Lehninger principles of biochemistry (одабрана поглавља)
 • L. A. Seidman: Basic Laboratory Calculations for Biotechnology (одабрана поглавља)

Помоћна литература:

Материјал са предавања и вежби.

Додатни материјал:

http://www.chem.bg.ac.rs/~mnikolic

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

20 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Дефиниција, предмет проучавања и мултидисциплинарни карактер биохемије као дела наукa o живим системима (Life Sciences).
 • Специфичности рада са биолошким узорцима и материјалима.
 • Грађа ћелије. Прокариотске и еукариотске ћелије. Органеле. Улога ћелијске мембране и ћелијског зида. Биљне и животињске ћелије: сличности и разлике.
 • Од макромолекула до организма: хијарархијска организација живих система.
 • Улога воде и минерала за функционисање живих система.
 • Значај нековалентних интеракција,хемијске равнотеже и слабих киселина и база за биохемијске процесе.
 • Термодинамички аспекти живих система. Размена материје и енергије у ћелији. Пренос информација у живим системима.

Лабораторијске вежбе:

30 поена (1 час недељно)

Програм рада:

 • Основе рада са биолошким узорцима и материјалима. Припрема узорака и одлагање биолошког отпада.
 • Основни инструменти у биохемијској лабораторији. Сврха и принципи рада.
 • Микроскопски препарати ћелија и ткива. Одређивање концентрације ћелија и рад са ћелијама у суспензији.
 • Одређивање непознате концентрације једињења спектрометријом помоћу стандардне серије раствора.
 • Упознавање са основним својствима одабраних био(макро)молекула.
 • Прављење раствора и разблажења: експериментални аспекти.

Колоквијуми:

20 поена

Писмени испит:

30 поена