Šifra predmeta:
524S2
Naziv predmeta:
Prirodni resursi

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

12

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Hemija životne sredine: 4. godina, zimski semestar, izborni (E13S2), naučno-stručni predmet

Nastavnik:

dr Ilija D. Brčeski
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Slađana D. Savić, master hemičar
asistent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja + pet časova laboratorijskih vežbi (3+0+5)

Ciljevi:

Kroz predmet Prirodni resursi student bi trebalo da savlada termine prirodnih resursa. Naime, prirodni resursi su osnov za opstanak čoveka i nepoznavanje načina pristupa prirodnim resursima kao i njihovo prekomerno iskorišćavanje sigurno će dovesti do ugrožavanja opstanka ljudske vrste. Studenti treba da shvate osnove racionalnog pristupa prirodnim resursima i pojmove održivog razvoja. Takođe, cilj ovog predmeta je i upoznavanje sa međunarodnim konvencijama u ovoj oblasti, čije poštovanje treba da omogući održavanje ravnoteže i neiscrpljivanje resursa samo od strane nekoliko generacija. Na ovom kursu student će:

 • naučiti osnovne pojmove prirodnih resursa;
 • savladati pojam održivog razvoja u odnosu na resurse;
 • naučiti pristup savremenog sveta kako da se prirodni resursi čuvaju;
 • upoznati međunarodne konvencije o očuvanju prirodnih resursa;
 • savladati metode za odredjivanje najpovoljnijeg načina korišćenja resursa.

Ishod:

Sagledavanje značaja prirodnog resursa. Obnovljivost prirodnih resursa, odnosno upoređivanje načina potrošnje i načina obnavljanja. Štetnost prekomerne potrošnje i razvoj osećaja za štednju prirodnih resursa.

Oblici nastave:

Predavanja, eksperimentalne i teorijske vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Stručna eskurzija.

Literatura:

Osnovna literatura:

 1. McNeely, J. A.; Miller, K.; Mittermeier, R. A.; Reid, W. V.; Werner, T. B. Conserving the World’s Biological Diversity; IUCN, 1990.
 2. Pradinaud, C.; Northey, S.; Amor, B.; Bare, J.; Benini, L.; Berger, M.; Boulay, A.-M.; Junqua, G.; Lathuillière, M. J.; Margni, M.; Motoshita, M.; Niblick, B.; Payen, S.; Pfister, S.; Quinteiro, P.; Sonderegger, T.; Rosenbaum, R. K. Defining Freshwater as a Natural Resource: A Framework Linking Water Use to the Area of Protection Natural Resources. Int J Life Cycle Assess 2019, 24 (5), 960–974. https://doi.org/10.1007/s11367-018-1543-8.
 3. Matthew, R.; Brown, O.; Jensen, D. From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment; UNEP, 2009.
 4. Perman, R.; Ma, Y.; Common, M.; Maddison, D.; Mcgilvray, J. Natural Resource and Environmental Economics, 3rd edition.; Pearson: Harlow Munich, 2003.
 5. Sverdrup, H. U.; Ragnarsdóttir, K. V. Natural Resources in a Planetary Perspective; 2014; Vol. 3.
 6. Lynch, D. R. Sustainable Natural Resource Management: For Scientists and Engineers; Cambridge University Press: Cambridge, 2009. https://doi.org/10.1017/CBO9780511816222.
Literatura će biti obezbeđena u okviru nastave.

Pomoćna literatura:

 

 1. Ilija Brčeski. Elementi retkih zemalja, hemijske i ekohemijske osobine. Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Dosije studio, Beograd,  2017. ISBN 978-86-6047-250-4.
 2. Roberto Schroeder; Luís Kluwe Aguiar; Richard Baines. Carbon Footprint in Meat Production and Supply Chains. JFSE 2012, 2 (11). https://doi.org/10.17265/2159-5828/2012.11.005.
 3. Radwan, H. Global Water Resources; 2010.
 4. Lederman, D.; Maloney, W. F. Natural Resources: Neither Curse nor Destiny; World Bank: Washington, DC, 2007. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6545-8.
 5. Koistinen, L.; Pouta, E.; Heikkilä, J.; Forsman-Hugg, S.; Kotro, J.; Mäkelä, J.; Niva, M. The Impact of Fat Content, Production Methods and Carbon Footprint Information on Consumer Preferences for Minced Meat. Food Quality and Preference 2013, 29 (2), 126–136. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2013.03.007.
 6. Water for a Sustainable World; UNESCO, 2015.
 7. Tundisi, J. G. Water Resources in the Future: Problems and Solutions. Estudos Avançados 2008, 22 (63), 7–16.
 8. Pimentel, D.; Berger, B.; Filiberto, D.; Newton, M.; Wolfe, B.; Karabinakis, E.; Clark, S.; Poon, E.; Abbett, E.; Nandagopal, S. Water Resources: Agricultural and Environmental Issues. BioScience 2004, 54 (10), 909–918. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2004)054[0909:WRAAEI]2.0.CO;2. 
 9. Podzakonska akta, pravilnici o zaštićenim lokalitetima.
Literatura će biti obezbeđena u okviru nastave.

 

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 • Pojam resursa. 
 • Definisanje prirodnih resursa. 
 • Voda kao resurs. Potrošnja vodenih resursa. Ugrožavanje vodenih resursa. 
 • Vodni organizmi i iskorišćavanje mora. 
 • Šume kao resurs. 
 • Rudno bogatstvo kao resurs. Strateške rudne sirovine. Eksploatacija rudnih sirovina. 
 • Prirodni energetski resursi. Nafta kao prirodni resurs. 
 • Osnovni pojam biodiverziteta. Važnost očuvanja genetičkih resursa. 
 • Važnost očuvanja poznatih prirodnih zaštitnih mehanizama (ozon, atmosferske ravnoteže...).

Laboratorijske vežbe:

20 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 • Prirodni resursi – osnovni pojmovi i klasifikacija
 • Studija slučaja – određivanje uzroka zagađenja na osnovu posledica 
 • Životni ciklus – osnovni pojmovi i rad na primeru
 • Ugljenični otisak – osnovni pojmovi i rad na primeru
 • Izvori i evaluacija naučnih informacija
 • Pisanje i prezentovanje rezultata o prirodnim resursima
 • Način reprezentativnog uzorkovanja nekih prirodnih resursa
 • Specifičnosti uzorkovanja u životnoj sredini

Pismeni ispit:

35 poena

Usmeni ispit:

35 poena